Informační systém Masarykovy univerzity v roce 2009

Výroční zpráva o provozu a vývoji

Informační systém Masarykovy univerzity IS MU (is.muni.cz) je provozován vývojovým týmem, který je součástí Centra výpočetní techniky Fakulty informatiky MU. Systém zajišťuje administrativu univerzitního studia, integruje řadu správních a komunikačních služeb, elektronickou podporu výuky, služby pro absolventy a internetové obchodní centrum.

K 31. prosinci 2009 bylo vydáno heslo k Informačnímu systému MU 130 066 aktivním uživatelům. Pravidelně se systémem pracovalo 56 263 osob, 67 274 osob přistoupilo k systému v roce 2009 příležitostně. V přijímacích řízeních v roce 2009 bylo podáno celkem 68 502 e-přihlášek. Celkem 46 121 osob si přečetlo nějakou zprávu na Vývěsce, ke kvalitě výuky se vyjádřilo 23 329 studentů v anonymní anketě. Využití e-learningových agend tvoří součást běžné výuky v mnoha předmětech – v předmětových diskusních fórech je uloženo 427 775 příspěvků, úložiště dat eviduje jen v agendě Studijní materiály 238 114 souborů, vzniklo 7 531 testových sad otázek k procvičování. Systém prohledával fulltextově v roce 2009 celkem 9 229 927 dokumentů v různých jazycích a celkem 1 761 258 dokumentů bylo prohledáváno pro zjištění podobností s jinými dokumenty (například s cílem vyhledávání plagiátů). Poštovní server mail.muni.cz doručil v roce 2009 přibližně 9 mil. zpráv.

Souhrnné údaje

 • Počet přístupů v roce 2009: 460 913 938.
 • Maximální počet přihlášených skutečných osob v jednom dni: 33 096.
 • Maximální počet otevřených stránek systému v jednom dni: 2 879 879.
 • Maximální dosažená propustnost serveru: přibližně 854 016 vyřízených požadavků za hodinu (zprůměrováno).
 • Celkový počet skriptů (jednotlivých programů) systému: přibližně 2 600.
 • Údaje se evidují v celkem asi 1 208 databázových tabulkách a asi 139 kategoriích.
 • Počet publikačních záznamů: 596 035 (z toho vykazovaných pro RIV: 103 953).
 • Celková doba, po kterou nebyl server přístupný: přibližně 10 hodin.
 • Nápověda obsahuje 86 kapitol (celkem 2 026 otázek).

Použitá technologie

V roce 2009 došlo k několika inovacím systému, použité technologie si však nevyžádaly zásadní změny. Inovace se soustředila zejména na zálohování (navýšení kapacity zálohovacích disků pro zálohu uchovávanou v žáruvzdorných trezorech, což je jeden z několika nezávislých způsobů zálohování) a na dokončení vývoje technologie pro novou generaci algoritmu fulltextového vyhledávání. Mezi významné technologické posílení patří výměna záložních zdrojů elektrické energie (bateriový i motorový zdroj záložní energie), která byla provedena (pro datacentra MU) jiným subjektem (ÚVT MU). Použité technologie v současné době splňují kapacitní nároky rostoucího počtu uživatelů a operací stejně jako nároky nově vznikajících aplikací.

Vývoj a provoz

Pozornost byla v roce 2009 věnována dalšímu rozvoji studijní administrativy a subsystémů v oblasti elektronické správy studia nebo samotné podpory výuky prostřednictvím e-learningových nástrojů v Informačním systému Masarykovy univerzity. Došlo k úpravám vybraných agend a vznikly nové verze aplikací, při jejichž zdokonalování a změnách bylo využito podnětů uživatelů nashromážděných v tematických Podnětovnách IS MU. Byly též implementovány moderní trendy a ideje z oblasti informačních technologií. Představeny byly nové verze Publikací, Vývěsky či Poštovní aplikace. Inovace se týkala i Obchodního centra, kde došlo k rozšíření možností nabídky prodeje a jeho podpory, nebo vyměřování poplatků za studium, byl zpřesněn mechanismus výpočtu a implementována možnost splátkového kalendáře přes OC. Další úpravy se týkaly Katalogu předmětů či vyhledávání (fulltextové, tematické, vyhledávání podobností).

