Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Old posts
Category
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
4. 7.
2007

Volba identity v e-learningu

Not rated yet.
Novinky – e-learning
V průběhu posledních týdnů došlo k řadě vylepšení agendy Učitel. Nejvýznamnější z nich je zcela originální možnost ´Volby cizí identity´, která má využití především v e-learningových agendách.

V aplikacích spojených s e-learningem v IS MU má nyní učitel možnost podívat se na vybrané stránky ISu pohledem konkrétního studenta. Tím může ověřit výsledek svých nastavení nebo operace, které provedl. Například, zda se údaje z Poznámkového bloku dostaly správně ke studentovi, zda správně nastavil interaktivní osnovu předmětu nebo parametry odpovídání odpovědníku atp. včetně designu, který má student zvolen.

Volba cizí identity je funkce určená pro učitele. Ten si smí změnit identitu na libovolného ze studentů, kteří v posledních třech letech měli zaregistrovaný učitelův předmět. Avšak učitel "vidí" očima studenta pouze do vybraných aplikací, které související s e-learningem, například vidí studentovy Studijní materiály, Odpovědníky, informace z Poznámkových bloků, statistiku bodů z Poznámkových bloků, Interaktivní osnovu, Správce souborů.

Osobní složky a osobní informace studenta zůstávají nepřístupné, a tak učitel nemá přístup ke studentově poště, soukromým záložkám, známkám z jiných předmětů, do Úschovny atp. Navíc učitel může pod zvolenou identitou pouze prohlížet a číst, a nemůže provádět žádnou operaci měnící data. Proto student nemusí mít obavy, že by učitel za něj skládal test či prováděl jiné úkony.

Na Masarykově univerzitě se používají e-learningové agendy ve výuce jednak pro podporu výuky studijními materiály, samostudium a podobně, ale současně jsou velice rozšířené pro přímé zkoušení u PC, zkoušení skenováním písemek, pro státnicové zkoušky, pro odevzdávání úloh nebo zpracování textu přímo u PC při zkoušce (referátu, práce, úlohy) aj. Proto je potřebné dbát například na správné nastavení režimů zkoušení (jednorázové, od-do, ...) nebo přístupových práv (pro studenty přihlášené na zkoušku). Díky funkci ´Volby cizí identity´ se učitel cítí jistěji a není závislý na kontrole nastavení další osobou, například e-technikem.


Obr. 1: Zvolená cizí identita

Na použití identity upozorňuje na stránce v IS MU výrazný červený pruh se symbolem otisku prstu v záhlaví stránky. Funkce je učitelům k dispozici v IS MU: Osobní administrativa -> Učitel (Záznamník učitele) -> Odpovědníky - Volba cizí identity.

4. července 2007

Not read yet0 commentspermalink
4. 7.
2007

Pošta IS MU v distribuovaném úložišti

Not rated yet.
Novinky

V minulých týdnech byla výrazně změněna vnitřní architektura poštovního systému, který je součástí Informačního systému MU. Oproti dřívější implementaci, kdy se zprávy ukládaly v centrální databázi Oracle, je v nové verzi využito databáze pouze jako úložiště metadat, a zprávy samotné jsou ukládány v distribuovaném souborovém úložišti, které IS MU používá pro ukládání dat většího objemu (archív závěrečných prací, studijní materiály a podobně).

Přemístěním poštovních zpráv do distribuovaného souborového úložiště umožnilo výrazně odlehčit centrální databázi. Při této úpravě zároveň vývojový tým upravil metadata, která se o jednotlivých zprávách ukládají tak, že nyní pro hromadné operace jako je výpis složky a podobně není potřeba přistupovat ke zprávám samotným, ale stačí přístup k metadatům.

Kromě těchto technologických změn byly učiněny úpravy v uživatelském rozhraní. Smyslem těchto úprav bylo zvýšení přehlednosti schránky zavedením výraznějšího barevného označení různých typů zpráv (nové, důležité, atd.) a použitím dalších grafických prvků pro zlepšení orientace uživatelů.

Výše popsané úpravy výrazně zrychlily práci s poštovním rozhraním IS MU a zároveň otevřely cestu pro budoucí výraznější navýšeni kapacit schránek jednotlivých uživatelů, kteří poštu v IS MU používají jako svůj primární nástroj komunikace.


