Novinky a zajímavosti ze světa IS MU

RSS Máte-li zájem, přihlaste se k odběru novinek e-mailem. Novinky můžete odebírat také pomocí RSS nebo si zařaďte blog mezi sledované, pokud jste uživatel IS MU.
This blog is written by
PhotographsFI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Blog owners: FI:Vývojový tým IS MU, Mgr. Eva Zárybnická, 206552
Right to read: anyone on the Internet, a specific group of users: FI:CVT FI
Right to post comments: a specific group of users: FI:CVT FI
20. 6.
2006

Vyhledávání v údajích IS MU

Not rated yet.
Novinky

Informační systém MU nabízí od června zcela novou generaci aplikace pro vyhledávání v širokém spektru údajů, které jsou v systému evidovány. Nově je tak možné prohledávat nejen základní údaje například o osobách na MU nebo vyučovaných předmětech, ale například všechny dokumenty uložené v libovolném formátu, studijní materiály, diskuse o studiu nebo celé závěrečné práce (Archiv závěrečných prací).

Oproti běžným internetovým vyhledávačům dokáže IS MU automaticky vyhodnotit, zda vyhledaný záznam je konkrétní osobě přístupný. Uživatelům je tak nabízen kompletní seznam všech vyhledaných záznamů, které může v daném okamžiku prohlížet.

Vedle možnosti pokročilého zadání vyhledávaného výrazu je možné prohledávat také pouze části slov, a to bez ohledu na českou diakritiku. Příjemnou pomůckou je pak zobrazení krátkého příkladu z vyhledaného textu, která obsahuje hledaný výraz v kontextu samotného dokumentu.

Během prvních dnů od zveřejnění nové verze aplikaci použilo více než 5 500 uživatelů, kteří zadali k vyhledávání přes 22 000 výrazů. Nová aplikace prohledává téměř 2 500 000 evidovaných záznamů.

Tematické vyhledávání
Vyhledávání je možné provádět v dokumentovém serveru, v předmětech, ve studijních materiálech, diskusích, závěrečných pracích, vývěsce, životopisech, publikacích, osobních stránkách, osobních webech nebo archivech diskusních fór a vývěsky. Lze vybrat osobu, k níž se vyhledávání vztahuje. Touto osobou může být například majitel souboru, učitel předmětu, autor publikace, z čehož je zřejmé, že role osoby závisí na vybrané sekci. Aplikaci lze nalézt v autentizované části IS MU: Osobní administrativa -> Hledání.

Vyhledávání v seznamech absolventů a závěrečných pracích
Již nějakou dobu mají autentizovaní uživatelé IS MU k dispozici Achiv závěrečných prací. Novinkou je právě možnost vyhledávat práce. Archiv obsahuje všechny práce předložené k obhajobě v roce 2006 (zveřejňují se i práce neúspěšně obhájené) a práce z předchozích let, pokud byly k dispozici v elektronické podobě a u nichž autor povolil zveřejnění uživatelům v IS MU. Při hledani informací k absolventům jsou k dispozici jména a příjmení absolventů, rok obhájení, studijní program, obor, udělený titul, název práce a jiné informace, nezpřístupňují se například informace o hodnocení práce nebo hodnocení studia.
Aplikaci lze nalézt v autentizované části IS MU: Osobní administrativa -> Studium -> Archiv závěrečných prací
nebo v Osobní administrativa -> Lidé, pracoviště, absolventi a závěrečné práce.

20. června 2006

Not read yet0 commentspermalink
20. 6.
2006

Diploma Supplement v novém kabátě

Not rated yet.
Novinky

Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) dokončil vývoj nové verze evropského dodatku k diplomu, který je nyní aktuálně vydáván také studentům doktorského studia a účastníkům rigorózního řízení. Na základě připomínek k první verzi byl vytvořen obsahově i graficky vylepšený vzhled (grafický návrh vznikl ve spolupráci oddělení vnějších vztahů MU a grafického designéra).

