Informační systém Masarykovy univerzity v roce 2023

Výroční zpráva o provozu a vývoji


Informační systém Masarykovy univerzity IS MU (is.muni.cz) je provozován vývojovým týmem, který je součástí Centra výpočetní techniky Fakulty informatiky MU. Systém zajišťuje administrativu vysokoškolského studia, integruje řadu správních, komunikačních a online služeb, elektronickou podporu výuky a kurzů pro veřejnost, správu praxí a stáží, služby pro absolventy, internetové Obchodní centrum, Archiv závěrečných prací, repozitář publikací a vědeckých výsledků a elektronickou správu žádostí a úředních úkonů včetně spisové služby a registru smluv.

K 31. prosinci 2023 bylo vydáno heslo k Informačnímu systému MU 333 154 uživatelům. V přijímacích řízeních bylo v roce 2023 podáno celkem 73 569 e-přihlášek. Celkem 53 939 osob si přečetlo nějakou zprávu na Vývěsce.

Vzdělávací aktivity realizované pomocí e-learningových nástrojů IS MU tvoří běžnou součást výuky v mnoha předmětech – v předmětových diskusních fórech je uloženo 929 175 příspěvků, úložiště dat eviduje jen v agendě Studijní materiály 2 122 165 souborů, v rámci agendy pro elektronické testování znalostí vzniklo 22 346 sad otázek.

V roce 2023 systém fulltextově prohledával 41 943 928 dokumentů v různých jazycích a 47 974 344 dokumentů bylo porovnáváno s cílem zjistit míru podobnosti s jinými dokumenty. Poštovní server mail.muni.cz doručil v roce 2023 přibližně 43 mil. zpráv.

Souhrnné údaje

 • Počet přístupů v roce 2023: 1 647 040 446.
 • Maximální počet přihlášených skutečných osob v jednom dni: 36 519.
 • Maximální počet otevřených stránek systému v jednom dni: 7 134 044.
 • Maximální dosažená propustnost serveru: 2 373 840 průměrně vyřízených požadavků za hodinu.
 • Celkový počet skriptů (jednotlivých programů) systému: 3 902, počet modifikací zdrojového kódu systému byl 8 301.
 • Údaje se evidují v celkem 3 564 databázových tabulkách a 205 kategoriích.
 • Počet publikačních záznamů: 1 517 737 (z toho vykazovaných pro RIV: 310 117).
 • Celková doba, po kterou nebyl server přístupný: přibližně 7 hodin.
 • K 31. 12. 2023 bylo v úložišti IS MU uloženo přibližně 224 milionů dokumentů o celkovém objemu 104 TB.

Použitá technologie

V roce 2023 proběhla rozsáhlá modernizace hlavních datových serverů, které slouží k ukládání a souběžnému zpřístupnění vysoce strukturovaných dat v informačním systému. Servery byly nasazeny do provozu na začátku září a postupně v průběhu podzimního semestru došlo k jejich optimalizaci pro běžný provoz.

Modernizace zahrnovala nasazení nového zálohovacího serveru a nákup síťových prvků nové generace, které zajistí o řád rychlejší vnitřní síť pro přenos dat. Byla přidána další možnost dvoufaktorového přihlašování do IS MU pomocí mobilní aplikace TOTP. Dále byla provedena implementace pokročilé ochrany proti zneužití sekundárního hesla MU pro odesílání nevyžádané pošty. Probíhaly práce na propojení jednotného přihlášení do univerzitních systémů a přihlášení do IS MU. V neposlední řadě byly inovovány kvalifikované prostředky pro zajištění elektronického podpisu.

Vývoj a provoz

Rozvoj IS MU byl v roce 2023 soustředěn na elektronizaci vybraných agend, průběžnou optimalizaci aplikací pro zajištění podpory studia i elektronické výuky a na designové změny směřující k uživatelské přívětivosti celého systému.

Rozvíjeny byly agendy zaštiťující spisovou službu i Obchodní centrum. Významný vývoj zaznamenal algoritmus pro vyhledávání plagiátů a aplikace Odpovědníky sloužící mj. k podpoře přijímacích zkoušek.

