Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  ... 102 »
4. 5.
2021

Evidence povinného testování studentů v IS MU

Informative | 1 | 1
Novinky

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se od 26. 4. 2021 mohli vrátit ke kontaktní výuce na Masarykově univerzitě studenti posledních ročníků všech studijních programů, které vyžadují klinickou a praktickou výuku a praxe a všechny ročníky vybraných studijních programů. Možnosti zatím využily jen některé fakulty, ostatní fakulty zůstávají v režimu online výuky. Pokud se studenti budou kontaktní výuky účastnit, mají povinnost absolvovat každých 7 dnů test na onemocnění covid-19. Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) proto připravil aplikaci Koronavirus, pomocí které mohou studenti zadat záznam o testování, a která pověřeným osobám poskytuje informace o vložených záznamech.

Studenti mají možnost se otestovat na Veletrzích Brno, kde testování zajišťuje sdružení Podané ruce, které výsledky hromadně předává do aplikace v IS MU. Test na covid-19 mohou studenti také absolvovat na libovolném jiném testovacím místě u poskytovatele zdravotních služeb nebo provést test pomocí samotestovací sady. Pro doložení testování student zadá v aplikaci IS MU výsledek, typ a datum provedení testu a přiloží fotografii či dokument.

V případě jiného testu než samotestu student vyplňuje, zda jde do školy v den data testu (implicitní varianta), v den po dni data testu nebo dva dny po dni data testu.

Obr. 1: Zadání záznamu o testu

Pokud má student výjimku z testování, tedy pokud onemocnění COVID-19 prodělal v posledních 90 dnech, doloží v aplikaci datum pozitivního testu spolu s fotografií či dokumentem. Podobně pak postupuje v případě, že u něj již bylo dokončeno očkování před více než 14 dny.

Obr. 2: Zadání výjimky z testování

Záznam o testování je platný 7 dní od data nástupu do školy. O ukončení platnosti zadaného záznamu je student informován automatickým e-mailem 24 hodin před skončením platnosti.

Aktuálně platný záznam o testování naleznou studenti i na své Osobní stránce, kde jej vidí také pověřené osoby na fakultě.

K evidovaným informacím má na Masarykově univerzitě standardně přístup studijní oddělení, vybrané fakulty se pak rozhodly indikaci stavu studenta zpřístupnit i garantům a vyučujícím předmětů.

Studijní oddělení může vybírat studenty podle jejich aktuálně platných záznamů z testování (pozitivní test/ karanténa, negativní test/výjimka z testování nebo žádný dnes platný záznam) pomocí nové značky v hromadných výběrech. V rozcestníku Koronavirus je studijním oddělením a pověřeným osobám dostupná také aplikace Přehled oznámení, která zobrazuje všechny vložené záznamy aktivních studentů společně s možností jejich exportu a statistiky.

Obr. 3: Aplikace Přehled oznámení

Učitelé, pokud mají k výsledkům přístup, si aktuálně platné záznamy svých studentů mohou vypsat v Záznamníku učitele. V seznamu studentů se nově zobrazuje sloupec Covid test, který barevně vyznačí, pokud student nemá aktuálně platný záznam, má aktuálně platný negativní test nebo výjimku z testování nebo má aktuálně platný pozitivní test.

Obr. 4: Přehled záznamů o testování v Záznamníku učitele

Záznamy o testování se přenáší také do aplikace pro evidenci Státních závěřečných zkoušek (SZZ).

Obr. 5: Evidence SZZ

Více informací o povinném testování studentů naleznete přímo v aplikaci Koronavirus, která je dostupná přímo z titulní stránky autentizované části IS MU nebo na webu https://www.muni.cz/koronavirus.

Not read yet0 commentspermalink
4. 5.
2021

Hodnocení doktorských studentů pohledem Oborové rady

Not rated yet.
Novinky

Oborová rada je důležitým orgánem, který dohlíží na průchod studiem u postgraduálních studentů. Mimo jiné schvaluje studentův individuální studijní plán nebo vyjadřuje souhlas s tím, aby student dále pokračoval ve studiu. Nově byla Vývojovým týmem Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) doplněna rubrika pro schválené semestrální náplně a rozšířen přehledový výpis.

Veškeré zásadní informace o doktorském studentovi jsou sdruženy v aplikaci Schvalování a hodnocení individuálních studijních plánů Ph.D. Sem své plány zadává student a vkládá vyjádření školitel i předseda oborové rady. Nově jsme doplnili volitelnou rubriku, kdy předseda oborové rady může schválit i plánovanou studijní náplň pro nadcházející semestr.

Obr. 1: Schvalování semestrální náplně

V nedávné době byla rozšířena také aplikace Pohled oborové rady, která slouží jako přehledný rozcestník vedoucí k hodnocení jednotlivých studentů. Tabulka s jejich seznamem byla doplněna o grafické vyjádření uložených souhlasů (či nesouhlasů). Školitel či předseda oborové rady, který má na starosti editaci hodnocení, má k dispozici odkazy pro vyplnění konkrétní rubriky, odkazy se nabízí pouze ve chvíli, kdy vyplňování dovoluje harmonogram. Předseda oborové rady může také vybrat více studentů a hromadně jim schválit semestrální náplň nebo zadat souhlas s pokračováním ve studiu.