V oblasti administrativy studia došlo k důležitému rozvoji:

 • studijních agend,
 • vkládání a kontroly závěrečných prací (včetně hledání plagiátů),
 • aplikací pro podporu doktorského studia, publikační činnosti - podpory vědecké a výzkumné činnosti,
 • aplikací pro podporu ECTS Label,
 • správy poplatků za studium,
 • poštovních služeb,
 • rozvoji komunikačních nástrojů pro sdělování informací mezi univerzitní veřejností.
Pozornost byla v roce 2009 věnována:
 • rozvoji elektronické podpory výuky,
 • podpoře absolventům registrovaným v Absolventské síti MU,
 • nabídce nových služeb Obchodního centra MU,
 • vývoji nových verzí Vývěsky, Pošty a Publikací,
 • textovému vyhledávání,
 • rozvoji systému nápověd.
Těžiště vývoje Informačního systému MU v roce 2009 spočívalo v těchto oblastech:
 • Obchodní centrum MU,
 • e-learning,
 • poštovní systém,
 • podpora informovanosti uživatelů - Vývěska (vývěska informací dle kategorií - důležité zprávy, sdělení, inzerce, pozvánky aj.),
 • vnitrouniverzitní projekty zaměřené na individuální a skupinovou podporu uživatelů a rozvoj e-learningu,
 • integrace s meziuniverzitními projekty pro odhalování plagiátů v závěrečných nebo seminárních pracích (Theses a Odevzdej.cz), které vývojový tým IS MU provozuje.

Podpora studijního procesu a administrativy

Studijní agenda patří v IS MU k nejstarším a nejrozvinutějším. Protože se administrativní procesy spojené se studiem na univerzitě stále rozvíjí, promítají se tyto změny do Informačního systému Masarykovy univerzity a je nutné vyvíjet nové aplikace a funkce pro administrativu studia nebo upravovat a rozvíjet stávající agendy.
 • Studium

  • Zkrácená titulní strana: Pro studenty prvních ročníků byla vytvořena a automaticky nastavena zkrácená titulní strana IS MU. Na ní studenti najdou všechny potřebné odkazy a informace, které jim pro první semestr postačí, aby se zorientovali na škole i v základních aplikacích IS MU. Studenti si mohou sami přepnout do režimu kompletní stránky anebo vyčkat, až se jim zjednodušená titulní stránka přepne za určitou dobu automaticky.
  • Předmětová anketa: Ve studentské předmětové anketě byly zavedeny nové možnosti. Patří mezi ně možnost nehodnotit předměty, které z nějakých důvodů není možné hodnotit (např. jejich obsahem je samostatné vytvoření práce studentem), nebo nehodnotit zapsané předměty, které byly již dříve absolvovány či uznány. Úpravy byly provedeny s cílem snížit míru zkreslení výsledků předmětové ankety, v níž mohou studenti anonymně každý semestr hodnotit úroveň výuky i kvalitu vyučujícího, na nejmenší míru.
  • Poplatky za studium: Na základě zákona o vysokých školách byla upravena agenda poplatků za studium, která jednak oproti původní aplikaci obsahuje přesnější mechanismus výpočtu výše a data stanovení poplatku. Některé další úkony studijního a ekonomického oddělení s poplatky spojenými byly převedeny do elektronické podoby. Aplikace umožňuje tisk a archivaci rozhodnutí o vyměření poplatku, evidenci elektronického spisu o každém výměru, stanovení platebních parametrů a individuálního variabilního symbolu pro každý výměr, evidenci a kontrolu data nabytí právní moci a data splatnosti, podporu pro žádosti o přezkum rozhodnutí, splátkový kalendář, podporu pro přímou evidenci a kontrolu došlých plateb, automatické účtování pohledávek a účtování snížené částky, přímý přístup studenta k aktuálním údajům v IS MU, kontrolu správnosti postupu vyměřování poplatků, automatické párování plateb, v případě rozhodnutí o snížení výměru automatická oprava částky, automatická tvorba pohledávek v OC po nabytí právní moci vyměřeného poplatku apod. Změny se tedy týkají jak procesní části prováděné studijními odděleními, tak i ekonomického odboru.
  • Registrační šablony pro registraci do předmětů a tisk studijního katalogu: V Informačním systému MU byly již dříve vytvořeny registrační šablony, které byly v roce 2009 uzpůsobeny potřebám studijních katalogů a nyní se v nich nabízí místo předmětů aktuálního semestru nabídka celého akademického roku. Registrační šablony nabízejí několik možností zobrazení – včetně všech podúrovní, včetně všech podúrovní a textových pokynů (s odkazy do sylabů předmětů), včetně všech podúrovní a textových pokynů pro tisk z prohlížeče, včetně všech podúrovní bez předmětů, případně včetně všech podúrovní a textových pokynů bez předmětů. Údaje o předmětech jsou v databázi IS MU průběžně aktualizovány a nyní je možné tisknout si tedy aktuální studijní katalog, který obsahuje seznam vypisovaných předmětů na daný akademický rok i textové pokyny k povinnostem studenta, případně lze v Katalogu nalézt také doporučený studijní plán. Nejaktualizovanější verze katalogu je verze dostupná v IS MU.
  • Registrace předmětů: Pro registraci předmětů bylo upraveno vyhodnocování pořadí registrace pro ty případy, že si student registroval tentýž předmět ve více svých studiích. Ve všech se nyní automaticky vyhodnotí a nahradí pozdější časy registrace nejlepší časovou známkou.
  • Kontrola studia: Aplikace Kontrola studia, která umožňuje studijním referentkám a referentům prověřit splnění všech předmětů a podmínek pro úspěšné ukončení studia studenta, byla pro zpřehlednění doplněna novou barvou. Do sloupce hodnocení byla přidána světle modrošedá barva, která má usnadnit orientaci v plnění povinností studenta. Vyjadřuje situaci, kdy je předmět ukončen neúspěšně v zobrazovaném období, avšak je úspěšně ukončen v nějakém z následujících období.
  • Hodnocení předmětu pro více studií: Učitelům bylo přidáno automatické zadávání hodnocení v předmětu, který má student zapsán ve více studiích. Učitel vloží známku pouze k jednomu studiu, ale systém ji automaticky uloží ve všech studiích.
  • Archivace hromadných dopisů ve studijních materiálech: Při odesílání hromadného dopisu studentům předmětu bylo zavedeno automatické ukládání tohoto dopisu do složky Organizační pokyny ve Studijních materiálech. Studenti se tak vždy, přehledně dostanou k důležitým informacím, jež jim vyučující sdělil a nepřijdou o ně, ani když si daný dopis omylem smažou ve své poštovní schránce.

