PPZAPR Základy práva

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2005
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radomír Kučera (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.
Katedra práva - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Dáša Třísková
Rozvrh
Čt 16:20–17:55 P106, Čt 16:20–17:55 P102, Čt 16:20–17:55 P101
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 604 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/604, pouze zareg.: 0/604, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/604
Jiné omezení: max. 30 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základy práva (PPZAPR) Předmět má převážně teoretický charakter, ale je koncipován tak, aby zprostředkoval znalost vybraných právních institutů potřebných pro efektivní orientaci v pozitivní právní úpravě. Studenti se seznámí s podstatou práva jako společenského jevu a s jeho funkcemi. Osvojí si základní pojmy teorie práva. Naučí se používat konkrétní prameny práva v České republice a právní normy tak, aby je dokázali používat, interpretovat a aplikovat na konkrétní skutečnosti a orientaci v systému právních odvětví. Zvláštní pozornost patří mechanismům kontroly státní moci zejména ve vztahu k jednotlivci (základní lidská práva, dělba moci, zásada právního a demokratického státu). Předmět vytváří základní znalosti pro výuku ostatních předmětů z oblasti práva. Předmět vytváří nezbytný základ pro výuku předmětů "Obchodní právo" a "Správní právo". Forma zkoušky: písemná a ústní.
Osnova
 • 1. Stát: pojem, znaky, funkce.

  2. Struktura státní moci, speciálně v ČR. Ústava ČR.

  3. Organizace veřejné správy. Státní správa, samospráva.

  4. Pojem práva, systém práva. Právo soukromé a veřejné.

  5. Právní norma a její struktura. Prameny práva. Hierarchie právních norem

  6. Právní vztah, subjektivní právo a povinnost

  7. Subjekty práva, právní subjektivita

  8. Právní skutečnosti. Právní odpovědnost

  9. Realizace, aplikace a interpretace práva.

  10. Soukromoprávní, trestní a správní proces. Vynutitelnost práva

  11. Právní stát, demokracie, sociální stát.

  12. Základní lidská práva a svobody. Ústavní a mezinárodněprávní ochrana lidských práv.

  13. Právní a politická kultura. Právní vědomí. Právní informatika.

Literatura
 • KUČERA, Radomír. Základy práva. 1. vyd. Brno: MU, 2002. 89 s. ISBN 80-210-2940-4. info
 • KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995. xvi, 247 s. ISBN 3-406-40177-5. info
 • ŠÍMA, Alexander a Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 5. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2002. xxiii, 373. ISBN 8071796689. info
 • FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Josef ZIMEK. Základy státovědy. 3. opr. a zkrác.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 264 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 306). ISBN 80-210-3023-2. info
Informace učitele
prozatím nezadáno
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008.