Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  ... 139 »
27. 8.
2020

Bezpečnější a modernější Odpovědníky

Informative | 4 | 4
Novinky – e-learning

V době zvýšené potřeby e-learningových nástrojů pro výuku přinášejí Odpovědníky kromě pohodlnější administrace online zkoušek a moderní podpory pro distanční zkoušení také maximalizaci datové bezpečnosti společně s modernějším vzhledem a další mírou uživatelské přívětivosti.

Uživatelova data v bezpečí

Používání neaktuálního internetového prohlížeče představuje pro data uživatelů rizika. Zejména Internet Explorer je již natolik zastaralý, že neumí zobrazit moderní editor otázek v Odpovědnících. Do systému proto byla doplněna detekce jeho použití, aby jej uživatelé pro odpovídání nepoužívali.

Obr. 1: Ukázka upozornění na zastaralý prohlížeč

Pro zajištění maximální bezpečnosti dat uživatelů byla do Odpovědníků navíc doplněna kontrola spojení se serverem před odesláním odpovědí, která studenta upozorní na to, že nemá dostatečně kvalitní internetové připojení pro jisté odeslání.

Moderní vzhled

Responsivní design přináší přístupnější ovládací prvky a reaguje na různá rozlišení studentova zařízení. Obrovskou výhodou nového vzhledu odpovědníků je automatické meziukládání odpovědí, které studentovy odpovědi uloží každých 10 minut, pokud student své odpovědi neukládá manuálně. Je-li v odpovědníku navíc nastaveno stránkování, automaticky se odpovědi uloží při přechodu na další stránku testu. Při výpadku internetu jsou tak studentovy předchozí odpovědi v bezpečí. V aplikaci pro přijímací řízení byl nový design odpovědníků nastaven implicitně.

Vstřícnost ke studentům

Horkou novinkou je vylepšení stránkování otázek v průchodu odpovědníkem. Student při odpovídání přehledně vidí, kolik otázek stránka obsahuje, kolik stránek má test celkem a v průběhu odpovídání se mu ukazuje, kolik otázek na stránce ještě zbývá k vyplnění. Také je nově možné stránkovat odpovědník i po jednotlivých sadách otázek.

Obr. 2: Stránkování v Odpovědnících

Dále se změnilo nastavení popisu odpovědníku, kdy se jeho parametry zobrazují 30 minut před zahájením zkoušky. Student tak dopředu ví, kolik otázek v testu může čekat, jak bude test bodován atp. Pokyny a souhrn základního nastavení odpovědníku se zobrazuje i během samotného odpovídání.

Vstřícnost k vyučujícím

Zkouší-li vyučující studenty pomocí odpovědníku, využije novou funkci, kdy do Odpovědníků bylo přidáno provázání na vypsané zkušební termíny. Vyučující si tak může například připravit jediný odpovědník, v rámci kterého vyzkouší všechny studenty rozdělené do různých zkušebních termínů.

Upravena byla aplikace Činnost během testu, která monitoruje aktivitu studentů v systému během doby, kdy pracují s odpovědníkem. Výsledné PDF se záznamem činností bylo doplněno o odkazy do konkrétních aplikací, ve kterých se student během zkoušky pohyboval. Vyučující si tak může velmi snadno projít zobrazené materiály a posoudit, zda student při zkoušce podváděl.

Vylepšena byla také detekce duplicit v sadách otázek. Stejné soubory jsou ve Správci souborů nově označeny červeně a upraven byl také algoritmus pro vyhledávání duplicit, který vyhledá nejen duplicitní, ale i podobný obsah otázek na základě duplicity v zadání.

Na přehledovou stránku s odpovědníky předmětu byl nově doplněn odkaz na zveřejněný odpovědník včetně data jeho zveřejnění a adresa zveřejněného odpovědníku se navíc po uložení popisu odpovědníku okamžitě zobrazí na stránce, odkud ji vyučující může jednoduše rovnou zkopírovat.