 • Vývěska
  Kompletní změnou od designu přes funkce ke strukturovanému rozdělení do kategorií prošla v roce 2009 Vývěska – elektronická nástěnka, která se stala vedle univerzitní pošty nejdůležitějším univerzitním informačním a komunikačním nástrojem. Vývěska byla rozčleněna na Hlavní vývěsky, které jsou rozděleny na vývěsky jednotlivých fakult, celouniverzitních pracovišť a odborů Rektorátu MU, jež spravují fakultní správci. Druhou částí Vývěsky jsou Pozvánky/Inzerce, kde si mohou uživatelé zakládat vlastní Tematické vývěsky a zveřejňovat i zprávy, které se netýkají přímo MU. Zprávy, podsekce nebo celé sekce na Vývěskách lze řadit do Sledovaných zpráv a číst je přednostně. O nových zprávách se lze nechat informovat e-mailem přes novou aplikaci Události, případně lze zprávy odebírat skrze technologii RSS. Na Vývěsku je možné vkládat zprávy v české i anglické verzi, přičemž uživatelům, kteří mají IS přepnutý do angličtiny, se zobrazuje anglická verze, ostatním česká. Ke zprávám lze přikládat soubory i webové adresy, podle povolených pravidel lze vkládat jednu zprávu i na více vývěsek (tzv. crossposting). Zprávy lze hodnotit, zobrazovat a vypisovat v různých režimech (dle důležitosti, dle štítků, zprávy Mých známých apod.). Uživatelé si mohou důležité zprávy označit pro sebe hvězdičkou, nebo jim přidat štítek a naopak mohou nastavit i ignorování zpráv od určitých vkladatelů.

