Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Bc. Michaela Martišová, 433567
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5
20. 6.
2008

Systém na odhalování plagiátů Masarykovy univerzity již může využívat 17 škol

Dosud nehodnoceno.
Novinky – plagiáty
Nesmírný zájem i pozitivní ohlasy veřejnosti dlouhodobě vyvolává aktivní přístup veřejných, ale i soukromých nebo zahraničních, vysokých škol k problematice plagiátorství. Přes dvacet vysokých škol je zapojeno v projektu Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů podporovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, který byl uveden do provozu 16. května 2008.

Bližší informace najdete v tiskové zprávě.

Zajímá-li Vás, co vysílají televizní média nebo píše tisk, můžete nahlédnout do rubriky Napsali o is.muni.cz.
Za nejzajímavější považujeme například:
Rozhovor na ČT1 Dobré ráno,
Reportáž televize Prima,
Článek v iDNES: Vysoké školy zahájily boj s plagiátory pomocí počítačů,
Článek v Respektu: Diplomka: Zn. levně
a další.

20. června 2008

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
11. 5.
2008

Globální vyhledávání plagiátů

Dosud nehodnoceno.
Novinky – plagiáty
Dnes jsme se rozhodli vrátit se na skok ke službě na odhalování plagiátů v Informačním systému Masarykovy univerzity, k jejím jednotlivým funkcím.

Když v roce 2006 vyvinuli odborníci ve vývojovém oddělení Informačního systému MU software na vyhledávání plagiátů, bylo to hlavně z podnětu běžných uživatelů, především učitelů. MU je univerzitou otevřenou a maximálně podporuje zpřístupňování elektronických studijních materiálů ve výuce stejně jako elektronického archivu závěrečných prací aj. Na druhé straně si je vědoma, že každá otevřenost nese riziko potenciálního zneužití. Nový technologicky úspěšný nástroj poskytuje účinné prostředky pro technické odhalení podobných dokumentů, což je první důležitý krok v procesu správného posouzení, zda se jedná o plagiát.

Uživatelům IS MU byla nabídnuta v roce 2006 služba hledání podobných souborů v podobě ikonky 'podobné jako vejce vejci' . Princip funkce je takový, že uživatel vybere soubor(y) z nabídky v Odevzdávárně, Dokumentovém serveru, Studijních materiálech, Úschovně, Archivu závěrečných prací nebo kterémkoli jiném úložišti a k vybraným souborům hledá podobné soubory.
Takto začali na mnohých fakultách sami učitelé kontrolovat práce svých studentů s méně nebo více vážnými důsledky při pozitivním nálezu. Tato funkce je využívána např. vedoucími závěrečných prací pro ověření originality prací „jejich“ studentů. Uživateli se zobrazí ty nalezené podobné soubory, které je oprávněn číst.

Jak ale docílit opravdové systematičnosti při tak velkém a různorodém počtu učitelů? Tato úvaha vedla v minulém roce, v červenci 2007, k rozšíření systému pro odhalování plagiátů. Aplikace 'Globální vyhledávání plagiátů' je schopna vyhledat seznam všech shodných dokumentů dle zadaných kritérií, mezi něž patří filtr na agendu (např. výběr Archivu závěrečných prací pro vyhledávání), ve které se má hledat, dále filtr na fakultu, vyhledávání podle data zveřejnění dokumentu, filtr na požadované procento podobnosti, velikost souboru (textu) aj. Zatímco aplikace 'Nalézt podobné dokumenty' je přístupná všem uživatelům, s hromadným porovnáváním plagiátů mohou pracovat pouze držitelé speciálního práva.


Obr. 1: Hromadné porovnávání plagiátů lze omezit dle vybraných kritérií.

Po zadání požadovaných kritérií vyhledá aplikace podobné soubory a shodu těchto souborů vyjádří v procentech. Uživatel si shodné části souborů může zobrazit (pod odkazem Podobnosti). U souborů, které systém vyhodnotí jako podobné, pověřená osoba ručně označí, zda se jedná nebo nejedná o plagiát. Díky tomuto označení aplikace při příštím vyhledávání zobrazí pouze nové, dosud neoznačené dokumenty.
Například datum vložení souboru do IS MU nemusí souviset s jeho vznikem (plagiát mohl být vložen do IS MU dříve než originál). Jsou kontrolovány všechny soubory v IS MU a je na posuzovateli, aby rozhodl, zda je práce opravdu plagiát. Systém umí pouze vyhledat podobnosti, míru pochybení však musí vždy zhodnotit člověk.


Obr. 2: Nalezené podobné soubory.

Aplikaci nalezne uživatel s příslušnými právy v IS MU: Osobní administrativa --> Studium --> Přehledy a statistiky studia: globální vyhledávání plagiátů.

Algoritmus vyhledávání shodných dokumentů je stále zdokonalován a rozšiřuje se databáze zkoumaných souborů i na dokumenty mimo MU. V současné době MU spolu s dalšími vysokými školami realizuje projekt, jehož výstupem je společný elektronický archiv závěrečných prací studentů těchto univerzit a vyhledávání plagiátů mezi nimi. Projektu se účastní polovina všech veřejných vysokých škol v ČR.

