Informační systém Masarykovy univerzity v roce 2006

Výroční zpráva o provozu a vývoji

Informační systém Masarykovy univerzity (IS MU) je autentizovaný webový informační systém, pokrývající téměř všechny oblasti studijní administrativy a další agendy školy. Přístup k veřejné části systému je možný na adrese http://is.muni.cz/.

K 31. prosinci 2006 má vydáno heslo k Informačnímu systému MU 89 852 aktivních uživatelů. Pravidelně se systémem pracovalo 42 662 osob, 48 946 osob přistoupilo k systému v roce 2006 příležitostně. V přijímacích řízeních v roce 2006 bylo podáno celkem 65 028 e-přihlášek. Celkem 39 087 osob si přečetlo zprávu na Vývěsce, ke kvalitě výuky se vyjádřilo 19 832 studentů v anonymní anketě. Využití e-learningových agend se rozšířilo významnou měrou do každodenní výuky - v předmětových diskusních fórech je uloženo 78 001 příspěvků, úložiště dat eviduje jen v agendě Studijní materiály 188 231 souborů a vzniklo 2 396 Odpovědníků, testových sad otázek pro procvičování, zkoušení nebo průzkumy ve výuce. Systém prohledával fulltextově v roce 2006 celkem 3 857 689 dokumentů v různých jazycích. Celkem 332 859 dokumentů bylo prohledáváno pro zjištění podobností s jinými dokumenty (například s cílem vyhledávání plagiátů). Poštovní server mail.muni.cz doručil v roce 2006 přibližně 14 mil. zpráv.

Souhrnné údaje

 • Počet přístupů v roce 2006: 224 549 821
 • Maximální počet přihlášených skutečných osob v jednom dni: 23 630
 • Maximální počet otevřených stránek systému v jednom dni: 1 458 143
 • Maximální dosažená propustnost serveru: přibližně 347 700 vyřízených požadavků za hodinu (zprůměrováno)
 • Celkový počet skriptů (jednotlivých programů) systému: přibližně 1 400
 • Údaje se evidují v celkem asi 970 databázových tabulkách a asi 80 kategoriích
 • Počet publikačních záznamů: 506 466 (z toho vykazovaných pro RIV: 64 187)
 • Celková doba, po kterou nebyl server přístupný: přibližně 12 hodin
 • Nápověda obsahuje 69 kapitol (celkem 633 otázek)

Použitá technologie

V roce 2006 došlo k navýšení výkonu databázových serverů. Rostoucí zatížení výpočetní kapacity datové části IS MU je způsobeno postupným rozvojem nových aplikací, rostoucím rozsahem údajů, které systém zpracovává, a větším množstvím uživatelů, kteří systém využívají ke každodenní rutinní práci, ve výuce. Výsledkem optimalizace výkonnosti bylo snížení doby odezvy i při nejvyšších zátěžových špičkách.

Modernizace se v druhé polovině roku dočkalo také distribuované datové uložiště, které slouží k jednotné správě nestrukturovaných dat jako jsou studijní materiály v různých formátech, oficiální univerzitní dokumenty nebo závěrečné práce. Vzhledem k širokým možnostem implementace úložiště v distribuovaném prostředí a zejména ve schopnosti plně využít stávající infrastrukturu došlo k velmi efektivnímu nárůstů volné hrubé kapacity o významných 9 TB. Nově tak aplikace mohou vložit do systému téměř 4,5 TB nestrukturovaných dat.

Se začátkem akademického roku se několikanásobně zvýšil objem přijímaných spamů, což vedlo k zahlcení poštovního serveru mail.muni.cz. V druhé polovině roku 2006 byla proto výrazně přebudována softwarová architektura poštovního serveru a mechanismus rozpoznávání spamů.

V závěru roku byla do infrastrukutry IS MU přidána dvojice nových dedikovaných serverů, které budou sloužit pro ucelenější sazbu speciálních textů jako jsou matematické nebo chemické vzorce, na které stávající mechanismy pro zobrazení uvnitř elektronické podpory studia IS MU nestačí. Cílem tohoto projektu je další rozvoj e-learningových možností IS MU.