 • Události
  Zcela nová aplikace spuštěná na začátku roku 2009 umožňuje pohodlné sledování dění v IS MU, a to buď výpisem v aplikaci nebo zasíláním informačního e-mailu. Pomocí Událostí mohou uživatelé sledovat nové příspěvky na sledovaných Vývěskách, Diskusních fórech a v relaxačních Plkárnách. Studenti si mohou nastavit sledování změn v poznámkových blocích, známkách, zkouškových termínech apod. Uživatel si může zvolit interval zasílání informačního e-mailu od dvou hodin do dvacetiosmi dní a také stručnost/úplnost výpisu o dané události. Události jsou řazeny chronologicky sestupně od nejaktuálnější po nejstarší, přičemž u každé sledované aplikace je možné zvolit individuální nastavení. Čas poslední sledované změny se vypisuje i na titulní stránce IS MU. Pro potřeby sledování aplikací, kde se obsah rychle a často mění, byla v IS MU implementována technologie RSS. RSS kanál v IS slouží k odebírání nových zpráv z Vývěsky, Diskusních fór a Blogů, případně pro předávání těchto zpráv na externí server.

 • Poštovní aplikace
  V loňském roce byla zveřejněna nová verze Pošty v IS MU. Aplikace prošla kompletní inovací, a tak kromě nového vzhledu přináší i další nejen uživatelsky přívětivá vylepšení. Uživatelé mohou důležité dopisy označit hvězdičkou, případně si poštu třídit dle vlastních štítků a dopisům v seznamu přidávat různobarevná podbarvení. Užitečnou novinkou je, že se při najetí kurzorem myši na jméno odesílatele zobrazí jeho vizitka s rychlými volbami na přechod na jeho Osobní stránku, odeslání dopisu, přidání osoby do adresáře, zobrazení dopisů jen od této osoby v dané složce nebo napříč všemi složkami v poštovní schránce apod. Aplikace dále nabízí široké možnosti řazení dopisů ve složkách a umožňuje odesílání dopisů i s většími přílohami.

 • Vyhledávání
  V roce 2009 Vývojový tým IS MU implementoval nové funkce vyhledávání v aplikaci Lidé. Další implementace budou postupně realizovány i v dalších aplikacích IS MU. Pro vyhledávání osob v aplikaci Lidé byly zachovány režimy vyhledávání mezi aktivními osobami na MU, či mezi absolventy. Nově je možné zadat jakékoliv z více jmen či příjmení osoby a ve výsledku vyhledávání se objeví všechny výskyty, bez ohledu na pořadí.

  Změnami však prošlo i vyhledávání plagiátů ve Správci souborů v IS MU. Ihned po vložení se soubory řadí do fronty k vyhledávání plagiátů, což může v době vyšší zátěže (např. období odevzdávání závěrečných prací) trvat až hodinu. Přepočítávání podobností tedy probíhá ihned od vložení souboru do Správce a probíhá neustále, díky čemuž uživatelé získají výsledek podobností rychleji (již je předpočítán). Podobnosti se vyhledávají nejen oproti souborům vloženým v IS MU, ale též oproti souborům v úložištích Theses.cz, Odevzdej.cz a oproti některým webům, jež jsou automaticky do IS MU přebírány (např. Wikipedie - i v anglickém jazyce).

Věda a výzkum, publikační činnost

V polovině roku 2009 byla představena nová verze aplikace pro správu publikací. Uživatelé, zejména publikující akademičtí pracovníci, si pomocí aplikace Publikace udržují své seznamy publikací, umožňují je připojovat ke svému životopisu nebo na svoji osobní stránku Lidé, dále mohou pomocí agendy evidovat seznamy cizích publikací pro doporučenou literaturu k předmětu a jinak ji využít. Univerzita každoročně sbírá a posílá tyto informace o publikacích do centrální databáze RIV ("Rejstřík informací o výsledcích"). Aplikace prošla grafickými změnami, titulní strana byla strukturována do zjednodušené podoby a především přibyly nové funkce. V aplikaci bylo implementováno pokročilé vyhledávání, které umožňuje vícenásobné omezení seznamu hledaných publikací dle různých kritérií. Publikacím lze jednoduše přidávat citační záznamy a pomocí veřejných a soukromých štítků lze tvořit kategorie a seznamy publikací, jak pro účely výuky, tak i pro vlastní potřebu. Dále byl upraven formulář pro vkládání nových publikací, jenž lze dle několika kritérií podle potřeby omezit či rozšířit. Implementována byla funkce poloautomatického načítání údajů o publikaci z citačních záznamů. Ke kvalitě záznamu se lze vyjádřit v podobě jednoduchého hodnocení.

