Odevzdej.cz: Odhalování plagiátů v seminárních pracích

doc. Ing. Michal Brandejs. CSc., Ing. Jitka Brandejsová, Mgr. Jan Kasprzak, RNDr. Miroslav Křipač, Ph.D., Mgr. Martin Stančík, Bc. Ľuboš Lunter

článek na seminář Systémy pro zpřístupňování eVŠKP (21. října 2009)

Abstrakt: Projekt Odevzdej.cz vznikl na základě podnětů z řad učitelů nejen vysokých škol, kteří poptávali obdobný systém jako Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů v závěrečných pracích - Theses.cz i pro seminární a jiné školní práce. Kromě přípravy automatizovaného hromadného importu prací z lokálních úložišť zapojených škol vývojový tým z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v současnosti zkoumá možnosti vyhledávání podobností souborů vůči celému Internetu, jehož nasazení ve všech zmíněných systémech v blízké budoucnosti boj vysokých škol proti plagiátorství ještě zefektivní.

Motivace vzniku systému Odevzdej.cz

Rozmachem výpočetní techniky a Internetu se v poslední době problém plagiátorství výrazně prohloubil. V minulosti to měli plagiátoři poměrně složité - když chtěli nějaké dílo opsat, museli si ho pracně najít v knihovně a na psacím stroji přepsat. Dnešní studenti zadají do vyhledávače klíčová slova a ten jim v zlomku sekundy poskytne stovky relevantních zdrojů na dané téma. V případě specializovaných serverů na referáty nebo seminární práce stačí zadat téma a studenti mají k dispozici hotovou práci, pod kterou se stačí podepsat a plagiát je na světě.

Ještě před vznikem systému Theses jsme vedli diskuse se zástupci jiných vysokých škol na téma plagiátorství v seminárních pracích. Původně jsme se domnívali, že by bylo možné i pro seminární práce využít systému Theses. To se však ukazovalo čím dál více jako ne úplně optimální řešení, a proto se krátce po představení systému Theses na odhalování plagiátů v závěrečných pracích v roce 2008, a s dále se zvyšující poptávkou učitelů nejen vysokých škol, začalo uvažovat o systému pro práce seminární. Vypracovávání seminárních prací, esejí a jiných prací je stěžejní při studiu především humanitních oborů. Ukázalo se, že učitelé potřebují efektivní nástroje, které jim pomohou odhalit podvodníky. Proto se 10 veřejných vysokých škol z ČR rozhodlo zapojit do centralizovaného rozvojového projektu MŠMT Systém na odhalování plagiátů v seminárních pracích, v rámci kterého byl týmem informatiků z Fakulty informatiky Masarykovy univerzity vyvinut a spuštěn systém Odevzdej na adrese http://odevzdej.cz/.

Přínos systému pro zapojené školy a veřejnost

Odevzdej.cz poskytuje zapojeným školám kromě možnosti vyhledávání plagiátů (podezřelých souborů) i dílčí e-learningové řešení pro přehledný sběr seminárních a jiných prací od studentů. Učitelé vytvářejí tzv. odevzdávárny – složky, kam studenti své práce sami vkládají. Pro učitele tak odpadá administrativa spojená se sběrem prací, např. osobní komunikace emailem a ukládání příloh nebo následná archivace prací. V odevzdávárně vždy vidí seznam odevzdaných prací. Pokud se učitel rozhodne, lze odevzdávárnu nastavit tak, aby si studenti navzájem své práce viděli. Systém sám umí kontrolovat datum, do kdy lze úlohy odevzdávat, a po vypršení tohoto data odevzdávárnu automaticky uzavřít, aby nebylo možné práce odevzdat po termínu. Pro učitele už stačí přímo v odevzdavárně zkontrolovat soubor na plagiáty a studenta ohodnotit. Hodnocení zapíše studentovi přímo v systému, student ho vidí, a tak opět odpadá učiteli následná diskuse, co student udělal dobře a co nesprávně v odevzdané práci. Každý učitel si může založit neomezený počet odevzdáváren a tyto opatřit tzv. štítky pro usnadnění vyhledávání.

S nasazením systému Theses na odhalování plagiátů v závěrečných pracích v roce 2008 narůstala vývojářům administrativa s tím, že zástupci škol, učitelé, ale i studenti škol, které se neúčastnily projektu Theses, poptávali možnost individuální kontroly své práce nebo podezřelého souboru. Vývojový tým Fakulty informatiky Masarykovy univerzity hledal řešení, jak zautomatizovat tuto službu,a proto byl dán k dispozici nástroj pro odhalování plagiátů i veřejnosti. V systému Odevzdej.cz si může zkontrolovat svoji práci i neautentizovaný uživatel a o výsledcích kontroly je následně informován e-mailem.

Obr. 1: Odevzdávárna se slovně ohodnocenými pracemi.

S jakými dokumenty se práce porovnávají

Za účelem zvýšení efektivity vyhledávání plagiátů v seminárních pracích je systém Odevzdej.cz propojený se systémem Theses.cz, Archivem závěrečných prací Masarykovy univerzity a dalšími systémy provozovanými MU. Už dnes se porovnávají podobnosti s některými vybranými zdroji na Internetu (např. Wikipedia) a vývojový tým testuje hledání podobností proti celému Internetu.