V roce 2023 byl nasazen tmavý design IS MU včetně dalších volitelných motivů v tmavém prostředí. Vznikla podpora pro sběr krizových kontaktů studentů.

V oblasti administrativy studia došlo k důležitému rozvoji:

 • podpory pro SZZ
 • registrace předmětů
 • studijní evidence

Pozornost byla v roce 2023 věnována:

 • rozšiřování portfolia elektronických školení BOZP
 • aplikaci pro hodnocení neakademických zaměstnanců
 • Obchodnímu centru

Těžiště vývoje Informačního systému MU v roce 2023 spočívalo v těchto oblastech:

 • elektronizace přijímacího řízení
 • responzivní a tmavý design
 • Spisová služba

Podpora studijního procesu a administrativy

V oblasti administrativy studia došlo na fakultách k nasazení dříve připravovaných agend a současně byly vytipovány další agendy k elektronizaci. Do studijní evidence, tisku a archivu závěrečné práce byla zavedena evidence dřívějších názvů programů a jejich zobrazení. Nově je také možné tisknout logolink (EU/MŠMT) u osvědčení.

Registrace předmětů povinné TV byla omezena na jeden předmět TV v semestru a zároveň přibyla možnost uvolnit místo v registraci z důvodu nesplnění povinného školení BOZP v termínu.

Studijní oddělení získalo možnost zapsat seminární skupiny prostřednictvím studentské aplikace. Nově bylo implementováno hromadné zavedení omluvenek. Započaly práce na elektronizaci agendy Poplatky za studium. Bylo upraveno zobrazování informace o pohlaví studentů v Záznamníku učitele tak, aby bylo zpřístupněno pouze po zdůvodnění odpovědnou osobou.

 • Studium
  • Státní závěrečné zkoušky
   Podpora pro SZZ a ukládání závěrečných prací zaznamenala významný rozvoj. Vylepšeny byly šablony pro posudky závěrečných prací a aplikace Termíny SZZ, kam byl doplněn automatický e-mail členům SZZ komisí o nutnosti potvrdit průběh zkoušky. Přibyl filtr „k přenesení“ pro snadnější správu termínů SZZ. Došlo ke změně názvosloví při schvalování zadání závěrečné práce k obhajobě, se kterou souvisely další úpravy elektronického schvalovacího procesu přinášející mj. rozšíření o další úrovně schvalování.

  • Katalog předmětů
   V katalogu předmětů byla optimalizována rychlost aplikací pro hromadnou manipulaci s předměty a také byl zrušen limit na počet předmětů, se kterými je možné hromadně manipulovat. Byla přepracována evidence historie změn předmětu. Započaly práce na redesignu formuláře pro editaci předmětu a rozcestníku Katalogu předmětů.

  • Praxe
   Agenda Praxe umožňuje administraci předmětových praxí. Administrátorské rozhraní bylo doplněno o rozšířené možnosti exportu praxí. Přibyly nové prvky v sekci Sady úkolů a byl upraven mechanismus vyžadování motivačních dopisů u vypsaných nabídek. Proběhly analytické práce týkající se změny názvosloví v případě použití agendy pro jiné než pedagogické praxe. Započaly také práce na zcela nové aplikaci Smlouvy a s ní spojenou inzercí institucí.

  • Evaluace praxe
   Aplikace byla rozšířena o nový náhled na Studenty a jejich odpovědi, kde učitel předmětu či administrátor praxe získá ucelený přehled o průběhu evaluace studenta a stavu odpovědí oborových didaktiků a provázejících učitelů. Přibyla možnost přidat provázejícího učitele v Záznamníku učitele, přepočítat sloučené odpovědi a bylo zavedeno filtrování průchodů odpovědníkem dle definovaných rolí.

