Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
Tento blog píše
FotografieFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Starší příspěvky
Kategorie
Vlastníci blogu: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Právo číst: kdokoliv v Internetu, pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
Právo komentovat: pojmenovaná skupina osob: FI:CVT FI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 139 »
8. 4.
2021

Nový algoritmus vyhledávání podobností

Zajímavé | 11 | 11
Novinky – plagiáty

Masarykova univerzita byla první vysokou školou v České republice, která vytáhla do boje s plagiátory pomocí vlastního software na kontrolu textových podobností. Od roku 2006 kontroluje závěrečné a jiné práce přímo v Informačním systému MU (IS MU) díky vyvinutému algoritmu na odhalování plagiátů. O dva roky později se spojilo několik veřejných vysokých škol a MU vyvinula meziuniverzitní systémy, které tyto školy začaly od roku 2008 využívat. Postupně se prostřednictvím těchto systémů zapojily i další vysoké, vyšší odborné a střední školy. Jedná se o Theses.cz na odhalování plagiátů ve vysokoškolských a absolventských pracích, Odevzdej.cz na kontrolu seminárních, školních a jiných prací a Repozitar.cz pro kontrolu vědeckých publikací. Systémy využívá už více než 80 škol a institucí, mezi něž patří i dvě ministerstva, a výrazně se tak rozšířila i databáze prohledávaných souborů, která čítá více než 50 miliónů položek.

Způsob opisování se od dob spuštění systémů na odhalování plagiátů proměňuje. Studenti už nyní s kontrolou své práce v některém ze systémů počítají a často si práce před odevzdáním sami kontrolují v systému Odevzdej.cz, nedovolí si tak již odevzdat cizí práci nebo doslovně opsat pasáže z odborných publikací. Nově se proto opisování častěji projeví detailním přeformulováním textů, které je stále použitím cizích myšlenek, a tedy plagiátem. Vývojový tým IS MU proto vyvinul nový algoritmus vyhledávání podobností, který lépe odhalí i parafrázované texty a navíc poskytne nové funkce, modernější design a přehlednější způsob zobrazení nalezených podobností.

Obr. 1: Nová verze vyhledávání podobností

Nový algoritmus se soustřeďuje na parafrázované, tedy přeformulované, texty. Algoritmus se nesnaží vyhodnotit velmi krátké společné pasáže textu. Podle našich zkušeností takovéto pasáže bývají obvykle věci jako standardní definice, víceslovné ustálené odborné termíny, citace zákonů a podobně, jejichž přítomnost ještě neznamená, že jde o plagiát. Další jeho vlastností je, že při zobrazení výsledků "přeskakuje" ty z nalezených zdrojů, které z hlediska podobností nepředstavují oproti již zobrazeným žádnou přidanou hodnotu a v seznamu relevantních zdrojových dokumentů by jednou vyznačené podobnosti již jen duplikovaly. I tyto přeskočené zdroje si však lze zobrazit a podrobit kontrole. Nový systém také vyhodnocuje jinak procento podobnosti mezi dokumenty. Může být vyšší, anebo naopak i nižší. Rozhodně se však nedoporučuje, aby se uživatelé tímto procentem řídili. Je to jen číslo a i nález 1 % může znamenat závažné porušení. Opačně ani vysoké procento podobnosti nemusí být známkou plagiátorství.

Nalezené podobnosti se nově zobrazují ihned po kliknutí na Žárovku pod ikonou Vejce vejci (Vyzkoušejte novou verzi). Spočítání podobností probíhá výrazně rychleji než dříve, neboť podobnosti jsou dostupné ihned po vytvoření textové verze souboru. Automaticky jsou ignorovány dokumenty stejného vkladatele (lze ale zvolit i jejich zahrnutí).