Procedura vydávání Diploma Supplementu zahrnuje na MU propracovaný administrativní mechanismus: student má před ukončením studia k dispozici náhled budoucího DS, na kterém může zkontrolovat a urgovat případné nedostatky v údajích. Pracovník fakulty při tisku doplňuje pouze jméno děkana, který dokument vydává, všechny další údaje se pro tisk přebírají ze systému. Při finálním tisku se kopie dokumentu ukládá do tzv. archivu druhopisů navázaného na studentskou Přijímárnu. To je místo, kam systém umísťuje studentovi dokumenty k nahlédnutí - kromě druhopisů nebo administrativních dokumentů se používá také například pro oskenované a automaticky rozpoznané písemky. Student má Diploma supplement tedy k dispozici nejen v tištěné podobě, ale také ve formátu PDF (formát PDF jednak garantuje bezproblémové a věrné zobrazení či tisk, jednak je prohlížeč PDF volně šířeným dostupným software).

Diploma Supplement je dodatek k diplomu vydávaný zdarma absolventům vysokých škol spolu s diplomem. Pomáhá zajistit, aby vysokoškolské kvalifikace byly srozumitelnější v jiných zemích, než kde byly dosaženy. Přibližuje budoucím zaměstnavatelům absolventů univerzity obsah studia, přispívá ke spravedlivému akademickému a profesnímu uznání získané kvalifikace. Tento dvojjazyčný dokument shrnuje v češtině a angličtině údaje o absolvovaném studijním programu včetně výpisu všech vykonaných zkoušek a dosaženého hodnocení. Jeho struktura je v souladu s jednotnou osnovou stanovenou Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO/CEPES. Význam dodatku k diplomu byl posílen novelou vysokoškolského zákona, jíž bylo zrušeno vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, které je nahrazeno dodatkem k diplomu.

20. června 2006

Not read yet0 commentspermalink
23. 5.
2006

Velvyslanec USA navštívil FI MU

Not rated yet.
Novinky

Velvyslanec USA navštívil Fakultu informatiky MU

Tisková zpráva, Brno 12. května 2006

Ve středu 10. května 2006 se uskutečnila návštěva amerického velvyslance Williama J. Cabanisse na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity (FI MU). Velvyslanec projevil zájem navštívit toto brněnské centrum informatického bádání, které vzniklo z jednoho z prvních specializovaných pracovišť u nás, aby se setkal s rektorem MU Petrem Fialou, rektorem VUT Václavem Raisem a děkanem FI MU Jiřím Zlatuškou. Dalším podnětem k návštěvě byl zájem o spolupráci akademické a komerční sféry a možnosti dalšího rozvoje a vzniku partnerství v této oblasti.

Velvyslanec přijel v doprovodu zástupců a členů Americké obchodní komory (AmCham), Silicon Graphics (SGI), Hays CR Czech Republic a ANDREW Telecommunications. Všichni hosté měli možnost seznámit se s výsledkem probíhající spolupráce akademické a komerční sféry - se zkušenostmi z nasazení špičkových výpočetních systémů společnosti Silicon Graphics (SGI) a využití principů tvorby programů s otevřeným zdrojovým kódem a otevřených standardů pro vývoj Informačního systému MU pro řízení a podporu studia na Masarykově univerzitě, který byl organizací EUNIS oceněn jako nejlepší evropský univerzitní informační systém roku 2005. Hosté se seznámili s ojediněle propracovanou úrovní podpory studia a administrativy na Masarykově univerzitě a s plány dalšího rozvoje v oblasti elektronické podpory výuky i zavádění nových forem výuky, na kterých Masarykova univerzita pracuje.

Představitelé MU spatřují velký přínos Fakulty informatiky v tom, že poskytuje univerzitní vzdělání zaměřené mimo jiné na rychlou adaptibilitu teoretických vědních disciplín do praxe spojené s byznysem, podnikatelskou činností, ale i na vliv moderních informačních technologií na společenský rozvoj. Proto kromě klasických informatických oborů se zde rozvíjí řada specializací v oblasti kvantové informatiky, paralelních a distribuovaných systémů, zpracování přirozeného jazyka, grafického designu nebo informačních systémů, ale otevírají se i nové oblasti související s vývojem a návrhem vysokorychlostních hardwarových komponent moderních výpočetních a komunikačních systémů.

