Informační systém Masarykovy univerzity v roce 2005

Výroční zpráva o provozu a vývoji

Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) je autentizovaný webový informační systém, pokrývající téměř všechny oblasti studijní administrativy a další agendy školy. Přístup k veřejné části systému je možný na adrese http://is.muni.cz/.

K 31. prosinci 2005 má vydáno heslo k Informačnímu systému MU 77 334 aktivních uživatelů. Pravidelně se systémem pracovalo 37 988 osob, 43 397 osob přistoupilo k systému v roce 2005 příležitostně. V přijímacích řízeních v roce 2005 bylo podáno celkem 45 804 e-přihlášek. Celkem 35 467 osob si přečetlo zprávu na Vývěsce, ke kvalitě výuky se vyjádřilo 19 345 studentů v anonymní anketě. E-learningové agendy zaznamenaly další masivní rozvoj - v předmětových diskusních fórech je uloženo 26 812 příspěvků a úložiště dat eviduje jen v agendě Studijní materiály 49 528 souborů. Poštovní server mail.muni.cz doručil v roce 2005 přibližně 9 mil. zpráv.

Souhrnné údaje

 • Počet přístupů v roce 2005: 147 684 675
 • Maximální počet různých přihlášených uživatelů v jednom dni: 19 358
 • Maximální počet otevřených stránek systému v jednom dni: 1 161 935
 • Maximální dosažená propustnost serveru: přibližně 162 252 vyřízených požadavků za hodinu (zprůměrováno)
 • Celkový počet skriptů (jednotlivých programů) systému: přibližně 1 100
 • Údaje se evidují v celkem asi 810 databázových tabulkách a asi 70 kategoriích
 • Počet publikačních záznamů: 435 748 (z toho vykazovaných pro RIV: 53 160)
 • Počet dotazů zodpovězených na kontaktní adrese: přibližně 2000
 • Celková doba, po kterou nebyl server přístupný: přibližně 38 hodin

Ocenění EUNIS ELITE AWARD 2005

Masarykova univerzita získala v roce 2005 prestižní evropskou cenu EUNIS Elite Award for excellence in implementing Administrative Information Systems for Higher Education. Je udělována za nejlepší implementaci univerzitních informačních systémů a jako uznání vedoucího postavení v používání informačních technologií v rámci vysokého školství od roku 1999. Univerzity, které získaly prestižní cenu v předchozích letech, patří k evropským renomovaným univerzitám, jedna patří k TOP 10 nejlepších na světe a další dvě k TOP 100 nejlepších na světě. Podrobnosti na stránce Ocenění EUNIS ELITE AWARD 2005!.

Použitá technologie

Technologie založená na serverech SGI Altix zprovozněná v roce 2004 umožnila vysoký výkon a nepřetržitou dostupnost systému, která se naplno projevila a potvrdila v celé šíři obou semestrů v 2005 na běžné zátěži i při zvládání náporových špiček zejména na začátku semestru. V roce 2005 bylo sledováno plné vytížení této moderní databázové technologie a ověřeno, že žádná ze zátěží, které jsou představovány například časovými soutěžemi o lukrativní předměty, zkušební termíny a seminární skupiny, nevytvořila pro chod systému neobvyklé komplikace.

Zatímco v databázové části nedošlo v roce 2005 k žádné technologické změně, aplikační servery prošly na konci tohoto roku plánovanou modernizací, a tak se dosáhlo výkonu, který odpovídá nárůstu aplikací a jejich využívání. Proto bylo nutné přistoupit k řadě optimalizačních prací, které se projevily na celkovém výkonu a jsou jak uvnitř systému, tak v jednotlivých aplikacích průběžně prováděny. Došlo například ke zrychlení přístupu k souborům z Internetu.

V roce 2005 bylo dosaženo podstatného technologického vylepšení, které umožňuje další podporu uchovávání údajů v cizích jazycích. Tyto možnosti souvisí zejména se stále širším využitím Informačního systému pro samotnou výuku, kdy studijní materiály (jako jsou studijní texty, testové otázky, multimediální výukové prvky a pod.) mohou obsahovat v podstatě libovolné znaky z celé řady mezinárodních abeced. Jde o technicky velmi komplikované řešení a vylepšení umožní plnou podporu lokalizací do jiných jazyků ve všech aplikacích.