Obr. 1: Poštovní aplikace

4. července 2007

Not read yet0 commentspermalink
4. 7.
2007

Multimédia jako součást rapid e-learningu na konferenci SCO2007

Not rated yet.
Novinky – e-learning

Letošní ročník mezinárodní konferece SCO (Sharable Content Object) se konala na Ekonomicko-správní fakultě MU ve dnech 30. - 31. 6. 2007. Tato konference, "hostující" po jednotlivých fakultách MU, se zabývá pokročilými tématy a novinkami z oblasti elektronické podpory výuky. Účastníci měli možnost navštívit celou řadu velmi zajímavých přednášek z oblasti výzkumu i aplikace e-learningových technik i technologií z řad vědeckých pracovníků i vyučujících.

Konferenci zahájila doc. RNDr. Ivana Černá, CSc., prorektorka pro informační technologie MU. Během jejího projevu měli účastníci mimo jiné také možnost shlédnout nové demonstrační video prezentující možnosti servisního střediska pro podporu e-learningu na MU. Tento úvod předeslal poměrně široké zastoupení příspěvků vyučujících z Masarykovy univerzity, kteří prezentovali mimo své pedagogické práce také své zkušenosti s využíváním elektronické podpory IS MU. Z jednotlivých příspěvků jednoznačně vyplynulo, že vyučující velmi oceňují a aktivně využívají nabízený servis v podobě projektu e-techniků a servisního střediska a že tyto aktivity přispívají k rychlejšímu a efektivnějšímu začlenění moderních technologií do výuky.

Projekty pro podporu e-learningu běžícími na MU a s tím spojenými procesy se zabývala i Ing. Brandejsová ve svém příspěvku Tvorba multimediálních a interaktivních objektů na Masarykově univerzitě pro rapid e-learning. Vysvětlila, proč se univerzita v rámci svých aktivit soustředí na podporu tzv. rapid e-learningu a jaký význam v tomto procesu mají e-technici a především nové servisní středisko. Na závěr představila i konkrétní inovativní multimediální pomůcky, které již byly v servisním středisku pro vyučující vytvořeny.

Kromě jednotlivých tematických přednáškových bloků probíhala paralelně během celé konference i Přehlídka kurzů a technických řešení v e-learningu. Zde měli možnost jednotliví vyučující osobně představit svou koncepci výuky podpořené informačními technologiemi a konzultovat své představy s ostatními.

Článek Ing. Brandejsové naleznete v sekci Články.


Obr. 1: Animace pohybu

4. července 2007

Not read yet0 commentspermalink
4. 7.
2007

Elportál představen na konferenci Alternativní metody výuky 2007

Not rated yet.
Novinky – e-learning

Již popáté se dne 26. dubna 2007 v Praze na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy konala mezinárodní e-learningová konference Alternativní metody výuky. Zúčastnilo se jí přes 100 účastníků z českých i slovenských vysokých škol i dalších organizací. Během celého dne mohli návštěvníci sledovat přednášky s tematikou e-learning a distanční vzdělávání, či multimediální podpora výuky.

Za Masarykovu univerzitu vystoupila v dopolední plenární sekci Ing. Brandejsová s přednáškou na téma Elportál – e-learning na Masarykově univerzitě. Představila v něm nejprve ve stručnosti propracovaný systém podpory, jež MU poskytuje vyučujícím využívajícím e-learning ve výuce, a dále pak Elportál, který slouží jako ucelený informační zdroj pro celou oblast elektronické podpory výuky nejen vyučujícím na MU, ale i široké veřejnosti. Z celé prezentace, na které Ing. Brandejsová předvedla jednotlivé sekce Elportálu jako např. Zkušenosti vyučujících, či Tipy, jak na studenty, účastníky konference podle ohlasů asi nejvíce zaujaly vystavené multimediální objekty vytvořené Servisním střediskem MU a sekce e-publikace, která má vlastní ISSN a slouží vyučujícím z celé univerzity k vystavování svých autorských výukových děl.

V rámci konference proběhlo i několik komerčních prezentací s nabídkou řešení pro e-learning a také sekce, ve které jednotliví vyučující představovali konkrétní implementace e-learningu ve svých předmětech.

Článek Ing. Brandejsové z konference AMV 2007.


Obr. 1: Elportál: úvodní strana, výukové publikace, multimediální a interaktivní objekty

4. července 2007

Not read yet0 commentspermalink