Přijímací řízení a podpora uchazečů o studium

Po dobrých zkušenostech se zpřístupněním zkušebních on-line testů TSP (Testy studijních předpokladů) uchazečům v roce 2008 bylo i v roce 2009 umožněno vyzkoušet si testy nanečisto na Internetu a ověřit si tak své šance na přijetí. Uchazeči se ihned po složení testu dozvěděli výsledek a v diskusních fórech, která byla pro uchazeče a testy TSP k dispozici, mohli získat rychle odpovědi na své dotazy související s přijímacím řízením.
Pro účely přijímacího řízení byla v roce 2009 uchazečům na Ekonomicko-správní fakultě nabídnuta možnost prezenčně si vyzkoušet cvičné elektronické testy v IS MU. Přípravné testy si vyzkoušelo zhruba dvě stovky zájemců. Pro přijímací řízení do navazujících magisterských oborů na Fakultě sociálních studií byly též použity elektronické testy zpracované fakultou k ostrému zkoušení uchazečů. Již od roku 2008 se zde využívá elektronického testování i ke skládání státních závěrečných zkoušek (více viz kapitola E-learning).

E-learning

V roce 2009 byly dále rozvíjeny e-learningové nástroje a došlo k dalšímu rozšíření jejich využití pro účely výuky. Např. elektronické studijní materiály na jaře 2009 byly využity ve 27 % všech předmětů a na podzim 2009 již v 56,9 % z celkového množství předmětů vyučovaných v daném období na univerzitě.

 • E-publikace, vyhledávání a kategorie, recenzní řízení
  V loňském roce využilo mnoho akademických pracovníků možnosti zveřejnit svá autorská výuková díla na Elportále (E-learningovém portále MU) a mnozí požádali o recenzování svého díla. Během celého roku bylo na Elportále zveřejněno celkem 36 výukových děl, přičemž 10 z nich prošlo recenzním řízením. Zveřejněná recenzovaná díla jsou na Elportále označena logem "recenzováno".

  Na stránkách Elportálu sloužících k inspiraci nejen našim uživatelům byly inovovány jednotlivé sekce. Servisní středisko vytvořilo v roce 2009 vzorník webových publikací, kde si vyučující mohou vybírat z více než 40 možností, a vzorník odpovědníků, které lze sladit s webovou publikací. Středisko dále ve svých službách k publikacím vyučujících nabízí i vytvoření interaktivního slovníku pojmů s možností vyhledávání. Byl zveřejněn podrobný návod ke vkládání multimediálních prvků do odpovědníků (video, zvuk, obrázky ...).

 • Elektronické zkoušení
  Elektronické zkoušení je využíváno všemi devíti fakultami MU. Pomocí skenovatelných odpovědních archů, elektronických Odpovědníků zodpovídaných studenty v počítačových učebnách nebo odevzdáním písemky do odevzdávárny probíhá zkoušení již běžně v rámci zápočtů i zkoušek. Využití testových aplikací IS MU se však rozšiřuje jak pro diagnostické testy, tak i pro přijímací a státní závěrečné zkoušky.

  Během roku 2009 absolvovalo na Fakultě sociálních studií státnicové testy formou elektronického zkoušení 452 studentů. Dalších 102 studentů odevzdalo své práce k závěrečné zkoušce do odevzdávárny v IS, čímž odpadlo posílání prací e-mailem, ukládání na flash disky či jejich tisk, a práce studentů tak mohl učitel mít přehledně a bezpečně k dispozici na jednom místě. E-learningové testovací nástroje IS MU byly v roce 2009 použity u přijímacích zkoušek do navazujícího magisterského studia pro 642 studentů. Pro tyto účely se zkoušení pomocí odpovědníků či skenovatelných odpovědních listů rozšířilo na další nové katedry a obory.

  V první polovině roku vznikla nová verze tisku skenovatelných písemek, která přináší možnost volby sloupců, velikosti písma, sázení dvou stran na jednu A4, doplňování prázdných stran pro oboustranný tisk a možnost volby jazyka pro zalamování slov. Oproti předchozí verzi má tyto výhody: Otázka je vždy vidět celá (až na výjimky, viz dále), protože otázky se nerozdělují mezi dva sloupce nebo dvě strany. Unicode podporuje abecedy psané latinkou. Fonty lze v dokumentu měnit pomocí HTML/CSS. Text je zarovnán do bloku a podle zvoleného jazyka se dělí slova. Dělení slov lze dále ovlivnit. Do testů lze vkládat matematiku.