Společně s představiteli dvou největších brněnských univerzit a významných firem velvyslanec setrval v rozhovoru o zkušenostech z univerzitního studia s orientací na problematiku praxe a byznysu, o zkušenostech s politickou podporou spolupráce vysokých škol a byznysu. Probíraly se otázky vztahu mezi vzdělávací a komerční sférou, vliv vzdělávacího systému na růst obchodu a podnikání, diskuse se také zaměřila na otázky kvality studentů, kteří na vysokou školu přicházejí. "Pro kvalitní a konkurenceschopné vysoké školství je katastrofou postup, kdy například Jihomoravský kraj ničí v Brně neprivátní všeobecně zaměřené střední školství gymnaziálního typu bez ohledu na fakt, že gymnázia jsou nejlepší průpravou k dalšímu vysokoškolskému studiu od bakalářské úrovně výš," přiznal děkan FI MU Jiří Zlatuška. V této souvislosti označil situaci v Brně, kde se ve druhém kole přijímacího řízení očekávaná úspěšnost na krajem zřizovaných školách blíží poměru třiceti uchazečů na jedno volné místo, za krizi srovnatelnou s likvidačním přístupem státu k vysokým školám v druhé polovině devadesátých let.
K tématu předpokládaného růstu počtu kvalifikovaných pracovníků v oblasti moderních technologií v regionu dodal velvyslanec Cabaniss pochvalně: "O absolventech brněnských univerzit je známo, že po nástupu do praxe disponují poměrně vysokými schopnostmi a nalézají proto dobré uplatnění." "Velvyslanec Cabaniss se zajímal o strukturu studia a studijní možnosti na Fakultě informatiky i na dalších fakultách Masarykovy univerzity a o uplatnění našich absolventů. Diskutovali jsme o trhu práce v Jihomoravském kraji, o spolupráci s komerčními firmami a jejich případném zapojení do výukového procesu," konstatoval rektor MU Petr Fiala.

V závěru své návštěvy se velvyslanec setkal se studenty Masarykovy univerzity při neformální diskusi. Pohovořil o svém působení v České republice, které se soustředí více než na diskusi s politiky o politice USA na udržování vztahů mezi ČR a USA na mnoha různých úrovních. "Dnešní diskusi bych chtěl věnovat obchodním vztahům a potenciálu Brna pro investorské aktivity USA. Uplatnění zde naleznou právě studenti brněnských univerzit především technického zaměření," sdělil přítomným. Velvyslanec se během besedy zajímal také o možnosti studentů získat praktické zkušenosti již během studia. Naopak studenti chtěli zjistit, co očekávají technologické firmy typu SGI, Honeywell, IBM nebo Red Hat od nich. Dověděli se, že důraz ze strany jednotlivých firem je kladem především na oblast tzv. softskills, tj. dovedností sebeprezentace, důležitých pro obchod a marketing; v USA se od přibližně třinácti let učí předměty zaměřené na komunikaci, prezentaci názorů a kritické myšlení. Diskutující zajímaly také názory na uplatnění konkrétních výzkumných a vývojových výsledků univerzity na trhu a legislativní i politická podpora využívání technologických inkubátorů.

24. května 2006

Not read yet0 commentspermalink
23. 5.
2006

Letos 97 % přihlášek ke studiu na MU elektronicky

Not rated yet.
Novinky

Masarykova univerzita se i letos těší velkému zájmu uchazečů o studium, bylo podáno 54 393 přihlášek, z toho 97 procent elektronickou formou. Mírně klesl počet fyzických osob, které se na univerzitu hlásí (ze 37 384 na 36 316 uchazečů), což je následkem populačně slabších ročníků. Výrazná změna nastala v poměru přihlášek podaných elektronickou a tištěnou formou. Zatímco v roce 2004 byl tento poměr zhruba vyrovnaný (48:52) a v loňském roce bylo elektronických přihlášek 69 %, letos již elektronickou formu zvolila drtivá většina uchazečů o studium. Pouhá tři procenta přihlášek (přesněji 1808) přišla na Masarykovu univerzitu v tištěné formě, ostatní elektronicky. Na Fakultu informatiky dorazilo dokonce jen 17 tištěných přihlášek. (Citace z tiskové zprávy MU.)

