Budování formátů běžných i speciálních e-kurzů na MU v Brně v roce 2005

Miroslava Misáková

článek na konferenci SCO 2006 (1. - 2. února 2006)

Abstrakt: MU v Brně vyvíjí LMS vlastními silami dle potřeb akademické obce. Subsystém je integrován do Informačního systému MU, což je centrální hojně využívaná platforma pro studijní administrativu a komunikaci v rámci školy. Během roku 2005 se podařilo vyvinout ucelenou řadu nástrojů pro vyučující, která dovoluje začlenit různé typy e-learningových aktivit do e-kurzů jako doplňků běžných forem výuky. Kromě těchto tzv. běžných kurzů vzniklo také několik kurzů speciálních, jazykových. Příspěvek zahrnuje prezentaci e-learningových možností a praktické zkušenosti z těchto speciálních kurzů.

1 Běžný e-kurz

V současné době na Masarykově univerzitě v Brně neexistuje jednotný postup pro vytváření složitých elektronických výkladových materiálů (mnoha stránkových e-učebnic). Výkladové materiály jsou různorodé, vyučující studentům vyvěšují různé typy a formáty dokumentů (vesměs jednoduchých textů) tak, jak je před integrací do IS MU dříve vyvěšovali na různých neautentizovaných webových serverech školy. Důraz je v této etapě kladen nikoliv na tvorbu sofistikovanějších výkladových materiálů, ale na prvky doplňující provoz kurzu - aktivizační a zpětnovazební.

Očekává se, že běžný učitel využije e-learning zejména v těchto oblastech:

 • vystavení materiálů interaktivní formou (hierarchická osnova, kde se studentovi odkrývají aktivity postupně, např. dle časového záměru učitele),
 • sběr studentských souborů (tzv. Odevzdávárny),
 • aktivní práce s otázkami a problémy (tzv. Odpovědníky),
 • komunikace se studenty v diskusních fórech,
 • administrativa kurzu (známkování, vytváření jednoduchých pracovních skupin, výběry témat prací/referátů atd.)
Je na každém učiteli, zda aktivity pojímá pokud možno bezobslužně (automaticky vyhodnocované kontrolní otázky, problémové úlohy s klíčem), anebo vyčlení kapacity na přímý kontakt (opravování úloh, diskuse se studenty atd.). Informační systém jde cestou nabídky široké škály nástrojů. Přepodkládáme, že jednotliví učitelé se v prezenční formě studia budou postupně profilovat na ty typy e-výuky, které jim osobně budou připadat smysluplné a budou jim k užitku.

2 Odpovědníky

Odpovědníky jsou webové stránky, využívající možnosti tzv. formulářů jazyka HTML, tj. zaškrtávací pole, roletová menu a pole pro vepsání textu. Tato technologie je v různých e-learningových systémech obvykle využita pro několik typů strukturovaných aktivit, například Anketa, Kontrolní otázky a Krátká domácí úloha. Jednotlivé aktivity se typicky chovají různě - anketa čtenářům může poskytovat souhrn odpovědí, krátká domácí úloha nemusí. Vzhledem k rozsahu MU a obrovské šíři didaktických stylů učitelů na MU se Informační systém rozhodl jít cestou jinou: uživatel má k dispozici obecný Odpovědník, který si může strukturovat zcela libovolně a parametrizovat dle svého didaktického záměru.

Odpovědník může:

 • obsahovat libovolné množství otázek z asi 10 různých typů,
 • vybírat náhodně určité počty otázek z větší sady otázek nebo více sad otázek,
 • prokládat otázky tzv. mezitexty - výkladovými mikropasážemi v HTML,
 • konkrétní otázky bodovat či nebodovat a to implicitně nebo explicitním zadáním počtu bodů za správnou, špatnou, žádnou odpověď,
 • míchat nebo nemíchat pořadí otázek na stránce a pořadí nabízených odpovědí u testových zaškrtávacích otázek,
 • u slovně vepisovaných odpovědí vyžadovat nebo nevyžadovat doslovně přesné znění (kontrolovat diakritiku, interpunkci, velikost písma atd.),
 • zobrazovat správné odpovědi: ihned při vyhodnocení, po ukončení období, po které lze Odpovědník zodpovídat, nebo nikdy,
 • zveřejňovat odpovědi ostatních: ano či ne, ještě před zodpovězením nebo až po něm, v plném znění nebo jen ve statistickém souhrnu,
 • umožnit zodpovídat jej opakovaně (pokaždé s novými otázkami, nebo pouze aktualizovat původní formulář), nebo po odeslání již neumožnit přístup,
 • povolit protest - nechat studenta vyznačit, že nesouhlasí s vyhodnocením odpovědi (použije se pro rozšiřování báze alternativních odpovědí nebo obecně pro komunikaci),
 • omezit práci s Odpovědníkem na určitou dobu, na určitou počítačovou síť, na určitou skupinu osob (např. studenti přihlášení na konkrétní zkušební termín).
V současné době vykrystalizovalo několik režimů, ve kterých učitel Odpovědník obvykle použije. Jedná se o:
 • Procvičování - inteligentní dril. Pro pasáže učiva, které je nutno zafixovat procvičováním. Překlady vět, konstrukce chemických vzorečků, jednoduché příklady, významy termínů a pojmů, fakta (čísla, data, ...). Oproti textové cvičebnici IS nabídne možnost vrátit se k otázkám, které jsem odpověděla špatně, které nejvíce studentů odpovědělo špatně atd.
 • Vyzkoušejte se a Tištěné písemky. Klasické testové otázky. IS MU dá učitelům možnost písemky tisknout, skenovat a automaticky rozpoznávat. Očekáváme, že tito již s minimální přidanou námahou zveřejní v IS MU doplňující testové otázky, na kterých si student může zkoušku "vyzkoušet" - jít na písemku, až bude skutečně připraven.
 • Kontrolní otázky. Aktivita doporučovaná v distančním vzdělávání: zformulujte po každé kapitole vašeho výkladu několik otázek na základní pojmy, vztahy, klíčová sdělení bloku, který jste přednesli. Je-li k výkladu textová studijní opora, lze do zpětné vazby za otázku uvést identifikaci pasáže, ke které se má student vrátit, pokud v otázce neuspěl.
 • Průzkumy. Ankety, dotazníky, hlasování. Typicky pro tyto komunikační cíle: organizační otázka (preferované dny pro vypsání zkušebních termínů), otázka ke kvalitě výuky (jak zvládli kterou pasáž), výzva k reflexi učeného (jaké mají názory/postoje k přednášeným tezím...), zábava (oživení výuky).
 • Příklady s klíčem. Obdoba práce na cvičeních či v seminářích - problémová úloha, student formuluje pokus o řešení, po odeslání si může prohlédnout vzorové řešení.
Potenciál pro vyšší míru kontaktu se studijní skupinou má zejména parametr Odpovědníku 'zveřejňovat odpovědi ostatních'. Dle záměru učitele lze realizovat různé scénáře: například sebrat odpovědi, zveřejnit odpovědi, požadovat od studentů vzájemnou kritiku / nechat hlasovat o vítězi... Ukazuje se, že u některých typů úloh je nutnost kvalifikovaně kritizovat cizí chybná řešení cestou k opravdu hlubokému uchopení daného problému (student si téma ujasní daleko přesněji, než když pouze vypracoval řešení svoje).

Odpovědník je tedy prostor pro kreativní vyjádření každého učitele, je vhodný pro značnou škálu použití. Protože však k odpovědníkové agendě existuje také definovaný textový formát pro import, lze Odpovědníky použít také ve zcela jiném kontextu - jednotně pojatém celoživotním vzdělávání, kde má studijní program přesně definované aktivizační součásti distanční studijní opory, a kde je kreativita tutorů vlastně nežádoucí. Management programu chce sbírat jednotné zpětnovazební údaje o průběhu kurzu, chce všem studentům dát k dispozici obdobné penzum procvičovacích aktivit a podobně. V takovém případě technik celoživotního vzdělávání připraví

Odpovědníky ve formě jednotných šablon shodných pro všechny kurzy. Učitel například vyplní pouze texty zadání konkrétních kontrolních otázek.Odpovědník je relativně mocný nástroj, který při správném nasazení může výrazně oživit a v některých případech zefektivnit výuku. Nepředpokládá se, že učitelé jeho metodiku sami nastudují a využijí - v roce 2006 budou na fakultách působit tzv. e technici školeni ku pomoci jednotlivým vyučujícím s touto či jinou agendou. Cílem je podpořit kromě rozvoje velkých plně e-learningových kurzů také penetraci drobného e-learningu na pracoviště, která "jen" chtějí zpřehlednit studijní materiály, zefektivnit opravování úloh či umožnit studentům využít výhod počítače při sebezkoušení.