 • Dril
  Dril, tedy aplikace pro opakování s prodlevami, jež trénuje zapamatování, byla a je dále rozvíjena a dochází k jejímu stále hojnějšímu využívání. Jednou z úprav je např. zrychlení načítání učebnic a kartiček, aby uživatelé mohli aplikaci využívat plynule bez zbytečného čekání (způsobeného nárůstem uživatelů a dat v databázi). Uživatelů, kteří odpověděli alespoň na 100 kartiček, bylo v roce 2009 celkem 5 310 z celkových 10 471 uživatelů Drilu. Protože vlastní učebnice může přidávat jakýkoli uživatel IS MU, množství učebnic významně narostlo (evidováno je celkem 524 autorů) a zveřejněno jich bylo 135 (zbylé učebnice autoři nezveřejnili, protože slouží např. jen pro vlastní potřebu). Nejčastěji vkládanými učebnicemi jsou učebnice v angličtině, němčině, španělštině, francouzštině, japonštině, ale i méně obvyklé jako učebnice hebrejštiny, makedonštiny, slovinštiny, malajštiny, esperanta či rumunštiny. Do databáze tak bylo v roce 2009 vloženo přes 250 tisíc kartiček k procvičování.

  Na Elportále byla zveřejněna informační stránka k Drilu. Obsahuje praktické ukázky, jak Dril ovládat, záznam prezentace s podrobným vysvětlením smyslu a fungování drilování, přímý odkaz do aplikace, pomůcky a návody pro tvorbu učebnic a užívání aplikace, diskusní fórum, kam lze vkládat podněty, připomínky a řešit problémy, tipy na oživení kartiček v učebnicích a kontakt na odbornou pomoc (e-technici, Servisní středisko).

Obchodní centrum MU

V roce 2009 dosáhlo Obchodní centrum MU obratu 68,8 mil. Kč z celkově dosaženého obratu 84,5 mil. Kč za dva roky provozu. Vyřízeno tak bylo již celkem 99 760 objednávek pro 73 817 zákazníků. V systému bylo nově umožněno hromadné obesílání zákazníků přímo z OC bez nutnosti exportování adres do externího poštovního programu. Nabídku OC lze nově aktualizovat hromadně a došlo k vyššímu zabezpečení přístupu ke správě nabídek pro jejich správce. Systém se rozšířil na úroveň těchto poskytovaných služeb:
 • podpora omezení nabídky prodeje pouze pro absolventy univerzity;
 • podpora prodeje zahraničních konferencí (prodej všech služeb do zahraničí včetně on-line platby kartou, anglické verze aplikací i dokladů a uživatelské podpory v angličtině; základní podpora pro externí konferenční systémy);
 • podpora pro handicapované zákazníky (např. zvláštní režim nákupních aplikací, který je optimalizován pro čtecí zařízení pro nevidomé);
 • podpora pro přijetí darů (včetně smlouvy o přijetí daru a korektního zaúčtování);
 • podpora změny data splatnosti a splátkový kalendář (možnost nastavení data splatnosti a stanovení splátkového kalendáře; možnost časového rozlišení účtování objednávek);
 • nový způsob evidence typů zboží a služeb v souvislosti s legislativní úpravou a příchodem nových služeb;
 • podpora exportu jen vybraných údajů objednávky, příp. filtrování objednávek;
 • napojení na systém SUPO (např. platba kaucí kolejí ze zahraničí platební kartou je rychlý a levný způsob úhrady ubytování zahraničních studentů);
 • implementace podrobného přehledu transakcí u každé objednávky hrazené platební kartou;
 • přecenění nabídky OC v souvislosti se změnou zákona o DPH a podpora vystavení daňového dokladu se správnou sazbou DPH bez ohledu na datum vystavení objednávky;
 • podpora odpisů pohledávek a jejich následné správné zaúčtování;
 • podpora účtování poplatků za prodloužené nebo další studium dle zákona o VŠ;
 • podpora platby více e-přihlášek jednou platbou – bankovním převodem či platební kartou.

Další rozvoj

 • Absolventská síť
  Setkávání absolventů, vyhledání bývalých spolužáků, jejich vzájemnou komunikaci, sdílení a prezentování informací a fotografií nebo další zajímavé služby umožňuje komplexní systém aplikací Absolventské sítě, v níž k 31. 12. 2009 oživilo svůj záznam (registrovalo se a získalo přístup k využití nejrůznějších agend v IS MU) již více než 3 500 osob z celkového počtu přes 120 tisíc v systému evidovaných osob. Prostřednictvím Obchodního centra MU se mohou absolventi registrovat k pro ně pořádaným akcím a využívat nabídky OC.