 • Akreditace a kvalita vzdělávání

  Po několika letech od přechodu na institucionálně akreditované programy došlo k revizi evidence stavů programů a plánů, aby lépe odpovídaly praxi. Byla zavedena možnost evidovat předchozí názvy programů. V akreditačních podkladech bylo doplněno zapojení garantů povinných a povinně volitelných předmětů programu do výuky v jiných programech a evidence h-index v personálních listech. Průběžně pokračuje překlad do anglického jazyka. V rámci manažerských dat byla zveřejněna nová vizualizace Průběh studia, nejdříve v agendě Garant pro zvolený program/plán a později i pro celou fakultu, s případným omezením dat, např. podle typu studia. Diagram zobrazuje toky studentů od přijímacího řízení až po ukončení studia. Doplněný je také vizualizacemi souvisejícími s přihláškami (vč. vztahu způsobu přijetí a úspěšnosti studia) a řadou číselných údajů. V příštím roce bude hlavní téma podpora evidence a kvality celoživotního vzdělávání a vydávání tzv. mikrocertifikátů. Za tímto účelem probíhaly analytické práce a spolupráce na novelizaci vnitřních předpisů školy.

  Došlo k dalšímu rozvoji agendy Garant v oblasti zveřejňování plánů rozvoje studijních programů, úpravy členství v programových radách a změny možných stavů programů a plánů. Byla implementována evidence změny názvu studijního programu. Dále došlo k úpravám evidence akreditačních informací v souladu se změnami, které zavedl NAÚ. Souběžně probíhala příprava nových aplikací Garant CŽV pro novou evidenci CŽV kurzů (programů) a příprava na vydávání mikrocertifikátů. V PDF výstupech používaných při hodnocení studijních programů byl zaveden jednotný vizuální styl MU. Zároveň byly výstupy přeloženy do angličtiny.

  Manažerská data programu byla rozšířena o vyhodnocování závislosti výsledků u přijímacího řízení na úspěšnosti ve studiu. Do Statistiky studia přibyl přehled počtů studentů vedlejších plánů. Byla připravena podpora pro export dat pro Registr docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol. Data o doktorských studentech byla obohacena o agregaci údajů o studiu (nesplněné povinnosti, kvartily z WoS, publikační činnost, stipendia, úvazky).

 • Úřadovna a spisová služba

  V oblasti spisové služby poskytoval vývojový tým IS MU rozsáhlou podporu pro skenování studijních spisů a průběžně zaváděl nové agendy pro elektronizaci dokumentů a procesů. V roce 2023 bylo implementováno 172 nových agend v Úřadovně. IS MU byl také průkopníkem v automatické konverzi elektronických dokumentů do listinné podoby, což z něj učinilo první instituci v ČR po České poště, která ji umožňuje. Dále byl realizován jmenný rejstřík a implementovány novinky v datových schránkách, jako podpora pro objemné datové zprávy a formát ZIP. Spisová služba byla navázána na Registr obyvatel ČR a byla umožněna automatizace digitálních úkonů v této službě pomocí Identity občana. Nově byla zavedena aplikace pro ověření elektronického podpisu dle pravidel EU, včetně podpisu v DOCX formátu. S cílem intenzivnější podpory pro uživatele ze Slovenska bylo implementováno zobrazení konvertovaných souborů ve formátu ASICE. Přímo v Úřadovně IS MU přibyla možnost hromadného lokálního podepisování pomocí USB čipových karet.

  Vývojové práce směřovaly k plné podpoře novely zákoníku práce, zahrnující elektronický podpis dokumentů, možnost sběru souhlasů s elektronickým doručováním a jejich doručování. Doplněno bylo automatické generování názvu spisu včetně značek na míru konkrétnímu spisu. Identita občana je nově dostupná pro ověření žadatele mimo univerzitu, tzn. aby byly služby dostupné co nejširšímu okruhu uživatelů, byla implementována možnost doplnění údajů do spisu pro osoby bez přístupu do IS MU.

  V roce 2023 započala práce na atestaci spisové služby, akreditaci Digitálního archivu MU a zajištění podpory pro archivní software Archivu MU. V rámci cíle projektu „Poskytování digitálních služeb zaměřené na digitální doklady o studiu” bylo v Úřadovně úspěšně nasazeno funkční napojení na nové rozhraní autorizované konverze.

  V roce 2023 bylo přímo v IS podepsáno 190 371 elektronických dokumentů, které jsou evidovány v 2 948 agendách.