Informační systém Masarykovy univerzity provedl v roce 2006 nejvýznamnější část migrace na podporu Unicode znaků, umožnil tak rozšíření znaků středoevropských jazyků na univerzální sadu znaků (ruština, francouzština, japonština aj.). První fáze, převedení databáze do interního kódování UTF-8, proběhla již v roce 2005. V roce 2006 pak byla převedena aplikační infrastruktura tak, aby interně i směrem k uživateli pracovala s kódováním UTF-8.

Vývoj a provoz

Každoročně dochází na základě spolupráce s univerzitními pracovišti k realizaci jejich požadavků v IS MU. Souběžně s tím jsou identifikovány administrativní procesy, které se následně zjednodušují a zefektivňují. Nemalý podíl na vývoji systému mají běžní uživatelé, jejichž podněty jsou ve vývoji zohledněny.

Neobvyklý rozvoj systému zaznamenala oblast studijního procesu a administrativy:

 • Veřejný archiv závěrečných prací
 • Inovace elektronické přihlášky
 • Inovace Diploma Suplementu a jeho druhopisu
 • Inovace správce souborů
 • Aplikace pro podporu stipendijních programů
 • Evidence závazků studenta ke knihovně
 • Studijní agenda
 • Automatický převod souborů do PDF formátu
 • Tematické a fulltextové vyhledávání, vyhledávání v absolventech
 • Sběr údajů pro akreditaci
 • Systém evidence publikací
 • Personální evidence

Velká pozornost byla v roce 2006 věnována:

 • Pokročilému rozvoji e-learningu
 • Službě pro hledání podobných souborů
 • Designu a rozvoji navigace systému se zaměřením na přívětivost k uživateli
 • Podpoře handicapovaných
 • Překladu podstatné části IS MU do anglického jazyka

Podpora studijního procesu a administrativy

Nejrozsáhlejšími aplikacemi, které byly vyvinuty, byly aplikace implementované v souvislosti s novými institucionálními podmínkami ve školství, na univerzitě nebo na základě identifikované možnosti zefektivnění práce ve výuce.

 • Archiv závěrečných prací
  Zveřejnění vysokoškolských závěrečných prací ukládá novela zákona o vysokých školách účinná od 1. ledna 2006. Prostřednictvím IS MU byly zveřejněny všechny bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práce. Práce lze vyhledávat tematicky (podle fakulty, studia, jména, roku absolvování, dosaženého titulu, pracoviště závěrečné práce nebo programu či oboru studia) nebo fulltextově. Je důsledně dbáno, aby veřejnost mohla práce prohlížet v otevřených formátech (což zaručí, že budou čitelné všem bez závislosti na konkrétním programu i za několik let).

 • Inovace elektronické přihlášky
  Od roku 2002 mají uchazeči možnost přihlašovat se ke studiu na MU elektronicky. Uchazečům na rok 2007/2008 byla dána k dispozici nová modernizovaná e-přihlášku, která se liší od předchozí především grafickým designem a příjemnou navigací pro její pohodlné vyplňování. Bylo implementováno několik zcela zásadních změn pro studijní oddělení a pro uchazeče o studium. Přihláška zohledňuje i oborová specifika. Výhodami této e-přihlášky je například možnost vybírat z nabídky oborů dle fakulty a názvu předmětu. Uchazeč vyplňuje požadované údaje k jeho osobě pouze jednou pro všechny e-přihlášky, které na MU podává, nezasílá nadbytečné ústřižky složenek, ani papírové přihlášky. V IS MU má k dispozici informace, kdy platba dorazila na univerzitu, potvrzení o přijetí e-přihlášky, nabídku termínů ke zkouškám, pozvánku a instrukce ke zkoušce, výsledky svých odpovědí na zkoušce, stav přijetí ke studiu a další informace.