 • Podnětovna uživatelů
  Sbírání podnětů a připomínek od uživatelů k jednotlivým aplikacím do tematických fór Podnětovny pokračuje i v roce 2009. Analytici a programátoři na jejich základě implementují nové služby a funkce, upravují staré a vyvíjejí nové verze aplikací a do Podnětoven též nadále reagují.

 • Deníček ISu
  Deníček ISu je blog (přístupný z titulní stránky IS MU), který byl zřízen vývojáři IS MU a slouží k informování uživatelské veřejnosti o nových službách a možnostech systému, drobných i větších úpravách v aplikacích a o přibývajících funkcích.

 • Klikací soutěže
  Aplikace pro časové soutěže byla v IS MU vyvinuta za účelem rozložení zátěže systému, urychlení registrace a zároveň neomezování ostatních uživatelů. Klikací soutěže lze využít v situaci, kdy poptávka výrazně převyšuje nabídku a záleží tedy na pořadí ve frontě zájemců (např. vstupenky do divadla, přihlášení do lukrativního kurzu, limitovaná nabídka Obchodního centra apod.). Uživatel v první fázi soutěží o registrační kód, ve druhé fázi kdykoli během následujících 24 hodin od platnosti kódu uživatel zjistí podle časové známky tohoto kódu, zda v soutěži uspěl, a ve třetí fázi běží lhůta, ve které mohou ti úspěšní čerpat výhru (vyzvednout si vstupenky apod.).

Řízení a organizace projektů

Vývojový tým IS MU má zkušenosti s řízením a realizací rozsáhlých projektů. V roce 2009 byly úspěšně realizovány velké rozvojové projekty MŠMT zejména v oblasti inovace administrativy studia a komunikačních nástrojů v IS MU a v oblasti rozvoje systémů na odhalování plagiátů pro desítky českých a zahraničních univerzit. Dílčí projekt byl realizován v oblasti přípravy podkladů pro ECTS Label. Pokračovaly projekty poskytování specializované uživatelské podpory na fakultách a centrálních pracovištích MU. Cílem jednotlivých projektů uživatelské podpory je odstranit slabé stránky ve využívání IS MU, zvýšit IT gramotnost v oblasti administrativy studia a e-learningu na všech pracovištích MU. Uživatelům jsou k dispozici is-technici (podpora administrativy studia), e-technici (podpora e-learningu) a s-technici (multimediální objekty). Učitelům poskytují konzultace (osobní, e-mailové, telefonické), školení, a naopak vývojovému týmu předávají zpětnou vazbu. V rámci servisního pracoviště, které zajišťuje vyučujícím MU zpracování multimediálních pomůcek a objektů do výuky, bylo v roce 2009 zpracováno celkem 18 webových publikací, 2 galerie multimédií, 37 animací, digitalizováno 30 VHS kazet, 9 audio kazet, 20 miniDV kazet, 40 diapozitivů. Nadále pokračuje i podpora absolventů.
 • Projekt Rozvoj infrastruktury informačních systémů MU a inovace administrativy studia a komunikačních nástrojů v IS MU
  Cílem projektu byla inovace agend studijní administrativy a subsystémů v oblasti správy výuky nebo výuky samotné v IS MU. Aktivity této části projektu byly zaměřeny na vývojové práce v oblasti deset let starých agend IS MU a vyžádaly si potřebný rozvoj související s moderními trendy v oblasti vysokoškolského studia. Součástí byla uživatelská podpora pro zasazení do praxe nových verzí aplikací pro podporu studia v IS MU.

 • Projekt Systém vzdělávání pro inovaci studijních programů s podporou IT
  Od 1. září 2009 je uživatelská podpora pro rozvoj e-learningu a inovaci předmětů v IS MU (tým e-techniků a s-techniků) částí projektu, který je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Projekt, schválený v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, se zaměřuje na inovaci předmětů s podporou IT - tvorbu elektronických opor výuky a vzdělávání pracovníků a studentů MU. Hlavním cílem je inovovat studijní předměty na MU, zavést do výuky nové prvky (především e-learning a multimédia) a zaměřit se na vzdělávání pedagogů, pracovníků na MU. Úkolem je vytvořit systém vzdělávání cílové skupiny pomocí pracovního týmu techniků, kteří se budou podílet na inovaci předmětů, zvyšování IT gramotnosti uživatelů a tvorbě vzdělávacích materiálů. Do projektu je zapojeno celkem 17 techniků. V rámci projektu bylo již zpracováno 13 webových publikací, 2 galerie multimédií, 121 animací, jeden slovník o 5 324 pojmech, 59 zpracovaných schémat a 19 dokumentů či prezentací.