  V roce 2023 bylo založeno 326 611 spisů evidujících celkem 650 340 dokumentů. Zpracování dokumentů se řídí pravidly 2 948 agend, vytvořených na míru jednotlivým pracovníkům. V roce 2023 se spisy aktivně pracovalo 40 389 uživatelů.

 • Interní registr smluv

  V rámci Interního registru smluv bylo vloženo 3 895 smluv na 27 pracovištích MU.

Věda a výzkum, publikační činnost

Bylo dokončeno přepracování aplikace tisku publikačních sestav. V rámci převedení do responzivního designu aplikace získala také novou funkcionalitu. Je možné vytvářet XLSX soubory pro Excel s podporou uložení do více tabů v rámci jednoho exportu. Zároveň je možné sdílet soukromé šablony například v rámci pracovního týmu bez nutnosti je zpřístupňovat světu.

Začalo přepracování aplikace pro evidenci a editaci publikačních záznamů. V rámci toho byly realizovány práce na převedení do responzivního designu, provázání evidence publikační činnosti s WoS a implementace synchronizace registru periodik s WoS Journals. V rámci exportu do CrossRef byla přidána podpora pro typ d – popularizační texty. Započaly přípravné práce na integraci ORCID do IS MU.

Přijímací řízení a podpora uchazečů o studium

Přijímací řízení bylo agendami IS MU v roce 2023 významně podpořeno implementací jednotné fakultní přihlášky pro Ekonomicko-správní fakultu a jejího vyhodnocování, která zahrnovala sérii úprav zahrnující vyhledávání přihlášek, export údajů, změnu vykazování jednotné fakultní přihlášky do matriky přihlášek a rozšíření výpočtů ve statistických aplikacích.

Rozvoj elektronického přijímacího řízení dále spočíval v podpoře hromadného tisku souborů z přihlášek a možnost jejich stažení do ZIPu.

Testy studijních předpokladů byly realizovány elektronicky. Pro zajištění hladkého průběhu přihlašování a komfort uchazečů byl implementován výběr dvou termínů TSP s kapacitním a časovým omezením. Samotné testování bylo doplněno o dohledovou aplikaci a zálohování obsahu v paměti prohlížeče, které zajišťuje ochranu před ztrátou dat při narušeném spojení. Pro vyhodnocování přijímacího řízení byly rozšířeny možnosti exportu výsledků. Vznikla speciální podpora pro uchazeče pod správou Střediska Teiresiás.

E-learning

V roce 2023 byly udržovány a dále vyvíjeny e-learningové nástroje usnadňující výuku i zkoušení. Zkušební termíny byly doplněny o evidenci zkoušejících a bylo integrováno programátorské rozhraní (API) pro potřeby externího systému Lékařské fakulty. Vznikla aplikace pro nastavení streamování a nahrávání výuky dostupná v Záznamníku učitele. Hromadné e-maily zasílané studentům přes Záznamník učitele získaly nové funkce. Došlo k rozvoji evidence docházky, kde přibyla možnost poznámek. Uživatelská podpora byla vyučujícím k dispozici pro řešení komplikovaných (auto)sumarizačních poznámkových bloků. Další vývoj probíhal i v aplikacích Vzájemné hodnocení a KvIS. Servisní práce byly prováděny v aplikaci Drill. Pokračovalo zajišťování podpory pro MS Teams na straně IS MU v aplikaci Online výuka, která umožňuje naplánovat schůzku v Teams přes formulář v Záznamníku učitele. Vznikla přehledová aplikace fronty videí ke konverzi s možností opakování požadavku v případě chyby. V aplikaci Tudle sloužící k hlasování o možnosti či schůzce byla přidána možnost označit termín „mohu pouze online“.

 • Interaktivní osnovy
  Interaktivní osnovy byly rozšířeny o nové funkce v HTML editoru. Pro lepší orientaci studentů v obsahu interaktivní osnovy bylo doplněno zobrazení průchodu kurzem přes ukazatel „Nastudováno“. Započaly práce na verzování interaktivních osnov.