Obr. 2: Odkaz na novou verzi

Podobnosti z jednotlivých zdrojových dokumentů jsou nově vyznačeny různými barvami, ne pouze červeným písmem. Ikonka na začátku barevně zvýrazněného textu ukazuje, kolik zdrojů je s tímto textem podobných, a po rozkliknutí je možné vidět, které zdroje to konkrétně jsou. Kliknutím na vybraný zdroj dojde ke zvýraznění podobností právě s tímto zdrojem. Přehled nalezených zdrojových dokumentů se zobrazuje také v pravé boční liště, kde pod ikonkou tří teček nalezne uživatel více informací o vybraném zdroji.

Obr. 3: Zobrazení nalezených podobností

Aby nebyl uživatel zahlcen množstvím zdrojů, které se s porovnávaným dokumentem překrývají ve stejných pasážích s dříve nalezenými dokumenty, jsou tyto tzv. přeskakovány. Pro lepší přehlednost začíná algoritmus přeskakovat dokumenty, pokud počet těchto zdrojů přesáhne desítku. Počet takto přeskočených dokumentů je zobrazen v šedém oválu v pravém panelu s přehledem zdrojů. Po rozkliknutí tohoto čísla si lze dokumenty prohlédnout a zobrazit k nim podobnosti.

Obr. 4: Počet "přeskočených" dokumentů

Nový algoritmus a funkce by mohly vyučujícím a dalším pověřeným osobám, jež práce kontrolují, napovědět, které práce vyvolávají určité podezření. Procento nalezených podobností ale neurčuje, zda je práce plagiátem či nikoliv, každou práci je nutné posoudit individuálně, zkontrolovat správnost citací vždy člověkem, a to odborným pracovníkem v oboru.

Další informace o systému naleznete v Nápovědě a v Průvodci, který je odkazovaný přímo z této aplikace.

V současné době nabízíme uživatelům nejen výsledky nového algoritmu, ale po dobu ověřovacího provozu ponecháváme dočasně i možnost použití původního systému.

Nový algoritmus vyhodnocuje podobné pasáže textu jiným způsobem než původní algoritmus. Je tedy očekávané, že se budou odlišovat jak hranice podobných pasáží, výše zmíněné krátké podobnosti, tak i celková procenta podobnosti dokumentů. V případě že systém vrací jiná data, než byste očekávali, obraťte se jako obvykle s dotazem na adresu theses@fi.muni.cz a popisem toho, jaký dokument porovnáváte, co očekáváte za výsledky, a kde se vaše očekávání liší od toho, co systém vrací.

Věříme, že nový algoritmus pomůže školitelům a dalším uživatelům lépe dohledávat možné zdroje plagiátorství.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
8. 4.
2021

Distanční zápis studentů

Zajímavé | 4 | 4
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) reaguje na další potřeby svých uživatelů, tentokrát nově nastupujících studentů. Nejen kvůli epidemii COVID-19 byl vytvořen distanční zápis, který může oddálit nutnou osobní návštěvu fakulty.

Distanční zápis je možné povolit pro vybrané přihlášky, hromadným importem příznaků nebo jednotlivě v Úpravě oborových údajů a rozhodnutí. Existují dvě varianty - řádný distanční zápis a podmíněný. Druhá varianta je vhodná, pokud uchazeč nedodal některý z povinných dokumentů.

Obr. 1: Vložení distančního zápisu

Uchazeči svůj distanční zápis provádí přímo v přihlášce ke studiu. Po kliknutí na tlačítko “Zapsat se do studia” musí uchazeč potvrdit souhlas se zapsáním se na univerzitu a potvrdit kontrolu hesla pro přístup. Dále potvrdí, že se seznámil s pravidly BOZP či jinými dokumenty dle potřeb fakulty, stejně jako při prezenčním zápisu.

Obr. 2: Potvrzení souhlasů

Následně již nový student získá své učo a nastaví si své primární heslo pro přihlášení do IS MU. Pokud již na univerzitě aktivně působí, musí použít své stávající přihlašovací údaje, a tím pro něj celý proces končí.