 • Projekt Odevzdej.cz: Odhalování plagiátů v seminárních pracích
  Vývojový tým IS MU vedl a technicky zrealizoval v roce 2009 meziuniverzitní projekt odhalování plagiátů v seminárních pracích ve spolupráci s 9 veřejnými vysokými školami. Přínosem projektu je rozšíření databáze vyhledávání podobných souborů (potenciálních plagiátů) o další vysokoškolské práce, mezi nimiž se vyhledávají potenciální plagiáty.

 • Projekt Theses.cz: Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů
  Provoz systému Theses.cz pokračuje v dalším rozvoji a v roce 2009 vývojový tým IS MU implementoval zcela nové vyhledávání do systému Theses.cz. Nové vyhledávání v Theses.cz funguje fulltextově, vyhledávají se jednotlivá slova i slovní spojení včetně příslušných tvarů za použití ohýbání slov. Kromě příbuzných a podobných slov lze vyhledávat i přesné výrazy nebo je též možné z výsledku vyhledávání jednoduše určité výrazy vyloučit. Do projektu je nyní zapojeno 23 veřejných, soukromých a státních vysokých škol z České republiky a zahraničí. Ukazuje se tak, že školy se snaží vyrovnat s problémem plagiátorství a jeho odhalování. V květnu 2009 získal projekt ocenění Inforum 2009 za významný počin v oblasti elektronických zdrojů.

Výhled pro rok 2010

Předpokládáným směrem rozvoje je zejména oblast podpory evidence a zpracování žádostí studentů, ukládání odborných a vědeckých článků vzniklých v rámci publikační činnosti akademických pracovníků a podpory ekonomické agendy v Obchodním centru (vytvoření a automatizace ekonomických procesů, které se dosud provádí ručně). Rovněž bude probíhat vývoj nových aplikací v oblasti podpory výuky a studia. Zejména se bude jednat o aplikace související s katalogem předmětů, o aplikace týkající se udělování různých typů hodnocení a související se zkoušením studentů, o aplikace pro elektronickou podporu výuky (a využití ve studijních materiálech, při odevzdávání prací, pro elektronické testování studentů a ankety) a o aplikace pro zpracování výstupů a statistik. Bude pokračovat i rozvoj komunikačních nástrojů v IS MU.

Rekord

Hranice 30 tisíc uživatelů, kteří pracovali s IS MU během jednoho dne, byla překročena poprvé již na začátku roku 2009, kdy už 5. ledna 2009 se systémem pracovalo 30 761 uživatelů. v první den nového semestru, 21. září 2009, kdy probíhaly zápisy do seminárních skupin předmětů, přistoupilo k IS MU nejvíce uživatelů v jeden den za celý rok 2009 a počtem 33 096 uživatelů tak byla pokořena další hranice. Dokonce i ve dnech pracovního klidu (víkendy, svátky atd.) zaznamenával IS MU během roku rekordy, kdy počty uživatelů přesahovaly hranici 25 tisíc přihlášených v jeden den.

Ocenění

Informační systém Masarykovy univerzity se v roce 2009 probojoval do finále mezinárodní soutěže o cenu ISA Awards 2009 v kategorii systémů pro zpracování velkého množství dat. Pro univerzitu to znamená veliký úspěch, neboť IS MU zazářil nejen mezi univerzitními systémy, ale i řešeními z dalších odvětví, a to vše v konkurenci pocházející ze 14 zemí. Diplom pro finalisty za MU převzal v San Francisku děkan Fakulty informatiky profesor Jiří Zlatuška, který stál již u zrodu myšlenky vytvoření celého systému.

Graf využití Informačního systému MU za rok 2009

Vodorovně jsou znázorněny měsíce roku, svisle počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Barevně se zobrazují autentizované přístupy po jednotlivých fakultách a šedé sloupce v pozadí znázorňují neautentizované přístupy:


Celkový počet autentizovaných přístupů po jednotlivých měsících:

Další statistiky naleznete na is.muni.cz -> Systém -> Grafy využití.