 • E-kurzy
  E-kurzy získaly nové funkce v oblasti přihlašování. Přibylo omezení, kdo se smí do e-kurzu přihlásit, a byl zaveden systém náhradníků. Aplikace byla i graficky upravena pro snazší orientaci účastníků kurzu, kteří nemají s IS MU předchozí uživatelskou zkušenost. E-kurzy byly opět využívány pro organizaci středoškolské geologické a zeměpisné olympiády, a to nově i na Slovensku.

 • Správce souborů
  Agenda Správce souborů byla doplněna o Prohlížeč obrázků s rozšířenými funkcemi, díky kterým je možné s obrázkem lépe manipulovat (např. si jej přiblížit či otočit). Prohlížeč zobrazuje jméno vkladatele přímo pod obrázkem a mezi obrázky je možné se pohybovat i klávesovými zkratkami. Dále byl Správce souborů obohacen o infobox, který kontroluje stav přístupových práv a sděluje uživateli jejich stav při vkládání/kopírování/přesouvání souborů, navrhuje přeskočení vkládání již existujících souborů a upozorňuje na kolizi názvu souboru ještě před jeho vložením.

 • Odpovědníky
  V roce 2023 zaznamenala agenda Odpovědníky významné inovace. Ruční hodnocení, které umožňuje zadat vyučujícím zpětnou vazbu ke studentovým odpovědím, bylo integrováno do naskenovaných odpovědních listů v aplikaci Odpovědi. Přibyly i nové možnosti sumarizování výsledků ručního hodnocení v poznámkových blocích pomocí tzv. bc skriptů. Možnosti při výběru otázek do testu byly rozšířeny o volbu, zda se otázky ze sady vyberou náhodně, nebo zda se začne vybírat až od určité otázky, nebo se vybere blok po sobě jdoucích souvisejících otázek. Sekce nastavení přístupu k odpovědníku byla upravena tak, aby mohl vyučující pomocí IP adres definovat rozdílná místa, odkud student smí přistoupit k testu a odkud k prohlídce odpovědí. Nastavení časů, kdy je možné s testem pracovat, bylo rozšířeno o nabídku časového intervalu na základě data výuky zadaného v rozvrhu či data u zkušebního termínu.

 • Open space konference
  V pořadí 13. ročník Open space konference o e-learningu v IS MU byl uspořádán prezenčně a tematicky se věnoval moderním trendům e-learningu a jejich stinným stránkám. Zazněly příspěvky týkající se témat spojených s umělou inteligencí, výukou na simulátorech pro studenty medicíny, výukovými podcasty, adaptivním testováním a GDPR. Interaktivní formou byla představena aplikace KvIS.

 • Elportál
  V roce 2023 byla v důsledku rozmachu umělé inteligence vytvořena zcela nová sekce na Elportále (https://elportal.cz) reflektující aktuální trendy. Sekce je věnována otázkám umělé inteligence a jejího využití ve výuce. Představuje např. nástroj ChatGPT.

  Nabídka multimediálních a interaktivních výukových pomůcek na Elportále (https://elportal.cz) byla v roce 2023 rozšířena o publikaci Interpretace biochemických nálezů: případy z klinické a laboratorní praxe, o elektronickou učebnici Metodika výuky středoškolské matematiky, o Pedagogiku volného času, o Morfologii ruštiny 2: Číslovky, slovesa a neohebné slovní druhy, o multimediální elektronický výukový materiál Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory, o učebnici Academic reading course, o Praktické početní metody pro fyziky, o Vybrané kapitoly z klinické farmakologie, o ManuCat 1: Učebnice katalánštiny a o tematickou sérii publikací: Etika výzkumu a vědecká integrita.

