IS Masarykovy univerzity zaznamenal třicetiprocentní nárůst e-přihlášek!

5. dubna 2005

Masarykova univerzita v Brně se těší nemalému zájmu uchazečů o studium. Je to znát na celkovém počtu podaných přihlášek (53 tisíc) a počtu přihlášených osob (37 tisíc). Stabilizovaný velký zájem uchazečů o MU je především ovlivňován pověstí školy - pokrokové metody výuky, zjednodušení studijního workflow prostřednictvím informačních technologií, kvalita studentů, zájem o absolventy a jejich uplatnění v praxi apod. Na druhé straně je hranice nárůstu zájmu o studium na vysokých školách dána demografickou křivkou. Celkově Masarykova univerzita získává více studentů než jiné veřejné vysoké školy, o čemž svědčí i následná citace ze stránek Karlovy univerzity: "Univerzita Karlova v Praze je sice největší vysokou školou v Česku, ale loni k jejím přijímacím zkouškám přišlo celkově o šest tisíc uchazečů méně než na brněnskou Masarykovu univerzitu. Ta svůj náskok před UK v Praze z hlediska zájmu zvyšuje. O Masarykovu univerzitu v Brně je z hlediska počtu uchazečů ze všech našich VŠ vůbec největší zájem..." (celý článek na http://iforum.cuni.cz/IFORUM-1635.html). Letošní počet podaných přihlášek na Masarykovu univerzitu v Brně potvrzuje předchozí zkušenosti.

Když před čtyřmi roky Masarykova univerzita v Brně nabídla jako první svým uchazečům elektronické přihlašování ke studiu prostřednictvím Informačního systému MU (http://is.muni.cz/), využila této možnosti pouze menší část uchazečů. Od té doby se počet podaných e-přihlášek každoročně zvyšuje. I letos byl překonán loňský rekord 28 680 e-přihlášek číslem vyšším než 37 tisíc, což představuje téměř 30% nárůst , a oproti předloňskému roku zvýšení dokonce o 95 % (19 114 e-přihlášek). Nejde ve skutečnosti o přihlášky jen elektronicky podané, ale současně o potvrzené dle §50 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a automaticky spárované s příslušnou platbou došlou na účet (odpadá pracná kontrola kontrolních ústřižků, kopií bankovních příkazů apod.). Podpora přijímacího řízení s elektronickým přihlašováním ke studiu je jen jednou z mnoha služeb, kterou Informační systém MU nabízí, a je integrovanou součástí systému. Tím se liší od jednoúčelových separátních aplikací sloužících stejnému či podobnému účelu v jiných systémech. Celý Informační systém MU, zkráceně IS MU, je určen k řízení a podpoře studia na univerzitě, slouží jak potřebám studentů, tak pedagogů a zaměstnanců školy, protože zajišťuje komplexně provázané studijní workflow a co do rozsahu a propojení informací je ojedinělým. Navíc umožňuje přístup z webového prohlížeče kdekoliv v republice či světě, i z lokalit špatně vybavených počítačovou technikou.