Do virtuální úrovně se podařilo připravit alternativu skenovacích testů. Odpovědníky totiž byly doplněny o možnost rovnoměrného použití otázek, na jaké jsou vyučující zvyklí právě ve skenovacích písemkách. Vylepšení spočívá v tom, že se předem vygenerují zadání elektronických testů, která se při vstupu do odpovědníku náhodně přiřadí konkrétním studentům. Zaujala-li Vás tato novinka, kontaktujte svého fakultního e-technika, který Vám takové testy pomůže připravit.

Další zajímavé informace naleznete v dříve zveřejněných novinkách Aplikace Odpovědi v novém kabátě a Nové možnosti nastavování práv v odpovědnících.

Not read yet0 commentspermalink
27. 8.
2020

Elektronizace hodnocení neakademických pracovníků Masarykovy univerzity

Not rated yet.
Novinky

Snaha o zefektivňování dosavadních procesů na naší univerzitě zasáhla také činnosti související s personální agendou. Ve spolupráci s Odborem pro personální řízení Rektorátu Masarykovy univerzity (OPR RMU) vytvořil Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) aplikaci usnadňující hodnocení neakademických pracovníků.

Základy aplikační logiky vycházejí z ověřeného a doposud využívaného postupu na RMU. Pro zvýšení přínosu z digitalizace hodnotícího procesu byla provedena analýza činností, na základě které doplnily aplikaci další zajímavé funkce. Za zmínění stojí zejména automatizovaný export statistických dat, podpora notifikací či bezpečnostní opatření zabraňující přepsání dat neoprávněnou osobou.

Obr. 1: Ukázka možnosti exportu dat

Aplikace nyní obsahuje také zvýšenou úroveň kontrol správnosti vyplněných dat a míry dostatečného zodpovězení příslušných formulářů. Ta je dle aktuálního stavu reprezentována příslušnými textovými popisky s odpovídajícím obarvením symbolizujícím dostatečné, neúplné a nedostatečné naplnění.

Obr. 2: Textová a barevná reprezentace stavů formulářů

Hodnocení v novém hávu si poprvé vyzkoušeli na přelomu roku pracovníci Odboru pro personální řízení. Letošní prosinec přinese tuto podobu hodnocení také ostatním pracovníkům RMU. Na rozšíření do dalších pracovišť univerzity se však intenzivně pracuje i v těchto dnech, přičemž některá z nich už projevila o využívání aplikace velký zájem.

Vývojový tým proto i nadále pracuje na možných vylepšeních, aby uživatelům zprostředkovával co nejpříjemnější zážitek z práce v aplikaci doplněný řadou efektivních funkcí, jako například přehledným zobrazením historie proběhlých hodnocení či delegování hodnocení v nevyhnutných případech na své kolegy.

Not read yet0 commentspermalink
27. 8.
2020

Rozvoj Informačního systému MU v roce 2019

Interesting | 1 | 1
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) zveřejnil výroční zprávu o provozu a vývoji IS MU za rok 2019.

Rozvoj Informačního systému MU byl v roce 2019 zaměřen na modernizaci vybraných aplikací, elektronizaci univerzitních procesů a podporu nového jednotného vizuálního stylu. Responzivní design, který uživatelům zjednodušuje práci na mobilních zařízeních, letos získaly zejména agendy Diskuse a dílčí aplikace E-přihlášky. V oblasti studia a výuky přibyly nové studijní a e-learningové aplikace. Inovovány byly zejména aplikace Katalog předmětů, Docházka nebo Plánovač studia, který získal nové funkce.

