PVPTPO Labour Market and Employment Policy for PE

Faculty of Economics and Administration
Autumn 2007
Extent and Intensity
2/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (lecturer)
Ing. Markéta Páleníková, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (seminar tutor)
Ing. Markéta Páleníková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
Department of Public Economics - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Lenka Jílková
Timetable
Mon 12:50–14:30 P303
  • Timetable of Seminar Groups:
PVPTPO/1: Mon 14:35–15:20 P403, M. Páleníková
PVPTPO/2: Mon 15:30–16:15 P403, M. Páleníková
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 85 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/85, only registered: 0/85, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/85
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Labour Market and Employment Policy (PVPTPO) The course continues the examination of economic mechanism of labour market functioning started in Macroeconomics, or Economic Policy and enhances the knowledge of contemporary neo-classical and institutional theories describing the causes and "treatment" of unemployment. It systematically studies the principle, tools and effects of "macroeconomic" employment policy and "microeconomic" passive and active policy on the labour market. It follows the development of employment policy and labour market worldwide and in this country (including the labour market organisation and legislation), evaluates its latest trends in the EU countries. Students will practise labour market analyses and will be presented with the efficiency evaluation principles of measures introduced on the labour market. Credit requirements: seminar paper, presentation of a shared paper on the topic chosen by the student. Examination: basic knowledge test, oral examination.
Syllabus (in Czech)
  • Tématický plán přednášek 1Úvod do problematiky definice základních pojmů, typy nezaměstnanosti, zjišťování rozsahu a míry nezaměstnanosti, nabídka a poptávka na trhu práce. 2Nezaměstnanost ve vývoji ekonomického myšlení, koncepty léčení nezaměstnanosti liberálové, Keynes, marxisté, soudobé koncepty. 3Masová nezaměstnanost prameny masové nezaměstnanosti vývoj nezaměstnanosti dlouhodobá nezaměstnanost 4Segmentace trhu práce primární a sekundární trh práce formální a neformální externí a interní trh práce marginalizace na trhu práce 5Lidský kapitál v ekonomické teorii, LK a zaměstnanost lidský kapitál jako faktor pracovního trhu Beckerova teorie lidského kapitálu: trh kvalifikované práce 6Diskriminace na trhu práce typy diskriminace náklady spojené s diskriminací 7Ohrožené skupiny na trhu práce osoby se zdravotním postižením, nedostatečně kvalifikovaná pracovní síla, absolventi, senioři, atd. 8Individuální a sociální zkušenost nezaměstnaných, životní strategie nezaměstnaných životní úroveň zkušenost deprivace nezaměstnaní v sociálních sítích sociální izolace 9Politika zaměstnanosti (APZ, PPZ) strategie boje proti nezaměstnanosti dopady legislativních změn na pracovní trhy, zákon o zaměstnanosti politika zaměstnanosti, nástroje politiky zaměstnanosti 10Základní strategie boje proti nezaměstnanosti – regulace trhu práce Řešení nezaměstnanosti v rámci EU Evropská strategie zaměstnanosti 11Nezaměstnanost v zemích EU vývoj nezaměstnanosti v zemích EU národní akční plány zaměstnanosti 12Problematika pracovní migrace. faktory ovlivňující migraci analýza forem a důsledků pracovní migrace. 13Přednáška externisty na vybrané aktuální téma (možnosti práce v zahraničí, problematika zaměstnávání absolventů, aktuální změny v legislativě, apod.). Přednášky a semináře probíhají obsahově podle uvedených tématických okruhů. Kontrolní test 13. týdnu je povinný a jeho úspěšné zvládnutí společně s vypracovanou seminární prací je podmínkou připuštění ke zkoušce. Zkouška probíhá ústní formou. Závěrečné hodnocení je výsledkem hodnocení ústní zkoušky, písemného testu a seminární práce.
Literature
  • BROŽOVÁ, Dagmar. Společenské souvislosti trhu práce. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 140 s. ISBN 80-86429-16-4. info
  • MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém (Unemployment as a Social Problem). Nové rozšíř. vyd. Praha: SLON-Sociologické nakladatelství, 1998. 172 pp. ISBN 80-901424-9-4. info
  • SIROVÁTKA, Tomáš. Marginalizace na pracovním trhu : příčiny diskvalifikace a selhávání pracovní síly. 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 1997. 138 s. ISBN 8021017163. info
Assessment methods (in Czech)
Závěrečná ústní zkouška: Podmínkou připuštění ke zkoušce je úspěšné absolvování závěrečného testu a odevzdání a prezentace vyhovující seminární práce. Student, který neuspěje v písemném testu, má možnost druhého pokusu v náhradním termínu. Klasifikační stupnice viz níže. Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu, (POTy, seminární práce, referáty, apod.). Výsledná známka = 25% seminární práce + 25% test + 50% ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
The course is also listed under the following terms Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2008.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/autumn2007/PVPTPO