PVPTPO Pracovní trh a politika zaměstnanosti

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2008
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Markéta Páleníková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Markéta Páleníková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Jílková
Rozvrh
Po 12:50–14:30 P303
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PVPTPO/1: Po 14:35–15:20 P403, M. Páleníková
PVPTPO/2: Po 15:30–16:15 P403, M. Páleníková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 85 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/85, pouze zareg.: 0/85, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/85
Jiné omezení: max. 20 cizích studentů; cvičení pouze pro studenty ESF
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: porozumění fungování pracovního trhu;
prohloubení znalostí soudobých neoklasických a institucionálních teorií příčin a "léčby" nezaměstnanosti;
pochopení vztahu mezi vzděláním (lidským kapitálem) a trhem práce;
výklad vývoje principu, nástrojů a účinků "makroekonomické" politiky zaměstnanosti a "mikroekonomické" pasivní a aktivní politiky pracovního trhu u nás a ve světě;
osvojení si nejnovějších trendů EU v oblasti politiky zaměstnanosti;
analýza pracovního trhu a seznámení se s principy hodnocení účinnosti opatření na pracovním trhu.
Osnova
 • Tématický plán přednášek 1.Úvod do problematiky definice základních pojmů,typy nezaměstnanosti, zjišťování rozsahu a míry nezaměstnanosti,nabídka a poptávka na trhu práce.
 • 2.Nezaměstnanost ve vývoji ekonomického myšlení, koncepty léčení nezaměstnanosti.
 • 3.Masová nezaměstnanost;prameny masové nezaměstnanosti,vývoj nezaměstnanosti,dlouhodobá nezaměstnanost.
 • 4.Segmentace trhu práce;primární a sekundární trh práce,formální a neformální,externí a interní trh práce,marginalizace na trhu práce.
 • 5.Lidský kapitál v ekonomické teorii, LK a zaměstnanost;lidský kapitál jako faktor pracovního trhu.
 • 6.Diskriminace na trhu práce; typy diskriminace, náklady spojené s diskriminací.
 • 7.Ohrožené skupiny na trhu práce;osoby se zdravotním postižením, nedostatečně kvalifikovaná pracovní síla, absolventi, senioři, atd.
 • 8.Individuální a sociální zkušenost nezaměstnaných, životní strategie nezaměstnaných,životní úroveň zkušenost deprivace, nezaměstnaní v sociálních sítích, sociální izolace.
 • 9.Politika zaměstnanosti (APZ, PPZ), strategie boje proti nezaměstnanosti, dopady legislativních změn na pracovní trhy, zákon o zaměstnanosti,politika zaměstnanosti, nástroje politiky zaměstnanosti
 • 10.Základní strategie boje proti nezaměstnanosti – regulace trhu práce,Řešení nezaměstnanosti v rámci EU, Evropská strategie zaměstnanosti.
 • 11.Nezaměstnanost v zemích EU, vývoj nezaměstnanosti v zemích EU, národní akční plány zaměstnanosti.
 • 12.Problematika pracovní migrace, faktory ovlivňující migraci,analýza forem a důsledků pracovní migrace.
 • 13.Přednáška externisty na vybrané aktuální téma (možnosti práce v zahraničí, problematika zaměstnávání absolventů, aktuální změny v legislativě, apod.).
Literatura
 • MAREŠ, Petr. Nezaměstnanost jako sociální problém. Nové rozšíř. vyd. Praha: SLON-Sociologické nakladatelství, 1998. 172 s. ISBN 80-901424-9-4. info
 • BROŽOVÁ, Dagmar. Společenské souvislosti trhu práce. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 140 s. ISBN 80-86429-16-4. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Marginalizace na pracovním trhu : příčiny diskvalifikace a selhávání pracovní síly. 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 1997. 138 s. ISBN 8021017163. info
 • KOTÝNKOVÁ, Magdalena a Otakar NĚMEC. Lidské zdroje na trhu práce : vývoj a tendence v souvislosti se vstupem České republiky do EU. 1. vyd. Praha: Professional publishing, 2003. 199 s. ISBN 8086419487. info
Metody hodnocení
Závěrečná ústní zkouška: Podmínkou připuštění ke zkoušce je úspěšné absolvování závěrečného testu a odevzdání a prezentace vyhovující seminární práce. Student, který neuspěje v písemném testu, má možnost druhého pokusu. Výsledná známka = 25% seminární práce + 25% test + 50% ústní zkouška Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu.Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětů.
Informace učitele
doporučená literatura/recommended literature:
1.Průcha, J.: Vzdělávání a školství ve světě. Praha : Portál, s.r.o. 1999. ISBN 80-7178-290-4.
2.Sapsford; Tzannatos: The Economics of the Labor Market. London, 1993.
3.Sirovátka, T.; Řezníček, I.: Dlouhodobá nezaměstnanost a záchranná sociální síť. Brno : MU Brno, 1995.
4.Winkler, J., Wildmannová, M.: Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy. Brno : VUT Brno, 1998.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/econ/podzim2008/PVPTPO