Zajímavosti ze statistiky řízení z IS MU

  • Uchazeči mají možnost prostřednictvím informačního systému MU podávat přihlášky i nanečisto - "na zkoušku", tím se uchazeč zbaví obavy, "že něco na své přihlášce ke studiu pokazí". Celkový počet i s těmito podanými "testovacími" e-přihláškami byl zhruba 47 tisíc (v dalším se informace týkají pouze "ostrých" přihlášek, tedy těch, které nebyly podány za účelem testování nebo nesprávně podané).
  • Z celkového počtu všech přijatých přihlášek tvořily e-přihlášky 70 %, v loni to bylo ještě půl na půl s papírovými přihláškami. Už nejde jen o "další" možnost, jak podat přihlášku ke studiu, ale o základní způsob, o přednost.
  • Při srovnání letošního přijímacího řízení s přijímacím řízením na rok 2002/2003, který byl premiérou v podávání elektronických přihlášek a kdy elektronické přihlášky zaujímaly 18 % (5 839 e-přihlášek) celkového počtu přihlášek, došlo k nárůstu o neuvěřitelných 530 %. Věta tvůrců informačního systému MU "V prvním roce očekáváme (přes nesporné výhody elektronického způsobu) významné procento uchazečů, kteří se přihlásí formulářem SEVTu." je již historií.
  • Zajímavostí je také výše manipulačního poplatku za elektronickou přihlášku, která se v průběhu let a závislosti na přijímacím řízení mění. Za papírovou zaplatil uchazeč letos 500 Kč a za elektronickou 400 Kč (výjimkou je pouze Fakulta sociálních studií), což je mimochodem dle dostupných zdrojů největší cenový rozdíl mezi papírovou a e přihláškou.
  • Maximální počet podaných přihlášek na Masarykovu univerzitu bylo 13 podaných přihlášek (v případě podaných přihlášek elektronickou cestou ušetřil uchazeč 1 300Kč). Toto číslo samozřejmě neříká nic o tom, kolika dalšími přihláškami podanými na jiných vysokých školách uchazeč jistil své budoucí studium.
  • Tradičně je největší zájem o studium na Právnické fakultě, obecně převažuje zájem o studia humanitního směru.
  • Složení všech uchazečů tvořilo 64 % žen a 36 % mužů. Ze všech uchazeček upřednostnilo 64 % podání e-přihlášky před papírovou formou a ze všech uchazečů tak učinilo 72 %.
  • Většina, tj. 88 % uchazečů, je držitelem českého státní občanství a 12 % tvoří uchazeči ze zahraničí. A ve stejném procentuálním rozložení využili čeští i zahraniční uchazeči elektronického přihlášení k přijímacímu řízení.
  • Uchazečů se specifickými nároky je 0,5 % a téměř všichni využili Internetu k podání přihlášky elektronicky. Pro ty, kdo trpí handicapem, který jim stěžuje situaci u přijímací zkoušky nebo ve studiu, Masarykova univerzita provozuje Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky. Pokud informaci o zdravotním tělesném postižení uchazeč uvede v přihlášce, je středisko informováno a dle specifik uchazeče navrhuje studijnímu oddělení modifikaci přijímacího řízení. Uchazeči mohou vykonat zkoušku např. v úpravě pro slepé.
  • O prezenční studium se zajímá 75 % uchazečů a 63 % z těchto uchazečů podalo přihlášku elektronicky.

Podrobněji k principu e-přihlášky v IS MU

Uchazeč vyplní e-přihlášku na webu. Nemusí ji vyplnit najednou (typicky), požadované údaje může doplňovat postupně. Má-li vyplněny všechny povinné rubriky, informační systém mu nabídne vytištění zjednodušené Přihlášky. Až dojde Přihláška na děkanát, odpovědná osoba s příslušnými právy potvrdí přijetí přihlášky. Informaci o potvrzení přijetí Přihlášky vidí uchazeč na webu ve své e-přihlášce.

Potvrzení Přihlášky pro uchazeče zablokuje všechny vyplněné rubriky, jak osobní, tak oborové. Uchazeč následně může s e-přihláškou dále manipulovat, např. změnit adresu, pokud se přestěhoval, čímž vytvoří žádosti o změny údajů. Tyto nově zadané údaje začnou být relevantní po dalším potvrzení referentem děkanátu. Navržené změny lze přijmout, to znamená znovu potvrdit, nebo odmítnout. Veškeré změny učiněné uchazečem či děkanátem jsou k dispozici jak děkanátu, tak uchazeči.

Hlásí-li se uchazeč na více oborů, osobní údaje vyplňuje jen jednou. Osobní údaje uchazečů jsou k dispozici děkanátům všech fakult, na které uchazeč podal přihlášku. Automatické generování variabilního symbolu účtu, na který má být poplatek zaslán, řeší dřívější problémy s identifikací platby.