Obr. 3: Vyplnění primárního hesla

Studenti s novým primárním heslem jsou tzv. neztotožnění. Pro ztotožnění své osoby a dokončení celého zápisu musí osobně navštívit studijní oddělení, kde zkontrolují identitu jeho osoby a bude mu vydáno nové heslo pro přihlašování. Výhodou je, že ověření může proběhnout později, např. v průběhu semestru.

Obr. 4: Upozornění pro neztotožněnou osobu

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
8. 4.
2021

Rozšiřující údaje o kurzech celoživotního vzdělání a matrika CŽV

Dosud nehodnoceno.
Novinky

Za rok 2020 proběhl v prostředí celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaných kurzů na Masarykově univerzitě (MU) již třetí sběr dat zasílaných vysokými školami do matriky celoživotního vzdělávání (CŽV). Na základě požadavků Rektorátu MU a podle § 3 vyhlášky č. 277/2016 Sb. o předávání statistických údajů vysokými školami byly do agendy programů a oborů celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaných kurzů v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) doplněny další položky pro evidenci rozšiřujících údajů.

Doplnění požadovaných údajů se týkalo primárně kurzů evidovaných mimo řádně akreditované programy, kterých je ovšem na celé Masarykově univerzitě nemalé množství. Referentky a referenti tak byli pověřeni doevidovat doplňující údaje, které pomáhají konkrétní programy a kurzy lépe identifikovat a zvyšují kvalitu úrovně vkládaných dat.

Požadované informace jsou doplněny nejen u účastníků těchto vzdělávacích programů, ale rovněž přímo u samotných akreditovaných programů s celkovou hodinovou dotací nejméně 50 hodin. Jedná se nejen o přesné identifikační údaje účastníka, ale také o další položky upřesňující informace a zaměření programu či kurzu jako kód ISCED-F, délka vzdělávání v týdnech, celková hodinová dotace kurzu, požadované vstupní vzdělání, účel vzdělávání nebo typ ukončení programu celoživotního vzdělávání. Při bohatosti programů celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaných kurzů na MU se nejedná o zanedbatelnou položku ve výčtu přizpůsobování Informačního systému MU potřebám uživatelů a dalších institucí.

Obr. 1: Evidence rozšiřujících dat u kurzu CŽV

Pro samotné odevzdání dat do matriky existuje již od loňského roku aplikace, pomocí které si odpovědná osoba vygeneruje soubor se všemi údaji za univerzitu v předepsaném formátu. Následně se získaný soubor zašifruje a odevzdá MŠMT.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
23. 3.
2021

11. ročník Open space konference o e-learningu tentokrát online

Informačně přínosné | 1 | 1
Novinky – e-learning

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) připravuje již 11. ročník Open space konference o e-learningu IS MU. Konference se tradičně koná pod záštitou rektora MU a je určená především pro učitele a doktorské studenty MU. Ústředním tématem letošního ročníku konference bude výuka teď a potom. Příspěvky poodhalí, jak náročné bylo a je učit studenty online a co si učitelé berou jako cenné zkušenosti do další výuky, ať již bude v online, tradiční či hybridní podobě.

Vzhledem k situaci bude tentokrát konference online, formou E-kurzu v IS MU.

Termín: 12. - 16. dubna 2021
Web konference: http://elportal.cz/osk2021/

O praktické zkušenosti a rady se v rámci příspěvků podělí vyučující, kteří budou mluvit o:

  • Kvalitní výuce v lavici i na síti
  • Open book podobě písemného zkoušení
  • Metodě převrácené třídy
  • Přehledném strukturování materiálů pro studenty
  • Zkoušení velkého počtu studentů

Účast na konferenci je pro vyučující a doktorské studenty z MU zdarma. Přihlášení na konferenci probíhá přes Obchodní centrum MU (https://is.muni.cz/auth/obchod/baleni/209450).

Na Vaši účast se těší tým Informačního systému Masarykovy univerzity.

Dosud nečteno0 komentářůpermalink
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  ... 139 »