Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
18. 7.
2006

Tisk druhopisu Diploma Supplement

Not rated yet.
Novinky

Po dodatku k diplomu se plynule navázalo inovací aplikace tisku druhopisu k Diploma Supplement. Pro maximální zjednodušení administrativních nároků v situaci, kdy student potřebuje vystavit druhopis, došlo k vylepšení této služby, výhody jsou následující:

Při tisku Diploma Supplementu se automaticky do IS MU ukládá jeho kopie označená "COUNTERPART / DRUHOPIS" ve formě PDF souboru. Touto aplikací se získá uložený soubor k vybranému studiu pro budoucí použití v identické podobě, jak se sestavil ze skutečných dat o studiu ke konkrétnímu studentovi.
Aplikace umožnuje tisk druhopisu ve stejné podobě, v jaké byl vydán prvopis.
Na Masarykově univerzitě existuje k druhopisu také druhopisová doložka, jejímž vyplněním a potvrzením studijní referent/ka stvrdí shodu s originálem (prvopisem).

Student má druhopis Diploma Supplement k dispozici v agendě Přijímárna.

Studijní referenti naleznou aplikaci v IS MU -> Osobní administrativa: Studijní -> Tisk Diploma Supplement (druhopis, doložka).

18. července 2006

Not read yet0 commentspermalink
18. 7.
2006

Časové omezení elektronického zkoušení

Not rated yet.
Novinky – e-learning

Elektronické zkoušení prostřednictvím IS MU nabízí od června režim nastavení časového omezení zkoušení. Proti předchozí možnosti nastavení absolutního času - data a doby, kdy lze s odpovědníkem pracovat, resp. po kterou je test (v aplikaci Odpovědník) přístupný studentovi, má nyní možnost další - stanovení relativního času (max minut) pro složení testu.

Při nastavení relativního času smí student odpovídat maximálně po dobu zadaného počtu minut (maximum je nastaveno na 480 minut, tj. 8 hodin). Ubíhající čas se při skládání zobrazuje a bliká, odečítá se k nule. Není-li nastaven relativní čas, student smí odpovídat neomezeně dlouho. Je-li nastaven současně absolutní čas "od-do" i relativní čas "max minut", pak se pro ukončení odpovídání uplatní ten čas, který vyprší dříve.


Obr 1: Ilustrativní příklad časového omezení skládání testu a stránkování otázek

Při skládání testu je nyní možné také stránkovat testy po otázkách otázky v režimu testování u PC (není určeno pro skládání testu "skenováním").
Pedagogové vidí smysl zadání počtu otázek na stránku v tom, že se student může soustředit pouze na danou otázku a teprve po jejím zodpovězení se si zobrazí další otázku, nebo také v tom, že zobrazené otázky nezabírají více místa než umožnuje zobrazit standardní velikost monitoru a student nemusi rolovat webovou stránku.


Agenda Odpovědníky prochází dalšími změnami, například:

 • možnost průběžného ukládání testu (výhodné, když test má časové omezení pro skládání a složení je jednorázové - průběžné ukládání umožňuje ukládat ty odpovědi, které do jisté doby student zvládl odpovědět)
 • možnost změnit meziuložení na uložení (pokud student nestihnul uložit před termínem vypršení testu a současně je skládání testu jednorázové, lze "vzít" poslední meziuložení za uložení)
 • manipulace s Popisem odpovědníku a pod/naduzlovými složkami/soubory
 • změny v evidenci odpovědí v Obtížnosti


  O Odpovědníku navíc

  Odpovědník je e-learningovou agendou, která nabízí pedagogovi možnost vnést do výuky prvky pro zkvalitnění nebo zpestření výuky, procvičování znalostí studentů či zkoušení velkého množství studentů.
  Pedagog volí režim Oživený test, Průzkum, Vyzkoušejte se, Test nebo Procvičování a přitom pracuje nejčastěji s:
  Sadou otázek - pro tvorbu a úpravu (editaci) sad/y otázek:
  Otázky mohou být typu radiobutton (zaškrtnutí právě jedné správné odpovědi), checkbox (zaškrtnutí všech správných odpovědí), textové pole (doplnění textu), výběr (z nabídky odpovědí), vepsání čísla, seřazení-vytvoření dvojic (matching), klíč (zobrazení odpovědi) nebo upravení slovosledu (zpřeházení slov).
  Popisem odpovědníku - pro nastavení atributů: Volí se složky pro umístění popisu Odpovědníku, odkazu na Odpovědník, vybírá se režim Odpovědníku (Oživený test, Průzkum, Vyzkoušejte se, Test nebo Procvičování), sada otázek, zadává se počet použití otázek v testu, pořadí otázek, možnosti návratu a změny odpovědí testovanému, a odpovědí, pokyny pro studenty, bodování, způsob ukládání výsledků (bodů), vybírají se varianty (ne)zobrazení správných odpovědí testovanému a zveřejňování odpovědi ostatních, stránkování po vybraném počtu otázek nebo se nastavuje, kdo (například studenti přihlášení ke konkrétnímu zkušebnímu termínu) a z jakých počítačů může s Odpovědníkem pracovat a další atributy. Jde-li o test pro hodnocenou zkoušku probíhající např. v konkrétní učebně, lze vymezit oblast počítačové sítě - IP adresy nebo rozsahy IP adres počítačů, ze kterých lze k testu přistupovat pro skládání, zamezuje se tím podvádění odjinud z počítačové sítě. (Toto opatření je s ohledem na více pokročilé IT uživatele vhodné kombinovat s běžnými síťovými a počítačovými bezpečnostními opatřeními).
  Zodpovězením Odpovědníku - pro odpovídání jednotlivých testovaných/respondentů
  Odpověďmi - seznam všech jednotlivých odpovědí
  Obtížností - evidence odpovědí testovaných/respondentů Dále existuje kompletní nabídka služeb pro zkoušení skenováním písemek a jiné možnosti.