Uživatelská podpora IS MU

Pracovníci uživatelské podpory poskytovali akademickým i neakademickým pracovníkům a studentům univerzity poradenství ve formě osobních i online konzultací a individuálních školení. Hromadná školení a prezentace proběhly, např. na Filozofické fakultě v podobě prezentace práce e-technika pro Dílnu expertů, na Fakultě sociálních studií školení pro nové zahraniční studenty o fungování IS a jeho agendách. Ekonomicko-správní fakulta si vyžádala školení v rámci zahájení výuky CŽV programu Ekonomika a management v obchodě. Dále proběhlo školení IS pro začátečníky realizované pro Centrum jazykového vzdělávání. Na Fakultě sportovních studií bylo realizováno představení agendy Praxe, zaškolení nových zaměstnanců do používání agend IS MU v rámci Welcome day FSpS a specializované školení na používání Poznámkových bloků a aplikace Docházka. Na Právnické fakultě se uskutečnilo představení e-learningových agend vhodných pro organizaci distanční složky bakalářského studia a dva START-UP workshopy pro nové zaměstnance.

Tým uživatelské podpory získal v roce 2023 od vývojářů i nové testerské rozhraní Informačního systému, které umožňuje efektivnější práci při testování nových aplikací.

Obchodní centrum MU

V Obchodním centru byla vytvořena podpora pro online platby Google Pay, QR platby a okamžité platby bankovním převodem. Díky těmto inovacím je zboží nebo služba poskytnuta několik minut po zaplacení kartou nebo převodem a není třeba čekat na zaúčtování platby z bankovního výpisu. Obchodní centrum bylo propojeno s Úřadovnou pro uzavírání smluv prostým podpisem. Tuto novou funkci ocení například uchazeči o placené studium v rámci celoživotního vzdělávání. Vývoj Obchodního centra reagoval na novelu zákona o DPH včetně automatického účtování a vystavování daňových dokladů v příslušné sazbě DPH a souhrnného hlášení k DPH v EUR. Dále byly implementovány změny reflektující aktualizaci zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku. Byla vytvořena podpora pro prodej kurzů, konferencí a e-služeb do EU a třetích zemí. Pro účely odpočtu od základu daně z příjmu bylo zavedeno hromadné generování potvrzení a dále podpora pro příjem darů v souvislosti s pomocí Ukrajině a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Nově přibyla možnost zasílání e-mailů s poděkováním.

V roce 2023 dosáhlo Obchodní centrum MU obratu 220 mil. Kč z celkově dosaženého obratu 2,5 mld. Kč. V roce 2023 bylo vyřízeno 140 546 objednávek pro 97 669 zákazníků, a to z celkového počtu 1 708 286 objednávek a 704 310 zákazníků za dobu provozu OC MU.

Další rozvoj

Prezentace dat v IS MU byla modernizována. IS MU nově podporuje další typy grafů a diagramů, např. Sankey, Funnel, Box nebo Gauge. Byly rozšířeny možnosti plnících funkcí ve Skupinách osob. Došlo k přepracování vyhledávání absolventů a závěrečných prací.

 • Oznámení a notifikace
  V roce 2023 pokračoval testovací provoz agendy pro podávání oznámení podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a byla zprovozněna nová agenda pro podávání oznámení ochránkyni práv MU, která rovněž disponuje příslušnými opatřeními na ochranu oznamovatelů.

  Vývojový tým provedl analýzu a návrh notifikační aplikace pro systémy Android a iOS. Zavedlo se upozorňování na blížící se termín zdravotní prohlídky. Notifikace byly přidány i do aplikace Tudle, které se propisují do agendy Život na MU a jsou zasílány na přání uživatele e-mailem.

 • Rozvrh
  Byly modernizovány aplikace rozvrhu a rezervací místností. Byl umožněn hromadný tisk rozvrhu místností a došlo k rozšíření možností importu rozvrhu.

 • Seznamování s předpisy
  Byly provedeny vývojové práce v aplikaci Seznamování s předpisy, kam bylo doplněno automatické vyřazení předpisů, možnost odložení data zahájení seznamování se s předpisem a nastavení zastupujícího správce.

 • Hodnocení akademických a neakademických pracovníků
  V roce 2023 došlo k významnému zrychlení aplikace Hodnocení určené pro hodnocení neakademických pracovníků a byly realizovány požadavky na tvorbu a úpravu formulářů. Bylo vylepšeno zakládání nových sběrů a ovládání jejich přepínání. Dále byly rozšířeny možnosti exportu dat a zavedena podpora pro zadávání výjimek ve stromu zaměstnanců.

