(článek ve Zpravodaji UVT 1/98 Informační systém MU další generace)

Úvodem

Počátky nového informačního systému pro universitu bylo možno vysledovat již na jaře loňského roku, v programovém prohlášení nového rektora. Od té doby proklamovaná podpora prostupného studia a efektivního použití informačních technologií vyústila ve snahu realizovat na MU evropský kreditový systém pro transfer studentů ECTS (viz [1]). V nejbližším roce k meziuniversitním výměnám studentů na bázi tohoto systému ještě nedojde, ale principy ECTS budou použity jako vztažná soustava pro prostup studentů MU mezi jednotlivými obory a fakultami. Okreditování všech předmětů, stanovení prerekvizit pro jejich studium a otevření zápisu do předmětu vně kmenové obory umožní každému studentu studovat kursy i mimo jeho původní studijní program. Zda a v jaké míře mu bude toto rozšíření započítáno mezi vlastní studijní povinnosti, to záleží na studijních řádech a studijních podmínkách programů jednotlivých fakult, které v současné době vesměs přecházejí na nějakou formu kreditového studia, více či méně kompatibilní s ECTS. Vysoká organizační náročnost takto pojatého prostupného studia bude, jak doufáme, snížena právě zavedením nového studijního informačního systému.

Principy nového IS

Základním principem nového systému je jeho všeobecná přístupnost. Doby uzavřených výpočetních středisek a později informačních systémů, se kterými umějí/mohou pracovat dvě referentky v celé budově, jsou definitvně pryč. Nyní se zdá, že s dostatečným rozšířením WWW a vůbec průnikem počítačů do téměř každé místnosti university, není nadále nutné přístup k informacím omezovat. Koncepce budoucího systému se tedy snaží dát konkrétnímu uživateli (jímž je kdokoliv z universitní veřejnosti) všechna data, která má právo vidět, a umožnit mu měnit či zadávat všechny údaje, se kterými mu jeho postavení dovoluje manipulovat. Technicky je toto zabezpečeno systémem přístupových práv (ze kterých plyne vztah uživatele k jednotlivým typům operací) a použitím zabezpečeného protokolu https. Prvotní distribuce přihlašovacích jmen a hesel k systému proběhne souběžně s rozdílením průkazů studenta (a bude realizována pověřenými odděleními jednotlivých fakult). Vlastník jedinečného přihlašovacího jména bude poté schopen pracovat s ISem odkudkoliv ze sítě Internet (za použití WWW prohlížeče), nezávisle na "úředních hodinách studijního oddělení" či podobných omezujících faktorech. Přidělování práv k jednotlivým operacím bude plně v režii fakult; universitní oddělení si tedy budou moci vypracovat na míru šitý systém kompetencí k různým prvkům administrativy studia, např. pomoci prostřednictvím sekretářek kateder vyučujícím zadávat sylaby předmětů, umožnit pověřené osobě rozesílat studentům výsledky zkoušky za nepřítomného externistu a podobně. Vhodnou skladbou těchto pravidel bude možné zohlednit konkrétní podmínky daného oddělení, ať už týkající se vybavení výpočetní technikou, či afinity pracovníků k informačním technologiím.

Identifikace osob

Každý člen universitní veřejnosti bude systému znám pod primárním UČO -- universitním číslem osoby. Uživatel si dále může zvolit přezdívku (libovolnou, leč v systému jedinečnou), pod kterou chce vystupovat. K této identifikaci přísluší netriviální heslo, které je možno si kdykoliv změnit. Vzhledem k tomu, že prostřednictvím ISu budou konány i některé zásadní úkony (zápis předmětů, rozesílání hodnocení zkoušky, soukromá korespondence s vyučujícím...), je vhodné k bezpečnosti práce s ním přistupovat hned od počátku zodpovědně.