Některé zapojené školy mající vlastní lokální úložiště pro seminární práce předpokládají postupně zautomatizované napojení na centrální systém Odevzdej.cz. To umožní automatický import prací do systému i automatické přebírání výsledků o nalezených podobnostech.

Obr. 2: Výpis podobných souborů.

Plány a budoucnost systému Odevzdej.cz

Projektu Odevzdej.cz se v roce 2009 účastní Česká zemědělská univerzita v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Ostravská univerzita v Ostravě, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Palackého v Olomouci, Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola polytechnická Jihlava a Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.

Systém je však otevřený i pro další subjekty a v blízké budoucnosti se očekává zapojení dalších, nejen vysokých, ale i středních a základních škol.

V současnosti připravují zapojené školy import dat ze svých lokálních úložišť a vytvářejí metodiky pro sběr a kontrolu prací. Připravuje se překlad systému do angličtiny, zdokonalování a rozvoj infrastruktur pro vyhledávání podobností seminárních a jiných prací a zdroji na Internetu.

Vývojový tým trvale zdokonaluje vyhledávací algoritmus a těší se i prestižním oceněním (INFORUM 2007 pro elektronický archiv závěrečných prací MU, INFORUM 2009 pro Theses a nejvíce odhalených pasáží a 2. Místo v soutěži 1st International Competition on Plagiarism Detection). V září 2009 obdržel ocenění Itanium Solutions Alliance Innovation Awards. ISA Awards je každoročně udělované mezinárodní ocenění produktů a řešení v oblasti vysoce výkonných systémů založených na platformě Intel Itanium. Z velkého množství přihlášených ze všech oborů a 14 zemí byly letos vybrány 4 produkty v každé ze čtyř kategorií. Mezi těmito finalisty byl i Informační systém Masarykovy univerzity, což představuje velký úspěch nejen pro Českou republiku, ale pro univerzitní systémy vůbec. Vyhlášení vítězů proběhlo letos v rámci výroční konference IDF 2009 23. září 2009 v centru San Francisca v americké Kalifornii.

Závěr

Zkušenosti se systémem Theses jsou veskrze pozitivní, díky společnému úsilí škol v něm zapojených se prokazatelně daří odhalovat případy plagiátorství. Medializované plagiátorské skandály z nedávné doby ukazují, že plagiátorství je problémem celé společnosti a kromě exemplárních trestů je potřeba i šíření osvěty u studentů a bohužel i u pedagogů. Řešení problematiky by výrazně prospělo, kdyby systémy Theses, Odevzdej nebo další připravované systémy využívaly všechny školy, a to nejen proto, že systém přináší školám nesporné preventivní účinky, ale i osvětu ve společnosti. Studenti se díky systému zajímají, jak mají správně citovat, aby jejich práce nemohly být považovány za plagiáty, a učí se používat přístupné zdroje odpovědněji.

Prezentace dostupná na adrese http://www.evskp.cz/Seminar4/seminar4-Brandejsova-text.pdf.

Literatura:

  • 1. Masarykova univerzita. Vysoké školy zahajují kontrolu plagiátů v seminárních pracích pomocí softwaru (Tisková zpráva). IS MU: Informační systém Masarykovy univerzity [online]. 2009 [cit. 2009-07-21]. Dostupný z www: < http://is.muni.cz/clanky/2009_odevzdej.pl>.
  • 2. Masarykova univerzita. Systém Masarykovy univerzity odhalil v mezinárodní soutěži nejvíce plagiátů (Tisková zpráva). IS MU: Informační systém Masarykovy univerzity [online]. 2009 [cit. 2009-07-21]. Dostupný z www: < http://is.muni.cz/clanky/2009_soutez_plagiaty.pl>.
  • 3. Masarykova univerzita. Systém na odhalování plagiátů získal cenu Inforum 2009 (Tisková zpráva). IS MU: Informační systém Masarykovy univerzity [online]. 2009 [cit. 2009-07-21]. Dostupný z www: < http://is.muni.cz/clanky/2009_Inforum_cena.pl>.
  • 4. BRANDEJSOVÁ, J.; BRANDEJS, M.; LUNTER, Ľ.; KŘIPAČ, M.; KASPRZAK, J. Odhaľovanie plagiátov v seminárnych prácach. IS MU: Informační systém Masarykovy univerzity [online]. 2009 [cit. 2009-07-21]. Dostupný z www: < http://is.muni.cz/clanky/2009_euba_odevzdej.pl>.
  • 5. BRANDEJS, M.; BRANDEJSOVÁ, J.; KRHUTOVÁ, R.; MIKULÁŠOVÁ, Z.; PEKÁRKOVÁ, L.; STANČÍK, M. Kontrola plagiátů v seminárních pracích prostřednictvím Odevzdej.cz. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 8. [cit. 2009-08-11]. Dostupný na World Wide Web: < http://ikaros.cz/node/5641>. URN-NBN:cz-ik5641. ISSN 1212-5075.

Systémy pro zpřístupňování VŠKP : zkušenosti, možnosti, nabídky, potřeby : 4. ročník semináře konaného 21. 10. 2009 na VUT v Brně [online]. Praha : Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR, 2009-11-02 [cit. 2009-11-02]. Dostupný z WWW: < http://www.evskp.cz/seminar/2009/>. ISSN 1803-7003.