11. května 2008

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
29. 2.
2008

Prezentace k projektu NR VŠKP a systému na odhalování plagiátů

Dosud nehodnoceno.
Novinky – plagiáty
Na semináři Systémy pro zpřístupňování VŠKP byl dne 16. října 2007 prezentován Ing. Jitkou Brandejsovou projekt Národního registru vysokoškolských kvalifikačních prací a systému na odhalování plagiátů. Tento rozvojový projekt, jehož se účastní 17 veřejných škol byl ministerstvem přijat a v lednu 2008 byl spuštěn pilotní provoz serveru Theses.cz (Theses.cz ).

K projektu se připojují stále další a další školy i z řad soukromých, státních nebo zahraničních vysokých škol, které považují plagiátorství za mimořádně tíživý problém vysokého školství a přikládají jeho řešení značný význam, stejně jako široká veřejnost.

O semináři a prezentaci více na zde.

29. února 2008

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
17. 8.
2006

Masarykova univerzita vyvinula software proti plagiátům

Dosud nehodnoceno.
Novinky – plagiáty

Tisková zpráva, Brno 16. srpna 2006

Masarykova univerzita je první vysokou školou v České republice, která disponuje ve svém studijním informačním systému elektronickou službou na odhalování plagiátů ve vysokoškolských pracích. V Evropě zatím není taková služba na univerzitách příliš rozšířena, první podobné systémy se objevují spíše na zámořských univerzitách.

Masarykova univerzita má značný zájem na tom, aby se dbalo na kvalitu studentských prací, které v rámci vysokoškolského studia vznikají. Snaží se proto potírat nejen běžné opisování prací, ale především odhalovat plagiátorství, které může znamenat i případné porušení autorských práv.

Softwarovou službu na odhalování plagiátů vytvořil Vývojový tým Informačního systému MU (IS MU). Služba je určena pro všechny uživatele tohoto studijního informačního systému, tedy pro pracovníky a studenty univerzity, ale největší význam má právě pro učitele. Technologie pro vyhledávání podobných dokumentů odhaluje nejen opsané práce mezi diplomovými a jinými závěrečnými pracemi studentů, ale i mezi domácími úkoly, referáty, seminárními pracemi a dalšími elektronickými dokumenty.

Technologie pro vyhledávání podobných dokumentů je unikátním vlastním know-how Vývojového týmu IS MU, který působí na Fakultě informatiky MU. Implementovaná služba je vysoce účinná zejména proto, že studijní informační systém integruje v sobě nejen administrativní část studia, ale kompletní úložiště dokumentů (závěrečných prací, dokumentů, studijních materiálů) a e-learningové agendy vyznačující se širokou nabídkou souborů ve formě předmětových studijních materiálů nebo odevzdáváním studentských prací. Integraci tohoto rozsahu má Masarykova univerzita ojedinělou, díky tomu je vyhledávání souborů on-line mezi nezměrným množstvím dat účinné a rychlé.

„Masarykova univerzita považuje účinné odhalování plagiátů za nezbytnou součást svého úsilí o zajištění kvality vysokoškolských prací a chápe je jako příspěvek k etice odborné práce,“ vyjádřil se k této službě rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala.


Další podrobnosti

Soubory se vyhledávají v celém IS MU. Tedy bez ohledu na předměty, semestry, fakulty a agendy (Studijní materiály, Poskytovny, Dokumentový server, Závěrečné práce, Můj web, Úschovna, Odpovědníky).
Obsah souborů v datovém úložišti IS MU (tj. objekty v úložišti jsou dostupné přes Osobní administrativa -> Správce souborů) je průběžně strojově analyzován. Zpravidla do jedné hodiny od zavedení nového dokumentu je tento připraven pro uživatelské hledání. U nalezených podobných souborů IS MU vypíše míru shody v procentech. K prověření můžete vybrat jeden soubor, více souborů, celou složku, či celý strom složek.
Pokud materiál je v podobě, z níž lze vytvořit textovou verzi (není to tedy např. obrázek), lze ho vložit například do Poskytovny, do Mého webu, do Studijních materiálů předmětu, příp. dočasně do své Úschovny. IS MU jej do mechanismu vyhledávání zahrne. Lze vložit stránky z Wikipedie do Poskytovny ("co je jednou vloženo do Poskytovny, nikdy již nebude opsáno"), nebo srovnat podobnost dvou materiálů mimo IS MU, pokud se vloží např. oba do Úschovny.

Systém nezkoumá dodržování autorského práva, je tedy na čtenáři, aby posoudil, zda je dodržováno.

Závěrem
Nejen učitelé, ale i studenti mají možnost dohledat podobné dokumenty. (Každý uživatel však vždy mezi dokumenty, které jsou mu veřejně přístupné.)

Další přínos pro uživatele ve vyhledávání podobných dokumentů spočívá v možnosti dohledat vlastní (i cizí) dokumenty například za účelem jejich odstranění, změny nebo aktualizace.

Srovnávají se texty v češtině, angličtině a slovenštině.

Aktuálně se nyní prohledává přes 200 tisíc uložených dokumentů (odevzdaných domácích úloh, esejí, závěrečných prací a dalších).

Znamená-li plagiátorství v konkrétním případě porušení autorských práv, může být neoprávněný zásah do autorského práva v rozporu s autorským zákonem a podle zákona o vysokých školách posuzován jako disciplinární přestupek. Studentovi může být za takový přestupek podle okolností případu uložena sankce od napomenutí až po podmíněné nebo nepodmíněné vyloučení ze studia.

17. srpna 2006

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
« 1 2 3 4 5