 • Nová verze Diploma Suplementu
  Nová verze evropského dodatku k diplomu je aktuálně vydávána také studentům doktorského studia a účastníkům rigorózního řízení. Byl vytvořen obsahově i graficky vylepšený vzhled (vznikl ve spolupráci s OVV MU). Student má k dispozici náhled Diploma Suplementu (DS) před ukončením studia a může zkontrolovat údaje. Při finálním tisku se kopie dokumentu ukládá do tzv. archivu druhopisů navázaného na studentskou agendu (Přijímárnu), kam systém umísťuje studentovi doživotně dokumenty k nahlédnutí. Student má DS tedy k dispozici nejen v tištěné podobě, ale také ve formátu PDF.

 • Nový Správce souborů
  Nová verze Správce souborů integruje značné množství nástrojů do graficky kompaktního manageru, podobného oblíbeným Windows Commanderům. Nové vlastnosti se týkají vazby na editor HTML; přehlednějšího zobrazování složek/souborů na stránce, jejich seřazování, hromadných manipulací nastavení a operací, zobrazování statistických údajů, přístupových práv a intuitivní ovládací principy. Správce souborů se používá v agendě Dokumentový server pro zpřístupnění dokumentů, vyhlášek, směrnic, pokynů, zápisů z jednání apod. pro veřejnost nebo fakultu, kolegium děkana, akademický senát, aj., v agendě Studijní materiály pro vystavení přednášek, podkladů k předmětům, elektronických prácí studentů, v archivu závěrečných prací, v Úschovně k předávání souborů jiným uživatelům, zejména velkých soubory, které e-mail odmítne.

 • Aplikace pro podporu stipendijních programů
  Rozsáhlý komplex stipendijních aplikací nabízí služby pro evidenci stipendijních programů a vyplácení stipendií. Zohledňuje stipendijní řád MU, propojení s ekonomickým systémem, platební způsoby výplat stipendií, aj. Aplikace umožňuje pracovníkům manipulovat s registrem stipendijních programů (výjimku tvoří ubytovací stipendium, jehož pravidla jsou dána jednoznačně MŠMT a je navázáno na matriku studentů), sestavovat a potvrzovat hromadné příkazy k úhradě pro vyplacení stipendia, tisknout sestavy stipendií nebo exportovat data. Aplikaci využívají na druhé straně studenti, kteří žádají o ubytovací stipendium, nastavují číslo bankovního účtu, prohlížejí si stipendijní programy, navržená a potvrzená stipendia anebo potřebují Stipendijní řád MU s výkladem.

 • Studium

  • Byly aplikovány změny novely Studijního a zkušebního řádu, například započítávání uznaných předmětů v počtech řádných a opravných termínů.
  • Byl implementován nový typ kreditace pro doktorské studium a sjednocení klasifikačních stupnic pro všechny typy studia.
  • Pro podporu studijním oddělení byly provedeny implementace kontroly průchodu studia výběrovým dotazem dle tzv. kontrolní šablony.
  • Aplikovány byly změny požadované matrikou studentů.
  • Byl zaveden nový způsob omezení zápisu kurzů tělesné výchovy.

 • Automatický převod souborů do PDF
  V IS MU byla implementována automatická konverze dokumentů v datovém úložišti do formátu PDF. Tato funkcionalita doplňuje stávající schopnost systému převádět dokumenty ve formátech MS Word, Excel, Powerpoint a dalších do čistě textové podoby pro účely vyhledávání a prohlížení. Nová vlastnost tak dále zvyšuje přístupnost systému z nejrůznějších klientských platforem. Tento formát garantuje bezproblémové a věrné zobrazení či tisk. Prohlížeč PDF je volně šířený dostupný software. Automatický převod se týká celého datového úložiště (Dokumenty, Studijní materiály, Archivy závěrečných prací, Úschovna, Můj web, Poskytovny).

