CESTA INFORMAČNÍHO SYSTÉMU OD ADMINISTRACE STUDIA K ELEKTRONICKÉ PODPOŘE VÝUKY

Jitka Brandejsová, Michal Brandejs

článek na konferenci Uninfos 2006 (31. 5. - 2. 6. 2006)

Abstrakt: Od vitálního informačního systému zajišťujícího evidenci studijních informací a schopného poskytnout podstatné služby studentům je už jen krok k systému, který je také schopen nabídnout studentům možnosti přímo ve výuce.
Masarykova univerzita se vydala cestou integrace e-learningu do studijního informačního systému a letos zahájila etapu nasazení e-learningových nástrojů ve výuce.
Příspěvek se zabývá otázkami, proč bylo možné pustit se do projektu, čím je neobvyklý a kde jsou rizika projektu.

1. E-learning v administrativním informačním systému

Masarykova univerzita se rozhodla jít cestou implementace e-learningu přímo do administrativního informačního systému (Informačního systému Masarykovy univerzity, IS MU). Takto se rozhodla na základě dobrých zkušeností s vyřešeným a kvalitním informačním systémem.
Dalším předpokladem úspěchu je podpora vedení univerzity. Nestačilo jen rozhodnout cestu, ale po celou dobu vedení dává jak vývoji e-learningu, tak vývoji Informačního systému Masarykovy univerzity vysokou preferenci. Spoléhá na know-how zkušených odborníků v oblasti informačních technologií, v oblasti studijních procesů na Masarykově univerzitě a opírá se o dobré zkušenosti s dosavadními vývojem. IS MU má dlouhodobě dobré výsledky a v roce 2005 byl oceněn prestižní cenou EUNIS ELITE AWARD.
Cílem projektu bylo vytvořit zázemí pro plošné nasazení e-learningu v prostředí devíti různých fakult a čtyřiceti tisíc uživatelů, což je odlišná situace proti předchozí etapě tvorby kurzů nadšenců v „ohraničených“, například open-source, prostředích.

1.1. Výhody, které dává spojení e-learningu a administrativy v IS MU

1.1.1. Ekonomická výhodnost

Pro univerzitu je centralizace vývoje v jednom systému v tomto případě mnohem výhodnější, než rozvoj a provoz více systémů, zejména jde-li o open-source systémy. Decentralizace prostředků na fakulty na vývoj fakultního systému, provoz i servis se jeví nákladný a méně efektivní.

1.1.2. Studenti mají elektronickou podporu svého studia v systému, kterému důvěřují a který dobře znají

Studenti již roky některé agendy používají, a proto také přirozeně očekávají, že ve Studijních materiálech najdou všechny potřebné elektronické podklady, mohou odevzdávat úkoly prostřednictvím Odevzdávárny, diskutovat v Diskusních fórech. Naopak roztříštěnost zdrojů (a používání mnoha systémů) způsobuje nespokojenost studentů.

1.1.3. Existující kurzy studia jsou automaticky zavedeny, bez nutnosti zásahu správce nebo učitele

Všechny kurzy jsou zavedeny a jsou nastavena pravidla ve vztahu k tomuto kurzu (učitelé, cvičící, prerekvizity aj.), zatímco v případě kurzu v „čistě“ e-elearningovém systému je potřebné pro založení kurzu kontaktovat správce a tato pravidla nastavit.

1.1.4. Kurzy profitují z výhod administrativních nástrojů

Obvyklé problémy kurzů mimo administrativní systém jsou (převzato ze zkušeností na MU):
- ztížená komunikace se studenty kurzů prostřednictvím e-mailu: uživatelé „čistě“ e-learningových systémů raději používají e-mailovou komunikaci v IS MU, ale překlikávání ze systému do systému je pro ně nepohodlné;
- neaktuálnost seznamu studentů: zůstávají „mrtvé duše“, protože aktuální stav je v IS MU na základě „proměnlivého“ stavu v období registrace a zápisu;
- komplikované zadávání hodnocení: IS MU využívá tzv. Poznámkových bloků, umožňuje automatické udělování bodů hromadně z písemných zkoušek skenováním;
- širší nabídka nástrojů v testovací agendě Odpovědníky;
- systém přihlašování na zkoušky nelze využít v „čistě“ e-learningovém systému.

1.1.5. Učitelé mohou použít nástroje kdykoli bez nutnosti kontaktovat správce

Zatímco v IS MU jsou zavedeni všichni pracovníci, učitelé a studenti na MU, v „čistě“ e-learningovém systému jsou učitelé závislí na prvotním přihlášení do systému, na dalších zásazích správce systému pro správu a tvorbu kurzu.