Drtivá většina aplikací bude realizována webovým rozhraním, nicméně některé operace (zejména v komunikaci se studenty) vyžadují jistotu, že student má funkční e-mailovou schránku. Toto bude zajištěno prostřednictvím mailového severu mail.muni.cz, na němž budou mít všichni uživatelé ISu mailbox adresovatelný jejich identifikačním číslem či platnou přezdívkou. (Viz též [2].) Server nemá za úkol suplovat lokální fakultní poštovní servery; předpokládáme, že většina uživatelů si administrativní poštu přesměruje z mail.muni.cz na svůj primárně používaný e-mail. Mailboxy budou opatřeny kvótami na množství přijaté pošty a budou umožňovat (stejně jako některé další aplikace ISu) odeslat vzkaz o povaze přijaté pošty na mobil (velice vítaná funkce např. u studentů, kteří netrpělivě čekají na výsledek zkoušky, ale nemají možnost každý den přistupovat k Internetu).

Nový IS je nasazován v podstatě souběžně s realizací karet ISIC jako průkazů studenta (viz [3]), vyžadovaných novým vysokoškolským zákonem. Tato akce bude spojena s vyfotografováním značné části universitní veřejnosti a vzniklé digitální fotografie budou uplatněny ve vznikajícím ISu jako určitá vizuální identifikace osoby.

V nejbližší době

se bude moci universitní veřejnost seznámit s první pilotní aplikací, tzv. Katalogem předmětů. Jde o universální seznam na universitě vyučovaných kursů, opatřených všemi myslitelnými atributy, vyjadřujícími vztah kursu ke studijním programům (od sylabu přes možná ukončení, povinné prerekvizity, až třeba k místu a času konání). Sjednocením formátu informací o předmětech bude možné generovat kvalitnější (obsažnější) fakultní brožury Seznam přednášek a také tzv. Information package (součást ECTS systému, povinnou pro pozdější přechod MU na ECTS). Plnění Katalogu proběhne během jara '99 částečně dávkově (každá fakulta již nějaké informace o předmětech má), částečně editací přes WWW.

Možnost seznámit se s nabídkou kursů celé MU bude v první fázi zajímavá zejména pro garanty studijních programů, kteří v rámci prosazované prostupnosti upřesní, které vlastní předměty nabízí pro mimooborové či mimofakultní studenty a označí, pro které kategorie studentů jsou tyto předměty vhodné (např. PGS studenti, studenti s matematickým základem, libovolní studenti ap.). Obdobná práce jiných garantů jim naopak poslouží při rozhodování, zda některé cizí předměty nespadají do ideového záměru studijního programu natolik, že je možné je studentům s nějakým tím kreditem započítat.

První skutečně masovou akcí bude registrace pro podzimní semestr '99, která proběhne v červnu. Studenti programů s kreditovým studiem si naklikají předměty, o které mají zájem (a využijí přitom informací svých garantů o tom, které předměty jim budou jakým způsobem započítány). Studenti programů s celkem pevnou ročníkovou strukturou budou pracovat s předpřipravenými šablonami podle pokynů garanta. Shromážděné údaje poslouží jako podklad pro tvorbu rozvrhu (odhad velikosti potřebné učebny, kolize zapsaných předmětů) a jako informace pro vyučujícího, jaké obsazení ve svém kursu může patrně očekávat.

Souběžně se studijní částí ISu se rodí základ systému pro vědu a výzkum. V první fázi bude možné prostřednictvím IS spravovat svoje publikace (uvádět tituly pro RIV, pro přílohu životopisu, pro doporučenou literaturu studentům... ) a vytvořit si strukturovaný životopis (pro přílohy akademických řízení, grantových přihlášek... ). Systém bude podporovat administrativu habilitačních a profesorských řízení a v další fázi svého nasazení také správu postgraduálního studia odděleními pro vědu a výzkum.