  18. července 2006

Not read yet0 commentspermalink
18. 7.
2006

ALTERNATIVNÍ METODY VÝUKY 2006 a UNINFOS 2006

Not rated yet.
Novinky – e-learning

Výsledky projektu rozvoje e-learningu v celouniverzitním měřítku na Masarykově univerzitě, možnosti e-learningových nástrojů v Informačním systému Masarykovy univerzity, příklady zpracovaných kurzů a postupy, kterými e-learningové cíle Masarykova univerzita dosahuje, prezentovala na konferenci ALTERNATIVNÍ METODY VÝUKY 2006 a UNINFOS 2006 Ing. Jitka Brandejsová.

Technickou stránku pro provozování a podporu e-learningu nebo administrativy výuky důležitou v pojetí rozsáhlé univerzity, tedy v prostředí neobvyklých zátěží, objasnil ve svém příspěvku RNDr. Miroslav Křipač na druhé ze zmíněných konferencí UNINFOS 2006.

Texty příspěvků naleznete:

E-learning v Informačním systému na Masarykově univerzitě

Cesta informačního systému od administrace studia k elektronické podpoře výuky

Zátež ve webových informačních systémech

18. července 2006

Not read yet0 commentspermalink
20. 6.
2006

Zjednodušený sběr údajů pro akreditace studijních programů

Not rated yet.
Novinky

Akreditace studijních programů (SP) nebo rozšíření akreditace SP o studijní obor, formu studia je složitý proces, na jehož počátku stojí dlouhá a náročná příprava podkladů pro žádost o akreditaci. Žádosti o akreditace se v požadované formě předkládají Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, odboru vysokých škol, Akreditační komisi ke schválení a vyžadují mnoho povinných údajů.

Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) již od svého vzniku v roce 1999 zajišťuje mimo jiné evidenci pracovně-právních, publikačních a dalších dat u akademických pracovníků univerzity ve vazbě na studijní programy, obory, předměty. Protože bylo nutné informace z Informačního systému MU sbírat ručně, přistoupili vývojáři IS MU na základě požadavku Fakulty informatiky MU k vytvoření nové aplikace pro sběr akreditačních údajů přímo v systému. Aplikace je určena nejčastěji proděkanům, kteří tuto oblast za fakultu řeší.

Sbírají a kompletují se životopisné údaje v následující posloupnosti. Nejprve proděkan, resp. pověřená osoba s příslušným právem za fakultu, definuje tzv. akreditační sběr v aplikaci Manipulace s akreditačními sběry. Vyplní informace o tom, kdo a proč se má sběru zúčastnit, případně poskytne instrukce, co mají osoby zadávat do jednotlivých rubrik. Obvykle osloví vyučující e-mailem a ti zkontrolují své životopisné údaje, doplní nové nebo chybějící rubriky ve formuláři aplikace Plnění životopisných akreditačních údajů.


Sbírají se rubriky:
- vztah ke studijnímu programu a jeho název;
- pracovní zařazení;
- pracoviště;
- forma a rozsah pracovně-právního vztahu;
- VŠ vzdělání;
- praxe od ukončení VŠ vzdělání;
- tvůrčí a publikační činnost za předchozí požadované roky;
- anotace nejvýznamnějších publikací;
- působení v zahraničí;
- ohlasy publikací;
- habilitační a jmenovací řízení;
- udělení vědecké hodnosti.
Formulář odráží požadované informace standardního formuláře MŠMT využívaného v akreditačním řízení.

Následně Hromadný výpis životopisu pro akreditace umožňuje proděkanovi sestavit HTML stránku s tabulkami pro jednotlivé osoby. Stránku buď vytiskne, nebo zakomponuje do svých elektronických akreditačních podkladů (např. pro CD). Stránka obsahuje i údaje v hypertextovém formátu, který lze ponechat, potlačit, nebo upravit tak, aby odpovídaly požadovaným podkladům v elektronické formě.

Aplikaci pro sběr akreditačních údajů lze nalézt v autentizované části IS MU: Osobní administrativa -> Předměty -> Akreditace.

20. června 2006

Not read yet0 commentspermalink