Jednou z převratných změn bylo představení jedinečné aplikace pro vydávání elektronického potvrzení o studiu. Pro studenty byl dále navržen systém sloužící pro evidenci praxí a stáží a byla spuštěna aplikace sloužící ke sběru a evidenci adres elektronické pošty pro matriku studentů. Významné vylepšení e-learningových agend zahrnovalo moderní editor interaktivních osnov, který vyučujícím umožňuje pohodlnější práci s nahráváním obsahu do interaktivní osnovy. Ve Správci souborů přibyla možnost verzování souborů, díky které si uživatelé mohou zobrazit historii vybraného souboru.

Došlo ke vzniku zcela nové aplikace Průvodce e-learningem, která vyučujícím poskytuje přehled základních nástrojů pro elektronickou podporu výuky a obsahuje interaktivní návod, jak s nimi zacházet. Vývoj Obchodního centra se zaměřil především na spuštění prodeje e-vstupenek v souvislosti s výročím založení univerzity. V Úřadovně byl rozšířen systém pro elektronické podepisování a bylo doplněno pečetění dokumentů IS MU kvalifikovanou pečetí.

Rozsáhlé inovace zaznamenaly aplikace IS MU sloužící především zaměstnancům univerzity. Byla vytvořena zcela nová aplikace Seznamování s předpisy, která v ucelené formě nabízí přehled předpisů, se kterými by měl být konkrétní pracovník obeznámen. Vývoj v roce 2019 přinesl zcela nový moderní způsob proškolování zaměstnanců MU v BOZP a PO elektronicky přímo v IS MU a také vznikl návrh aplikace pro hodnocení neakademických zaměstnanců.

Dále byla vyvinuta agenda Komunita, která nahrazuje Absolventskou síť a nabízí komunitní programy, které sdružují absolventy univerzity i uživatele IS MU. Vývojový tým v roce 2019 myslel i na účastníky MjUNI, pro které vytvořil zbrusu novou aplikaci.

Obr. 1: Graf využití Informačního systému za rok 2019*

I v tomto roce budou uživatelé o novinkách v IS MU informováni prostřednictvím Novinek (přihlásit se k odběru novinek) či Deníčku.

Výroční zprávy z předchozích let jsou dostupné pro autentizované uživatele v IS MU → Systém → [Obecné] → [Výroční zprávy]. Neautentizovaní uživatele je naleznou v sekci Více o IS MU v dolním panelu úvodní stránky.


* Na vodorovné ose grafu jsou měsíce roku 2019 a na svislé ose je znázorněn počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Zobrazují se pouze autentizované přístupy, a to po jednotlivých fakultách MU.

Not read yet0 commentspermalink
1. 7.
2020

Konec papírování u státních závěrečných zkoušek

Informative | 6 | 6
Novinky

Zvýšená poptávka po elektronizaci procesů v době pandemie urychlila realizaci dlouho plánované digitalizace protokolů státních závěrečných zkoušek. Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) dokázal agendu navrhnout, naprogramovat a otestovat během krátké doby. A pozitivní zpětné vazby už přicházejí i od samotných uživatelů.

Aplikace především představuje příležitost zbavit se veškerých papírových výkazů a zápisů, které se v mnoha případech různě přenášejí, složitě kompletují a v papírové podobě dále archivují. Elektronizace však všechna tato úskalí eliminuje. Zápisy ze státní závěrečné zkoušky (SZZ) jsou zadávány přímo do IS MU, kde je členové i předseda komise potvrdí. Protokoly jsou dostupné ihned a odkudkoliv bez přenášení papírových verzí. Studijní oddělení pak snadno přenese známky z elektronických protokolů do studentovy evidence studia bez nutnosti ručního přepisování. Samozřejmostí je elektronická archivace protokolů, možnost ukládání videí z průběhu SZZ a napojení na Úřadovnu, kde jsou všechny protokoly evidovány a elektronicky podepisovány.

Obr. 1: Elektronizace protokolů SZZ

Informace o dalších změnách týkajících se státních závěrečných zkoušek naleznete v novince Nová evidence státních závěrečných zkoušek.

Not read yet0 commentspermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  ... 139 »