  V agendě EVAK určené pro hodnocení akademických pracovníků byl rozšířen přehled etapy o roli konzultanta a tisk souhrnného PDF se všemi hodnoceními v etapě.

 • Volby
  Započaly práce na převedení volební aplikace do nového designu a došlo k implementaci procesů sběru kandidátek a jejich správy. Byla vytvořena podpora pro volbu rektora MU.

 • Jednání
  Agenda Jednání byla průběžně optimalizována z hlediska uživatelské přívětivosti. Došlo k jejímu rozšíření o nové funkce, zejména přibylo komplexní nahrávání celého jednání (nejen samotného videohovoru) a byly implementovány nové prvky pro kontrolu funkčnosti spojení s uživatelem. Ve spolupráci s pověřenkyní pro ochranu osobních údajů bylo analyzováno uchovávání záznamů s ohledem na GDPR. Na základě zpětné vazby z pilotního provozu bylo mj. vylepšeno nastavení videohovoru před připojením do jednání a upraveno sdílení dokumentů.

 • Průzkumy
  Aplikace Průzkumy prošla v roce 2023 refaktorizací uživatelského rozhraní. Do agendy bylo dále integrováno nové zobrazování souhrnných výsledků a výsledků předmětové ankety. Současně probíhal rozvoj její manažerské nadstavby. Byly implementovány tzv. moduly a pilotně nasazeny pro CORE předměty v rámci předmětové ankety.

 • Školení
  Vývoj v agendách sloužících k proškolení uživatelů IS MU směřoval v roce 2023 k zajištění BOZP školení pro pregraduální studenty, implementaci systému pro obecná školení zaměstnanců, zpřístupnění agendy školení pro neověřené osoby, proškolování členů komisí VR a asistenci s proškolováním zahraničních výměnných studentů. Rozhraní bylo doplněno o vzorové šablony pro HTML verzi obsahu vznikajícího na půdě MU. Aplikace nově umožňuje kombinaci HTML, PDF a video obsahu v jednom kurzu. Byla optimalizována podpora video obsahu ve správcovských aplikacích a došlo ke konverzi obsahů školení dodávaných externími subjekty do IS MU s podporou automatizace tohoto procesu. Bylo vytvořeno zázemí pro ukládání automatických záloh obsahů kurzů školení a byla vylepšena detekce a odstranění již nepotřebných příkazů, které zůstaly v aplikaci po nesplnění a změně zařazení frekventantů, jejich odchodech či změnách pravidel přikazování.

Řízení a organizace projektů

Vývojový tým IS MU za Masarykovu univerzitu v roce 2023 koordinoval společný projekt 26 veřejných vysokých škol NPO SC C3 Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou. V projektu se školy zavázaly k digitalizaci řady oblastí, zejména k poskytování digitálních služeb zaměřených na digitální doklady o studiu, k usnadnění povinností či požadavků kladených na studenty v celém průběhu studia, k elektronizaci procesů kontroly kvality v závěrečném období studia a k implementaci legislativních povinností, rozhodovacích a podpůrných elektronických nástrojů pro vedení VVŠ a jiné orgány. Z pohledu administrativního zabezpečoval projektový tým na MU sběr dosažených hodnot indikátorů, změny v projektu, ale především tři společné semináře, díky kterým mohly školy vzájemně sdílet zkušenosti k jednotlivým řešením, což přispělo v postupu dosahování všech cílů projektu. MU rovněž pokračovala v realizaci svých dílčích výstupů, případně společných výstupů pro více škol v souladu s projektem a potřebami škol.

Výsledkem projektu NPO Single Digital Gateway byla implementace žádosti o financování studia a podání přihlášky po ověření Identitou občana.

Systémy na odhalování plagiátů

Vývojový tým IS MU zajišťuje provoz a rozvoj systémů na odhalování plagiátů Theses.cz, Odevzdej.cz a Repozitar.cz pro další vysoké, vyšší odborné nebo střední školy a instituce veřejné správy. V roce 2023 se do těchto systémů zapojila řada dalších, především vyšších odborných a středních škol. Do systémů na odhalování plagiátů bylo vloženo a zkontrolováno přes 5,5 milionů souborů, přičemž cca 110 tisíc souborů si zkontrolovali uživatelé z řad veřejnosti.