Vývoj a provoz

Největší pozornost byla v roce 2005 věnována pokročilému rozvoji e-learningu. Ve vývoji e-learningových agend se podařilo překonat poměrně rozsáhlý a rychlý vývoj z předchozího roku. Došlo nejen k rozvoji stávajících agend, ale byla vyvinuta velká řada nástrojů pro podporu prezenční, kombinované i distanční výuky a rozšířena tak nabídka služeb v Záznamníku učitele a rozcestníku Student.

Další značný rozvoj probíhal přímo ve studijních a administrativních aplikacích. Vývoj aplikací souvisí s rozvojem univerzitního systému vzdělávání na MU, s rozvojem vysokoškolského vzdělávacího systému, se změnami iniciovanými na MŠMT nebo s potřebami pracovišť MU. Na základě spolupráce se studijním odborem RMU, studijními odděleními fakult a dalšími centrálními univerzitními pracovišti jsou každoročně implementované nové požadavky. Různé změny nebo úpravy v administraci studia se týkaly například oblasti přijímacího řízení, zveřejňování informací souvisejících se studiem osob, nabídky exportu seminárních skupin a učitelů, údajů z rozpisu balíku závěrečných prací, rozšíření předmětového diskusního fóra o čtení pro další skupiny studentů, evidence revalidačních přelepek průkazu ISIC, apod.

Vznikly také nové komunikační nástroje pro účely různých pracovišť (např. pro odbor vnějších vztahů). Byla přeložena významná část IS MU do anglického jazyka. Pokračuje rozvoj aplikací dle uživatelských námětů. Jsou sledovány a identifikovány administrativní a výukové procesy, které dávají podnět ke vzniku nových aplikací a zefektivnění administrativních pracovních činností.

E-learning

Rozvoj e-learningového subsystému tvoří v posledních letech jádro vývojové činnosti v IS MU. Cílem je navázat na předchozí úspěšné zavedení principů elektronické komunikace mezi vyučujícími a studenty rozšířením o další možnosti elektronické podpory výuky. Mezi nejužitečnější a nejrozsáhlejší oblasti vývoje v roce 2005 patří:

 • Osnova výuky, kurzu (agenda Interaktivní osnova)
  Interaktivní osnova zpřístupňuje scénář kurzu - rozcestník, ze kterého student vstupuje do jednotlivých e-learningových aktivit. Kurz je osnovou rozvržen na tématické a časové celky, v nichž vyučující pohodlně plánuje své e-aktivity (elektronické podklady k výuce, e-úkoly aj.).
 • Ankety, průzkumy, testy, zkoušení (agenda Odpovědníky)
  Další rozvoj proběhl i v oblasti testových agend - zodpovídání různých typů otázek ve webových formulářích. Nástroj lze aplikovat pro různé typy ověřování znalostí, pro procvičování a inteligentní dril, pro výklad prokládaný interaktivními prvky a podobně.
 • Zkoušení prostřednictvím IS MU
  Proběhla pilotní nasazení ověřování znalostí zkoušením v počítačové učebně u PC, například rozřazovací testy pro 900 studentů angličtiny, zkoušení zabezpečeným odevzdáváním souborů atd. Postoupily přípravy pro další zjednodušení zkušební administrativy: skenování, rozpoznávání a automatické opravování zkušebních testů.
 • Podpora jazykových kursů
  Nejrozsáhlejší projekty e-kurzů v roce 2005 se týkaly podpory výuky cizích jazyků. Vznikly rozsáhlé aplikace pro tvorbu složitých testových otázek a dalších materiálů vyučujícími jazyků.
 • HTML editor
  Vybrané studijní materiály lze vystavit pomocí textového formátu nebo formátu HTML. Editor HTML je vhodný pro formátování zadání zvláštních otázek (vložení obrázků, odkazů, stylů písma) nebo editování formulářů Odpovědníku.
 • Statistiky
  Vedle různých statistik přístupů u čtenosti materiálům studenty existují i statistické manažerské nástroje. Statistika používání jednotlivých agend je jednou z nich.