3 E-kurzy z jazykové oblasti

V průběhu roku 2005 probíhala taktéž práce na několika rozsáhlých e-kurzech z jazykové oblasti. Jednalo se o tři pracovní skupiny, z nichž každá pojednala stavbu kurzu jinak a ověřila v praxi jiné postupy.

3.1 Práce s odborným textem v jazykovém kurzu

Cílem prvního přístupu (realizovaného skupinou vyučujících několika jazyků z několika fakult - kontaktní osoba PhDr. Hana Němcová) bylo elektronizovat práce s odbornými texty, tak jak probíhají v seminářích při výuce. Informační systém MU k tomu nabídl formát Oživený text. Jedná se o webovou verzi metodiky známé z jazykových učebnic: pracovní text (formátovaný v HTML vč. případných obrázků, tabulek atd.) následovaný cvičeními - doplňování slov, seřazování, volně tvořené odpovědi s klíčem a podobně. Vyvinuty byly formuláře pro zadávání těchto složitých otázek a některé návazné aplikace. Celá agenda je opět součástí výše popsaných Odpovědníků.

V tomto typu jazykových kurzů se příliš neuplatnily typické testové otázky (zaškrtněte odpověď, odpovězte číslem), naopak vznikl požadavek sestavit některé jednodušší otázky do celých cvičení. Jazykáři tak nyní mají možnost zadat např. ucelený odstavec, ve kterém je řada textových polí pro vepsání slova či slov, odstavec, kde na mnoha místech student volí z roletkového menu (např. členy, interpunkci). Uplatnila se také pasivní otázka, v rámci které se student na mnoha místech může "zamyslet", a pak si odkrýt částečné řešení skryté pod ikonou klíče. Jako u běžných kurzů i zde se uplatnil typ otázky "seřaďte", který umožňuje napojovat pojmy, skládat věty do logického pořadí atd.

Hlavní výzvou při tvorbě Oživených textů byla snaha účastnic zapojených do projektu pojmout materiály skutečně zajímavě - obrázky, tabulky, složité formátování HTML textů. Informační systém k tomu nabízí zabudovaný editor HTML, ale pro seriózní tvorbu kurzů tohoto typu vidíme jako nutnou spolupráci s technikem ovládajícím HTML tak, aby se vyučující mohl soustředit na didaktickou stránku věci.

3.2 E-cvičebnice gramatiky

Cílem druhého přístupu (realizovaného skupinou vyučujících na ESF MU - kontaktní osoba např. Mgr. Blanka Pojslová) bylo vytvořit bezobslužnou cvičebnici gramatiky pro potřeby těch studentů, kteří nemají úroveň znalostí požadovanou pro vstup do výuky odborné angličtiny a němčiny. V přibližně osmidílném kurzu student prochází diagnostickým testem gramatiky určitého jazykového jevu. Jakmile narazí na strop znalostí, přechází do pasáží s interaktivním krátkým výkladem gramatiky a velkým množstvím jednoduchých cvičení k dané oblasti. Výhodou tedy je, že se nezdržuje s úrovněmi a výklady, které již ovládá.

Tyto dva kurzy jsou koncipovány jako naprosto bezobslužné, cílem je nabídnout je libovolným zájemcům o anglickou či německou gramatiku z univerzitní veřejnosti.

3.3 Přístupy k jazykovým kurzům

Oba prezentované přístupy - práce s odbornými texty i cvičebnice jsou zaměřeny spíše na samostatnou práci studenta.
Třetí přístup je poněkud odlišný - tutorovaný kurz pro několik set studentů Angličtina on-line PhDr. Tamary Váňové, o němž je pojednáno v jiném příspěvku.
Nabyté zkušenosti jsou dosud v počátku, ale ukazují, že o e-learningové activity tohoto typu je mezi vyučujícími zájem. Nejedná se přitom o vyučující pokročilé a zdatné v informačních technologiích. Dosavadní převažující většina vyučujících nemá zatím zájem budovat ucelený plně e-learningový kurz, používá pouze několik aktivit pro svůj konkrétní účel.

Z předchozích etap zavádění Informačního systému MU je nám známo, že jednou z nejlepších rozvojových metod je přenos dobrých zkušeností přímo mezi učiteli - "mně použití IS MU bylo užitečné, vyzkoušej to také". A proto cílem pro rok 2006 je vybudovat banku příkladů použitých řešení v oblasti e-learningu tak, aby se vyučující navzájem mohli inspirovat.