V roce 2023 byla uživatelům představena nová podoba systému Pravydiplom.cz, který slouží k ověření pravdivosti informací o absolvování studia uvedených na papírovém diplomu s daty zveřejněnými konkrétní školou. Systém je nyní přístupný v responzivním designu vhodném pro použití i na mobilních zařízeních. Nově byly doplněny možnosti výběru školy, zejména lze dohledat i starší, přejmenované, názvy škol. Přibyla také možnost po kontrole jednoho diplomu zkontrolovat ihned další diplom ze stejné školy zadáním nových údajů v dolní části stránky. V IS MU i systémech na odhalování plagiátů Theses.cz, Odevzdej.cz, Repozitar.cz byl završen vývoj nového algoritmu, který v roce 2023 získal cenu MUNI Innovation Award.

Výhled pro rok 2024

Na rok 2024 je plánován rozvoj agendy Jednání, Průzkumy, E-volby a aplikací KvIS a Tudle dle aktuálních požadavků. Pozornost bude věnována agendám na hodnocení akademických i neakademických zaměstnanců. V roce 2024 vznikne podpora pro nahlašování závadného obsahu v IS MU dle směrnic EU. Další studijní procesy budou elektronizovány s důrazem na verzování registračních a kontrolních šablon průchodu studiem, odvolání v přijímacím řízení a poplatky za studium. Bude dokončena implementace neformálních omluvenek v docházce Záznamníku učitele. BOZP školení bude doplněno o možnost zpětné vazby. Bude provedena příprava na atestaci spisové služby a akreditaci Digitálního archivu MU. Vývoj e-learningových agend bude směřován k verzování Interaktivních osnov, bude dokončena implementace konverze HTML na PDF jako mikroslužby IS MU a očekává se zavedení do produkčních verzí agend, např. automatické konverze formátů, školení apod. Videopřehrávač ve formátu HTML5 bude rozšířen o nové funkce. V agendě Odpovědníky bude zveřejněn nový editor otázek a rozšířeno jejich portfolio. Odpovědníky budou obohaceny o obrázkový editor pro ruční hodnocení odpovědních archů používaných pro skenovací testy.

Na rok 2024 je dále plánováno propojení agendy Praxe s aplikací Evaluace praxe. Budou pokračovat práce na interaktivním vyhledávání plagiátů. Redesignu by se měla dočkat aplikace Rezervace místností, aplikace pro editaci a vložení publikačního záznamu v agendě Publikace, rozcestník Katalogu předmětů a v něm i rozhraní pro editaci předmětu. Vznikne podpora pro přechod na responzivní design při zadávání průzkumu/ankety v agendě Průzkumy. Mimo IS MU čekají designové změny i systém Odevzdej.cz.

Na rok 2024 je plánován vývoj mobilní notifikační aplikace pro systémy Android a iOS. Vývoj exportu dat bude pokračovat se zaměřením na XLSX formát. Elektronická pošta bude doplněna o fulltextové vyhledávání. Bude navázána spolupráce se Střediskem Teiresiás v oblasti evidence studia a přijímacího řízení s cílem předávání strukturovaných dat do zdejšího nového informačního systému.

Pokračovat bude koordinace projektu NPO pro oblast VŠ 2022-2024 specifického cíle C3 „Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou” i zapojení do projektu NPO specifického cíle C1, ve kterém je řešen vývoj systému pro ověřování mikrocertifikátů. Pokračovat bude také zapojení do specifického cíle A1, zaměřeného na podporu technologií pro rozvoj digitálních forem výuky na MU.

Graf využití Informačního systému MU za rok 2023

Vodorovně jsou znázorněny měsíce roku, svisle počet otevřených stránek na is.muni.cz v příslušném měsíci. Barevně se zobrazují autentizované přístupy po jednotlivých fakultách:

Celkový počet autentizovaných přístupů po jednotlivých měsících:

Další statistiky naleznete na is.muni.cz › Systém › Grafy využití.