Současně s rozvojem e-learningu na MU bylo žádoucí poskytnout uživatelům konzultační a školící podporu, analyzovaly se požadavky a podněty pedagogů pracujících na e-kurzech a zohledňovaly se při dalším vývoji.

Podpora studijního procesu

Služby, které byly implementované v IS MU v roce 2005, souvisejí například se službami, které studentům poskytuje Masarykova univerzita nebo se změněnými stipendijními podmínkami ve vysokém školství iniciovanými na MŠMT a probíhá kontinuální vývoj v oblasti administrativy výuky.

 • Tisk univerzitních diplomů a dodatků k diplomu
  Absolventům je kromě samotného diplomu a vysvědčení o státní zkoušce vydáván jednotný dokument obsahující další podrobnější informace o studiu, včetně údajů, které jsou užitečné pro případné další studium nebo zaměstnání v zahraničí. Právě tento dokument, takzvaný dodatek k diplomu (Diploma Supplement), byl v předchozím období vydáván pouze na přání formou výpisu předmětu, jejich ukončení, počet kreditů, název oboru a programu a od roku 2005 je integrovanou součástí Informačního systému MU.
 • Žádost o ubytovací stipendium
  Na základě reformy dotací o ubytování, kdy MŠMT rozhodlo o poskytnutí prostředků dotace podle nových pravidel, vznikla v Informačním systému MU aplikace Žádost o ubytovací stipendium. Komplexní obsáhlá aplikace obsahuje náročný výpočet podmínek týkajících se studia, přípravu pro bankovní převod, kontrolní mechanismy pro žadatele a verifikaci s celostátní matrikou, další služby studentovi a studijním oddělením, výstupy pro management univerzity. Po ověření vydaných rozhodnutí k ubytovacím stipendiím předává potřebná data ekonomickému software pro hromadné vyplácení ubytovacích stipendií v maximálně automatizováném režimu.
 • Objem práce učitele
  Byl implementován požadavek fakult MU o nástroje IS MU pro vytváření vlastních dalších analýz - který učitel udělil studentovi kterou známku. Funkce evidence nahrazuje předchozí implementovaný záměr v evidenci udělovaných známek a je jednou ze součástí získávání statistického přehledu o objemu práce odvedené konkrétním vyučujícím, umožňuje získat seznam učitelů a jimi udělovaných známek. V celkovém výsledku to znamená lepší přehlednost o vytíženosti učitele ve vztahu ke známkování studentů právě pro vedení fakult.

Nápověda, rejstřík a školení

V roce 2005 byla nápověda doplněna a rozšířena o sekce E-learning, Studijní a Katalog předmětů. V současné době Nápověda obsahuje 46 kapitol (celkem 483 otázek) a postupně se připravují další.

Také pokračovala spolupráce s personálním odborem RMU ve věci pravidelných školení pro různé skupiny zaměstnanců MU, v nichž působí jako lektoři pracovníci vývojového týmu IS MU. Nadále trvá tradice úvodních školení pro nově nastupující studenty, přesto se začátek školního roku projevuje zahlcením vývojového týmu dotazy nováčků. Proto bylo implementováno více účinných opatření pro studenty prvních ročníků.