Přístup do aplikace byl také rozšířen pro studijní oddělení, kdy si uživatel s příslušným právem může zobrazit pohled na studenty příslušící k té fakultní oborové radě, kterou si zvolí.

Obr. 2: Zobrazení pohledem předsedy oborové rady

Aplikace je pověřeným osobám dostupná v autentizované části IS MU → Studijní → Schvalování a hodnocení individuálních studijních plánů Ph.D. → Výběr studentů ze seznamu (pohled oborové rady/komise)
nebo
IS MU → Školitel → Pohled oborové rady - Schvalování a hodnocení individuálních studijních plánů Ph.D.

Not read yet0 commentspermalink
8. 4.
2021

Distanční zápis studentů

Interesting | 4 | 4
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) reaguje na další potřeby svých uživatelů, tentokrát nově nastupujících studentů. Nejen kvůli epidemii COVID-19 byl vytvořen distanční zápis, který může oddálit nutnou osobní návštěvu fakulty.

Distanční zápis je možné povolit pro vybrané přihlášky, hromadným importem příznaků nebo jednotlivě v Úpravě oborových údajů a rozhodnutí. Existují dvě varianty - řádný distanční zápis a podmíněný. Druhá varianta je vhodná, pokud uchazeč nedodal některý z povinných dokumentů.

Obr. 1: Vložení distančního zápisu

Uchazeči svůj distanční zápis provádí přímo v přihlášce ke studiu. Po kliknutí na tlačítko “Zapsat se do studia” musí uchazeč potvrdit souhlas se zapsáním se na univerzitu a potvrdit kontrolu hesla pro přístup. Dále potvrdí, že se seznámil s pravidly BOZP či jinými dokumenty dle potřeb fakulty, stejně jako při prezenčním zápisu.

Obr. 2: Potvrzení souhlasů

Následně již nový student získá své učo a nastaví si své primární heslo pro přihlášení do IS MU. Pokud již na univerzitě aktivně působí, musí použít své stávající přihlašovací údaje, a tím pro něj celý proces končí.

Obr. 3: Vyplnění primárního hesla

Studenti s novým primárním heslem jsou tzv. neztotožnění. Pro ztotožnění své osoby a dokončení celého zápisu musí osobně navštívit studijní oddělení, kde zkontrolují identitu jeho osoby a bude mu vydáno nové heslo pro přihlašování. Výhodou je, že ověření může proběhnout později, např. v průběhu semestru.

Obr. 4: Upozornění pro neztotožněnou osobu

Not read yet0 commentspermalink
8. 4.
2021

Rozšiřující údaje o kurzech celoživotního vzdělání a matrika CŽV

Not rated yet.
Novinky

Za rok 2020 proběhl v prostředí celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaných kurzů na Masarykově univerzitě (MU) již třetí sběr dat zasílaných vysokými školami do matriky celoživotního vzdělávání (CŽV). Na základě požadavků Rektorátu MU a podle § 3 vyhlášky č. 277/2016 Sb. o předávání statistických údajů vysokými školami byly do agendy programů a oborů celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaných kurzů v Informačním systému Masarykovy univerzity (IS MU) doplněny další položky pro evidenci rozšiřujících údajů.

Doplnění požadovaných údajů se týkalo primárně kurzů evidovaných mimo řádně akreditované programy, kterých je ovšem na celé Masarykově univerzitě nemalé množství. Referentky a referenti tak byli pověřeni doevidovat doplňující údaje, které pomáhají konkrétní programy a kurzy lépe identifikovat a zvyšují kvalitu úrovně vkládaných dat.

Požadované informace jsou doplněny nejen u účastníků těchto vzdělávacích programů, ale rovněž přímo u samotných akreditovaných programů s celkovou hodinovou dotací nejméně 50 hodin. Jedná se nejen o přesné identifikační údaje účastníka, ale také o další položky upřesňující informace a zaměření programu či kurzu jako kód ISCED-F, délka vzdělávání v týdnech, celková hodinová dotace kurzu, požadované vstupní vzdělání, účel vzdělávání nebo typ ukončení programu celoživotního vzdělávání. Při bohatosti programů celoživotního vzdělávání a mezinárodně uznávaných kurzů na MU se nejedná o zanedbatelnou položku ve výčtu přizpůsobování Informačního systému MU potřebám uživatelů a dalších institucí.

Obr. 1: Evidence rozšiřujících dat u kurzu CŽV

Pro samotné odevzdání dat do matriky existuje již od loňského roku aplikace, pomocí které si odpovědná osoba vygeneruje soubor se všemi údaji za univerzitu v předepsaném formátu. Následně se získaný soubor zašifruje a odevzdá MŠMT.

Not read yet0 commentspermalink
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  ... 102 »