Plány do budoucna

Vzhledem k tomu, že nejbližší fáze sběru dat o studijních programech se v podstatě ihned prolíná s jejich prvním použitím (plnění Katalogu a následná Registrace), budou zanesené údaje použity poprvé vesměs pouze jako informace pro uživatele (tj. systém studenta informuje, že je třeba si nejdříve zapsat předmět X, ale nedonutí ho k tomu). V následujícím období (od druhé poloviny roku 1999 a později) bude implementována automatická kontrola průchodu studiem, software pro vyučující (vycházející ze Záznamníků učitele na FI MU, viz [4]), budou uplatněny další události v akademickém roce (zápis ke studiu, změna předmětů, přihlašování na zkoušky, studentská anketa), a připraveny další aplikace, které uživatelům zjednoduší komunikaci s universitou (žádosti o koleje, objednávání jídla v menze, elektronicky dostupné rozvrhy, elektronické přihlášky na VŠ, elektroničtí vyučující -- ehm, nechala jsem se unést. Jak rychlý ve skutečnosti postup prací bude, dnes nelze odhadnout.).

Závěrem

Studijní informační systém v podobě, v jaké je navrhován, není určen jen referentům studijního oddělení, ale také studentům a učitelům. Nebudou-li mít studenti a učitelé dostatečně pohodlný přístup k počítačům, nebude fungovat. Určitá minimální vybavenost fakult výpočetní technikou (zejména včetně volně přístupných počítačů studentům) je nutností.

Vlastní software studijního informačního systému poběží a data budou uložena na jednom centrálním serveru. Přistupovat k systému se bude výhradně prostřednictvím počítačové sítě. Na lokálních počítačích bude zapotřebí pouze webového prohlížeče (Explorer, Netscape).

Po rozběhu systému (za rok?) by každý student měl mít možnost denně asi 20 minut strávit vyřizováním el. pošty a administrativních záležitostí prostřednictvím studijního informačního systému. Má-li fakulta 3000 studentů a studentům dostupné počítače jsou v provozu denně 10 hodin, pak fakulta potřebuje 100 počítačů. Doporučená minimální varianta pro účely registrace v květnu 1999 je 30 počítačů na fakultě, přičemž tyto počítače musí být denně k dispozici výhradně pro registraci alespoň 5 hodin.

Bude-li na fakultách obdobná kapacita k dispozici, lze oprávněně předpokládat, že použití nového informačního systému vnese do universitní práce vskutku nový prvek: řada úkolů se ze stávajících referentů přenese na uživatele samotné (každý si může sám najít, kolik mu zbývá dnů dovolené, či jaká jsou kritéria pro přidělení koleje) ku prospěchu obou stran.

Další informace

Vývoji projektu je věnována stránka http://is.muni.cz. Zde naleznete veškeré dosud publikované materiály, týkající se například konceptu kreditového studijního systému, ECTS, nových průkazů studenta, poštovního universitního serveru a zejména odkaz na elektronickou konferenci o studijním IS MU, ve které vývojáři (vesměs z řad CVT FI MU) uvítají všechny zájemce o danou problematiku.

-- Miroslava Misáková

[1] http://www.europa.eu.int/en/comm/dg22/socrates/ects.html Webové stránky evropského programu pro podporu mobility studentů, který hodlá MU využít jako platformu pro realizaci prostupného studia.

[2] http://www.fi.muni.cz/usr/brandejs/isna/e_mail.html Návrh podpůrného serveru pro komunikaci elektronickou poštou, který bude využívat informační systém MU a jeho uživatelé (tj. celá universitní veřejnost).

[3] http://www.fi.muni.cz/usr/brandejs/isic.html Zpráva o zavádění průkazu studenta na Masarykově universitě.

[4] http://www.fi.muni.cz/usr/brandejs/fadmindemo.html Demostrační verze informačního systému založeného na přístupu všech členů university k jim náležejícím datům prostřednictvím webového rozhraní. Řada principů a prvků tohoto fakultního serveru bude realizována i ve vyvíjeném universitním informačním systému.