Další aplikace a úpravy

 • Spolek absolventů a přátel školy
  V Informačním systému MU vznikla v roce 2005 aplikace, která slouží Spolku absolventů a přátel MU. Pro absolventy a přátele univerzity se připravují zajímavé programy, mj. přístup k zajímavým agendám Informačního systému Masarykovy univerzity, i pro ty členy, kteří absolvovali studium ještě před existencí IS MU. Po ukončení studia zůstává absolventovi e-mailová schránka a Osobní stránka v IS MU, ale agendy Vývěska a Diskusní fórum jsou k dispozici pouze pro čtení. Členové spolku však získávají možnost do obou agend přispívat.
 • Dotazník Evaluace prostředí školy
  Průzkum formou dotazníku byl zaměřen na pojmenování problémů studentů a zaměstnanců Masarykovy univerzity. Na průzkum odpovědělo celkem 15 935 různých osob. Podobně jako u již pravidelně pořádané evaluační ankety ke kvalitě výuky byla i u toho sběru zpětné vazby s výhodou využita technologie IS MU pro zajištění anonymity a zároveň pro umožnění sběru i volně tvořených komentářů . Možnosti podrobněji se vyjádřit textem využilo 1 619 respondentů. Realizace obdobného průzkumu bez použití IS MU by byla neporovnatelně organizačně náročnější.
 • Překlad ISu
  V roce 2005 proběhla první ze tří etap překladu IS MU do angličtiny. Kompletně byly přeloženy studentské a učitelské aplikace a agenda Katalog předmětů. Pro překlad slouží komfortní sofistikovaná aplikace, která umožňuje překládát jednotlivé termíny nebo delší slovní či větná spojení, k nimž jsou uvedeny náhledy aplikací, kde se termín využívá v příslušném kontextu, tak, aby ho bylo možné přeložit co nejpřesněji. Současně s tím je k dispozici od roku 2005 terminologický slovník, který se stále rozrůstá, protože na základě probíhajícího překladu vznikají další anglické termíny zaměřené na univerzitní terminologii. Terminologický slovník považován za důvěryhodný zdroj, a proto je dán k dispozici všem autentizovaným uživatelům pro využití ve studijní a akademické praxi.
 • Na konci roku byla každému studentovi zavedena agenda Přijímárna obsahující druhopis Diploma Supplementu, naskenované odpovědní listy písemek. Student zde může soubory pouze přijímat, nemá právo s nimi manipulovat.
 • Bylo rozšířeno podávání žádostí o koleje o výběr náhradní koleje.
 • Byla doplněna řada značek do Prezentátoru.
 • Přidána možnost exportovat seminární skupiny vč. jejich učitelů.
 • Do systému doplněn HTML editor a kalendář pro výběr dat.
 • Čtení předmětových diskusních fór bylo rozšířeno i pro nestudenty předmětu.
 • Realizován hromadný výběr studentů podle kontrolních šablon.
 • Vylepšena aplikace Evidence revalidačních přelepek průkazu ISIC o rozhodnutí, kdo může přelepku dostat.
 • Byly provedeny některé úpravy e-přihlášky podle pokynů fakult.
 • Byla rozšířena agenda Rozpisů o možnosti exportu.
 • Statistiky využití e-learningu byly rozšířeny o nové agendy.
 • Nárůst používání diskusních fór si vynutil technické úpravy v Plkárně.
 • Byla doplněna omezení výběru studentů v Záznamníku učitele, např. o nepřihlášené na žádný zkušební termín.
 • Automaticky byl zapnut všem uživatelům design (těm, kteří jej dosud neměli).

Vývoj v oblasti e-learningových agend je pro další obdbobí prioritním úkolem, soustředění je na vývoj jak stávajících, tak nových služeb.
Trvá překlad Informačního systému MU do anglického jazyka.
Pokračuje se v implementaci podpory uchovávání údajů v cizích jazycích.

Informační systém MU byl uznán nejen akademickou, ale i komerční sférou a je považován za špičkový na poli univerzitních systémů. Přispívá k šíření dobrého jména Masarykovy univerzity, je předmětem návštěv významných zahraničních zástupců a zmiňuje se o něm denní tisk a časopisy (podrobněji v rubrice Napsali o is.muni.cz). Nejčastější prezentace proběhly na úrovni odborných konferencí (viz články), nosným tématem byl rozvoj e-learningu dosud ojediněle v české akademické sféře integrovaný do administrativního studijního systému.

Graf využití Informačního systému MU za rok 2005

Vodorovně jsou znázorněny měsíce roku, svisle počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Zobrazují se pouze autentizované přístupy a to po jednotlivých fakultách:

Filosofická fakulta patří k největším fakultám v počtu studentů.

Celkový počet autentizovaných přístupů po jednotlivých měsících:

Září je měsícem zahájení studia a nástupu nových studentů.

Další statistiky naleznete na http://is.muni.cz ->. Grafy použití.