Elektronická přihláška na adrese http://is.muni.cz/prihlaska/ není pouze internetovou obdobou papírového formuláře. Převážnou část údajů vybírá uchazeč z nabízených hodnot a textově zadávané hodnoty software ihned kontroluje na korektnost. Minimalizují se tak dříve značné problémy při následném zakládání evidence studentů do Informačního systému MU, protože pokud se jedná o (nynějšího, bývalého) studenta MU, přihlásí se z prostředí IS MU a nemusí znovu uvádět své osobní údaje, zamezí se tím duplicitě. Pokud se jedná o nového studenta, zavádí si všechny své údaje sám a později studijní oddělení pouze kontroluje jejich správnost, opět se tím minimalizuje chybovost.

Uchazeč elektronicky vybírá obor nebo kombinaci, přičemž v systému jsou výhradně jen aktuálně vypsané, a vyplní svoje osobní údaje. Aplikace mu sdělí jedinečné číslo přihlášky a přístupové heslo. Kdykoli může doplňovat méně zásadní osobní údaje a další informace vyžadované jednotlivými obory. Jakmile je přihláška vyplněná ve všech povinných rubrikách, doporučí se uchazeči odeslat poplatek za přijímací řízení. Poplatek odesílá na variabilní symbol tvořený jeho číslem přihlášky, bezhotovostní platba je automaticky systémem spárována s přihláškou, což u papírových přihlášek nebylo jednoduché. Informaci o došlé platbě uvidí jak uchazeč, tak i studijní oddělení. Uchazeči se doporučuje průběžně se přihlašovat a kontrolovat, zda došla platba a studijní oddělení přihlášku akceptovalo (dříve toto uchazeči často ověřovali zatěžujícími telefonáty). Uchazeč má k dispozici schránku se zprávami, kde najde případné vzkazy od děkanátu, informace o konání přijímací zkoušky ap. (je na studijním oddělení, čím a kdy uchazeče informuje). Může si nastavit přeposílaní aktuálních informací na svůj kontaktní e-mail a vyčká pozvánky ke zkoušce. Rozeslání pozvánek je jednou z mála administrativních úkonů a stojí univerzitu minimum úsilí, protože z IS MU se vytisknou pozvánky velmi pohotovým způsobem a specializovaná firma je rozešle do 24 hodin.

Mezi povinnosti studijních oddělení patří poskytování informací, obvykle sdělení rozesílají uchazečům hromadně elektronickou poštou. V průběhu zpracování má management fakult poměrně přesná čísla o počtech uchazečů. Pro rozhodovací mechanismus po přijímacích zkouškách (nebo pro přijetí bez zkoušek) poskytne agenda export uchazečů včetně všech relevantních údajů do Excelu. Na úrovni fakulty lze doplnit výsledky zkoušek, stanovit "čáru" přijatých uchazečů. Údaje se vráti zpět do IS, student vidí, zda byl nebo nebyl přijat, a má v IS MU k dispozici oskenovaný svůj odpovědní arch z TSP, který může porovnávat se zveřejněnými výsledky TSP na webu univerzity. Přijatí uchazeči se převedou mezi studenty MU.

Další podrobnosti spolu se statistickými zajímavostmi můžete nalézt ve starším článku http://is.muni.cz/clanky/2005_e-prihlasky_clanek.pl, je potřebné však dodat, že do budoucna (příštím rokem) se již neuvažuje ani o zasílání tzv. zkrácené neboli zjednodušené přihlášky, jejímž zasláním musel uchazeč splnit povinné zákonné požadavky. Ty s novelou vysokoškolského zákona pominuly. Při 54 tisících přihláškách je úspora spojená s evidencí a archivací těchto papírových přihlášek zřejmá.

24. května 2006

Not read yet0 commentspermalink