 • Tematické a fulltextové vyhledávání, vyhledávání v absolventech a závěrečných pracích
  Informační systém MU nabízí zcela novou generaci aplikace pro fulltextové a tematické vyhledávání v širokém spektru údajů, které jsou v systému evidovány. Vyhledávací mechanismus zohledňuje také důmyslný systém přístupových práv. Vedle možnosti pokročilého zadání vyhledávaného výrazu je možné prohledávat také pouze části slov, a to bez ohledu na českou diakritiku. Speciální aplikace vyhledávání je určena pro parametrizované vyhledávání v absolventech MU spolu s vyhledáváním ve zveřejněných závěrečných prácích.

 • Další aplikace

  • Sběr údajů pro akreditaci: aplikace sběru akreditačních údajů navazuje na kompletaci životopisných a dalších vyžadovaných údajů pro žádosti o akreditace.
  • Systém evidence publikací: nový způsob sběrů údajů pro RIV (Rejstřík informací o výsledcích) představoval změny ve způsobu prezentace publikací a sestavení podkladů pro periodické hodnocení výzkumných záměrů.
  • Personální evidence: v loňském roce se zahájily úpravy v datových strukturách s cílem zajistit vyšší míru kompatibility mezi IS MU a externími systémy a práce na novém způsobu evidence trvalé a kontaktní adresy bydlišť osob.

E-learning

Rozvoj e-learningového subsystému tvoří podstatnou část vývoje IS MU. V roce 2006 byl rozšířen o další možnosti elektronické podpory výuky:

 • Zkoušení pomocí skenovatelných písemek
  Možnost zjednodušit právě písemné zkoušení velkého množství studentů skenováním písemek byla nabídnuta v roce 2006 a doplňuje ostatní dosud vytvořené e-learningové agendy v IS MU. Učitel použije ke zkoušce sadu vytvořených otázek, z nichž IS MU umí "namixovat" originální zadání pro každého studenta. Student vyplňuje odpovědi do speciálního odpovědního listu, které jsou oskenovány a automaticky vyhodnoceny systémem. Oskenovaný odpovědní list z písemky je možný dát každému v IS MU k dispozici. Samotné "opravování" písemek skenováním spotřebuje asi 30 minut času na 150 odpovědních listů. Agendu lze použít podobným způsobem i na ručně psané písemky, pokud učitel ve svém předmětu zkouší výhradně způsobem, kdy studenti tvoří "volné" odpovědi.

 • Svépomocné agendy pro studenty i učitele

  • Poskytovna je prostor v IS MU, kde si studenti mohou vzájemně poskytnout studijní materiály v rámci solidární svépomoci (zápisky z přednášky, podklady k výuce apod.).
  • Můj web je osobní prostor každého uživatele k vytváření své webové prezentace. Slouží jako úložiště souborů, pro sdílení projektu s dalšími uživateli nebo pro tvorbu pracovní verze e- kurzů nebo materiálů.

 • E-learningový portál - Elportál
  V roce 2006 vznikl celouniverzitní e-learningový portál MU (http://is.muni.cz/elportal/), který slouží nejen učitelům a studentům MU, ale i široké veřejnosti. Elportál obsahuje několik logických celků: zkušenosti vyučujících, tipy, jak na studenty, novinky v IS MU, informace o projektu e-techniků a kontakty na ně, postupy Krok za krokem, nápovědy a možnosti IS MU, principy e-learningu v IS MU, články, často pokládané dotazy, statistiky a výukové publikace.

Další aplikace a úpravy

 • Aplikace pro hledání podobných souborů
  Masarykova univerzita se stala v roce 2006 první vysokou školou v České republice, která disponuje ve svém studijním informačním systému elektronickou službou na odhalování plagiátů ve vysokoškolských pracích. Technologie pro vyhledávání podobných dokumentů je unikátním know-how vývojového týmu IS MU a odhaluje nejen opsané práce mezi diplomovými a jinými závěrečnými pracemi studentů, ale i mezi domácími úkoly, referáty, seminárními pracemi a dalšími elektronickými dokumenty. Implementovaná služba je vysoce účinná a rychlá díky tomu, že studijní informační systém v sobě integruje nejen administrativní část studia, ale kompletní úložiště dokumentů (závěrečných prací, dokumentů, studijních materiálů) a e-learningové agendy vyznačující se širokou nabídkou souborů ve formě předmětových studijních materiálů nebo odevzdáváním studentských prací. Porovnávají se texty v češtině, angličtině a slovenštině.