1.1.6. Učitelé mohou použít i jen části nástrojů

IS MU obsahuje ve všech agendách širokou nabídku funkcionalit úměrnou množství fakult a rozdílnosti učitelů, oborů. „Čistě“ e-learningové systémy ve většině mají standardní nabídku funkcí, tím sice získávají na přehlednosti, ale neuspokojí spektrum uživatelů, které se nepouští do všech možností e learningu, ale využívají jen vybrané agendy, zato do větší hloubky.

1.1.7. Studenti mohou provádět e-learningovou svépomoc

V IS MU existují agendy, které nabízejí identické možnosti, jako mají učitelé: vkládat studijní materiály, zakládat testovací otázky, zakládat diskusní vlákna apod.

1.1.8. Studenti i učitelé mají semestrální historii

Aby se změnou kurzu v některém z dalších semestrů nemuselo docházet ke ztrátě původních informací kurzu a dřívější studující nepřišli o „své“ informace, je každý kurz semestrálně závislý a má svoji historii, jsou snadno dohledatelné na základě pravidel a vyhledávacích funkcí.

1.1.9. Studenti se mohou vracet k materiálům při přípravě na SZZ

Starší a neaktuální kurzy zůstávají stále platné a přístupné jak studentům, tak učitelům, neruší se. Tyto staré kurzy „nezavazí“ a není tedy potřebné „čistit“ systém od těchto kurzů, což obvykle nastává u méně robustních e-learningových systémů (z důvodu udržování přiměřeného objemu dat a odezvy systému). Studenti díky historii dohledají potřebnou elektronickou podporu z předchozích semestrů svého studia.

1.1.10. Učitelé mohou sdílet části kurzů

Namísto duplikace stejných a podobných elektronických podpor studia lze využít sdílení materiálů odkazování a vzájemné zpřístupnění části kurzů.

1.1.11. IS MU je provozován na unikátním technickém řešení

Technologická platforma IS MU zajišťuje spolehlivost a trvalou dostupnost (99,7% v roce 2005), zvládání zátěží charakteristických pro velké univerzity, což obvykle u „čistě“ e-learningových systémů není předmětem řešení, tam bývá kladen důraz na převážně aplikační stránku systému. Tyto systémy se většinou nacházejí v etapě, kdy e-learning využívá několik (byť desítek až stovky) učitelů a studentů, kdy technická stránka pro tento počet uživatelů dostačuje. Není však řešena a dostatečně zajištěna stránka odezvy při současně pracujících tisících učitelích a studentech, stránka bezpečnosti, přístupových práv nebo kvalita práce pro uživatele se slabšími počítači, připojením k Internetu, ... Na plošné využití nejsou tyto systémy zcela připraveny. V prostředí velkých oborů na MU například dochází k tomu, že studenti časově soutěží o zápis některých aktivit (výběr tématu práce, výběr zkušebního termínu). Typické je, že učitel vypíše zkušební termíny (administrativní funkce - aplikace musí hlídat počty a typy termínů podle toho, co nařizuje Studijní a zkušební řád) a ke každému termínu zařadí jiný tzv. Odpovědník (tištěné nebo na PC zodpovídané otázky), jinou e-learningovou aktivitu. Systém musí zvládnout jak nápor při boji o “lepší“ zkušební termíny, tak ohlídat přístupová práva při vlastním zkoušení. Spolupráce se „čistě“ e-learningovým systémem by takto úzké vazby neumožnila.

1.1.12. Vývojový tým reaguje na podněty uživatelů

Ve vlastních, ale separátních systémech, nebo v open-source e-learningových systémech je nutné doprogramovávat aplikace na míru, čímž se udržuje více programátorských týmů, což jednak ovlivňuje efektivitu řešení a jednak mate uživatele, kam se mají obracet se svými problémy a požadavky. U open-source systémů navíc není k dispozici servis, služby. IS MU reaguje na podněty uživatelů a implementuje agendy a funkcionality podle poptávky nebo odezvy aktivních uživatelů.

2. Projekt 2005 – e-learningové nástroje a pilotní kurzy

2.1. E-learningové nástroje v IS MU

2.1.1. Studijní materiály

Slouží pro zveřejňování různých typů souborů, mají kromě automatického generování jejich textové verze, antivirové kontroly, také propracovaný mechanismus přístupových práv pro zveřejnění studijních materiálů určité skupině osob a jiné služby.

2.1.2. Odevzdávárny

Jsou nástrojem pro ukládání studentem vypracovaných úkolů k ohodnocení učitelem nebo k diskusi spolužáků a umožňují efektivně spravovat i větší kursy (pro stovky studentů), tj. importovat a exportovat složky materiálů hromadně, nastavovat vhodná přístupová práva, přenášet udělená hodnocení do poznámkových bloků v Záznamníku učitele.

2.1.3. Diskusní fórum

Diskusní fórum předmětu je určeno ke komunikaci učitele se studenty například o problémových úlohách z probírané látky a podobně.

2.1.4. Odpovědníky

Odpovědníky se zaměřují hlavně na podporu ověřování znalostí, pochopení výkladu látky a zkoušení.

Učitel má možnost vytvářet sady Odpovědníků s různým výukovým účelem:
- může nabídnout studentům řadu testovacích otázek a úloh, aby si mohl látku procvičovat sám (self-testy) bez účasti učitele, např. s cílem, aby se student dobře připravil ke zkoušce;
- může zkoušet studenty pomocí elektronických testů (promíchané otázky z různých sad, v různém pořadí, s promíchanou nabídkou odpovědí - unikátní pro každého studenta), může i nemusí testy bodově hodnotit, hodnocení přenášet do Poznámkového bloku, např. s cílem, aby zjistil úroveň znalostí studentů, pochopení učiva...;
- může nabídnout studentovi studijní materiály prokládané testovacími úlohami a otázkami různě konstruované a různě složité, s vyšším didaktickým záměrem (oživený text);
- může ověřovat znalosti, efektivitu výkladu učiva průzkumem (Setkal jste se ve svém životě s...?) nebo vyvolat možnost, aby se student vyjádřil přímo k probíraným tématům s cílem zlepšit výuku, nebo dát studentovi prostor k vyjádření názoru (Jaký je Váš názor na působení filozofa...?) s cílem zpestřit výuku.
Pozn.: e-nástroje mohou být prostředkem v dalších didaktických metodách, například při konstruování znalostí (konstruktivismu) nebo konstruování určitého díla/projektu (konstrukcionismu).

2.1.5. Skenování písemek

Při velkém počtu studentů v předmětu se ukázala užitečnou agenda tisku/skenování písemek/odpovědí. Není neobvyklé, že jsou poměrně naplněné bakalářské studijní programy na mnoha oborech a v prvních ročnících studují řádově stovky studentů. V předmětech s velkým počtem studentů bývá často náročné zkouškové období, zejména pro pedagogy. I když jsou studenti zkoušeni písemně, zabírá zejména oprava písemek mnoho času, protože nezahrnuje jen samotnou opravu, ale učitel dává například opravené písemky studentovi k nahlédnutí. A v neposlední řadě kvantum těchto písemek zabírá místo na stole, ve skříni apod. Již v prvních dvou týdnech roku 2006 se ve zkouškovém období úspěšně uskutečnily písemné zkoušky ve několika předmětech pomocí skenovatelných formulářů pro 320 zkoušených studentů na FSS a pro 938 na FI. Učitelé, kteří vyzkoušeli skenování, jsou nejvíce nadšeni tím, že i při 230 zkoušených studentů naráz mají písemky opraveny již dvě hodiny po zkoušce. A student je spokojen, obdrží-li dvě hodiny po zkoušce výsledek zkoušky, na který dříve čekal týden, a může se věnovat buď zcela jiné činnosti, nebo přípravě na opravný termín.

2.2. Pilotní kurzy

V roce 2005 vznikly ojedinělé kurzy, které pomáhaly vývoji e-learningových agend. Nejčastěji šlo o jazykové kurzy nebo o matematický kurz.

3. Projekt 2006 – tvorba elektronických kurzů

Letos se MU nachází ve fázi tvorby elektronických kurzů, přičemž systém umožňuje vytvářet jak ucelené e-kurzy, tak využít vhodné e learningové agendy dle typu výuky a možností pedagoga. Nestačí jen vyvíjet kvalitní IT nástroje a široké spektrum funkcionalit pro různé typy učitelů (informatiky, právníky, filozofy, lékaře, …), ale je potřeba „vytvářet“ takové nástroje, které korespondují s pedagogickou praxí a dávají motivaci učitelům, proč by měli e-learning využívat – 3Z: zkvalitňovat - zjednodušovat - zpestřovat výuku. Na nejbližší dobu se vývoj informační systému prioritně zaměřuje na
- podpora prezenční výuky;
- podpora kombinované výuky;
- podpora samostatné práce studentů;
- podpora uživatelů.

4. E-technik

Projekt e-techniků vznikl nejprve jako nápad v roce 2005 a od roku 2006 byli nasazeni do praxe pracovníci poskytující podporu učitelům na jednotlivých fakultách.

5. Otazníky

V několika oblastech existují otazníky či nejednotnost. Například:
- nejsou jasně dostupné didaktické zásady pro zpracování kurzu běžným učitelům;
- univerzita není homogenním prostředím stejných fakult, fakulty nemají homogenní prostředí, je obtížné stanovit jednotné standardy využití e-learningových nástrojů;
- rozdílná IT gramotnost uživatelů učitelů;
- rozdílné priority akademické činnosti pedagogů, vědecká versus pedagogická činnost;
- závislost na předchozím systému;
- pochopení pokroku a evoluce.