 • Nový grafický design IS MU pro veřejnost
  V roce 2006 byl nabídnut nový design a přepracovaný obsah webu pro veřejnost. Nový design obsahuje moderní prvky čisté internetové prezentace. Příjemný vzhled, přehlednost, snadná ovladatelnost stránek a interaktivní odkazy doplňují primární účel stránek - služby studijního informačního systému a potřebné informace pro veřejnost.

  Profesionální systém navigačních "etiket" nabízí rychlou orientaci v informacích, navigační "stopa" vždy ukazuje, v které části systému se nacházíme. Kromě standardních informací ke studiu a e-přihlášky, nabízí také informace o lidech, absolventech nebo dokumentech MU, všechny letošní bakalářské, diplomové, rigorózní a disertační práce na MU, aplikaci pro vyhledávání informací a informace o E-learningu na MU (Elportál). Neopomenutelnou vlastností stránek je trvalá přístupnost v co nejširším spektru dostupných prohlížečů a rychlé načítání stránek v každém z nich.

 • Anglická verze Informačního systému MU
  Projekt překladu IS MU do angličtiny je plánován jako tříletý, v roce 2006 prošel druhou etapou. V současné době je přeloženo 627 normostran, aplikace Osobní administrativa, Předměty, Student, Učitel, Diskusní fórum, Absolventi, Pracoviště a další. IS MU je systémem, který se rozvíjí neobvykle rychlým tempem, a tomu odpovídají nároky na kontinuální překlad nově vyvíjených nebo nových verzí aplikací. Proces překladu se dělí do dvou fází: programátorskou přípravu aplikace k překladu a práce překladatele v překladové aplikaci.

 • Podpora handicapovaných
  Zrealizováno bylo několik úprav v IS MU na základě podnětů handicapovaných studentů, zvláště pak ve Správci souborů s cílem zvýšit přístupnost systému handicapovaným uživatelům. Současně s tím byl zaveden nový režim systému 'handicap', který je personalizován pro osoby s vyznačeným zdravotním postižením v IS MU.

Uživatelská podpora

Současně s rozvojem e-learningu na MU byly v roce 2006 průběžně analyzovány požadavky a podněty pedagogů při používání elektronické podpory výuky a výsledky se zohlednily při vývoji systému. Pedagogům a projektům MU byla poskytnuta kromě technické podpory také uživatelská (konzultační a školící). Přímo na devíti fakultách MU a v Centru jazykového vzdělávání působili tzv. e-technici - pracovníci Vývojového týmu IS MU, kteří poskytovali individuální podporu pedagogům a podpořili využití e-learningových nástrojů IS MU ve výuce.

Výhled pro rok 2007

V dalším období se vývoj zaměří na rozvoj e-learningu a služeb e-learningového portálu (Elportálu), designu IS MU, podporu evidence doktorského studia, na plnou podporu OpenOffice nástrojů, na realizaci Obchodního centra, na zajištění bezpečných plateb kartou a na další aplikační oblasti.


Informační systém MU byl uznán nejen akademickou, ale i komerční sférou a je považován za špičkový na poli univerzitních systémů. Přispívá k šíření dobrého jména Masarykovy univerzity, je předmětem návštěv významných zahraničních zástupců a zmiňuje se o něm denní tisk a časopisy (podrobněji v rubrice Napsali o is.muni.cz). Nejčastější prezentace proběhly na úrovni odborných konferencí (viz články), nosným tématem byl rozvoj e-learningu dosud ojediněle v české akademické sféře integrovaný do administrativního studijního systému.

Graf využití Informačního systému MU za rok 2006

Vodorovně jsou znázorněny měsíce roku, svisle počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Zobrazují se pouze autentizované přístupy a to po jednotlivých fakultách:

Celkový počet autentizovaných přístupů po jednotlivých měsících:

Další statistiky naleznete na http://is.muni.cz/ -> Grafy použití.