MPV_PTPZ Pracovní trh a politika zaměstnanosti

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2013
Rozsah
2/1/0. 5 kr. k = 1. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Markéta Páleníková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. (přednášející), Ing. Markéta Páleníková, Ph.D. (zástupce)
Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Ing. Markéta Páleníková, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Kociánová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Po 12:50–14:30 P303
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MPV_PTPZ/01: každé sudé pondělí 14:35–16:15 P403, V. Hyánek, M. Wildmannová
Předpoklady
! PVPTPO Prac.trh a politika zaměst.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: porozumění fungování pracovního trhu;
prohloubení znalostí soudobých neoklasických a institucionálních teorií příčin a "léčby" nezaměstnanosti;
pochopení vztahu mezi vzděláním (lidským kapitálem) a trhem práce;
výklad vývoje principu, nástrojů a účinků "makroekonomické" politiky zaměstnanosti a "mikroekonomické" pasivní a aktivní politiky pracovního trhu u nás a ve světě;
osvojení si nejnovějších trendů EU v oblasti politiky zaměstnanosti;
analýza pracovního trhu a seznámení se s principy hodnocení účinnosti opatření na pracovním trhu.
Osnova
 • Tématický plán přednášek 1.Úvod do problematiky definice základních pojmů,typy nezaměstnanosti, zjišťování rozsahu a míry nezaměstnanosti,nabídka a poptávka na trhu práce.
 • 2.Nezaměstnanost ve vývoji ekonomického myšlení, koncepty léčení nezaměstnanosti.
 • 3.Masová nezaměstnanost;prameny masové nezaměstnanosti,vývoj nezaměstnanosti,dlouhodobá nezaměstnanost.
 • 4.Segmentace trhu práce;primární a sekundární trh práce,formální a neformální,externí a interní trh práce,marginalizace na trhu práce.
 • 5.Lidský kapitál v ekonomické teorii, LK a zaměstnanost;lidský kapitál jako faktor pracovního trhu.
 • 6.Diskriminace na trhu práce; typy diskriminace, náklady spojené s diskriminací.
 • 7.Ohrožené skupiny na trhu práce;osoby se zdravotním postižením, nedostatečně kvalifikovaná pracovní síla, absolventi, senioři, atd.
 • 8.Individuální a sociální zkušenost nezaměstnaných, životní strategie nezaměstnaných,životní úroveň zkušenost deprivace, nezaměstnaní v sociálních sítích, sociální izolace.
 • 9.Politika zaměstnanosti (APZ, PPZ), strategie boje proti nezaměstnanosti, dopady legislativních změn na pracovní trhy, zákon o zaměstnanosti,politika zaměstnanosti, nástroje politiky zaměstnanosti
 • 10.Základní strategie boje proti nezaměstnanosti – regulace trhu práce,Řešení nezaměstnanosti v rámci EU, Evropská strategie zaměstnanosti.
 • 11.Nezaměstnanost v zemích EU, vývoj nezaměstnanosti v zemích EU, národní akční plány zaměstnanosti.
 • 12.Problematika pracovní migrace, faktory ovlivňující migraci,analýza forem a důsledků pracovní migrace.
 • 13.Přednáška externisty na vybrané aktuální téma (možnosti práce v zahraničí, problematika zaměstnávání absolventů, aktuální změny v legislativě, apod.).
Literatura
  povinná literatura
 • BROŽOVÁ, Dagmar. Společenské souvislosti trhu práce. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 140 s. ISBN 80-86429-16-4. info
 • • KLUVE, D. et al. Active Labour Market Policies in Europe, Performance and Perspectives. Springer Berlin Heidelberg New York. 2007. ISBN 978-3-540-48557
  doporučená literatura
 • SIROVÁTKA, Tomáš. Marginalizace na pracovním trhu : příčiny diskvalifikace a selhávání pracovní síly. 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 1997. 138 s. ISBN 8021017163. info
 • The state at work. Edited by Hans-Ulrich Derlien - B. Guy Peters. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2008. x, 229. ISBN 9781847207746. info
 • POTUŽÁKOVÁ, Zuzana. Český trh práce v evropském kontextu. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013. 281 s. ISBN 9788073729462. info
 • KACZOR, Pavel. Trh práce, pracovní migrace a politika zaměstnanosti ČR po roce 2011. Vyd. 1. V Praze: Oeconomica, 2013. 242 s. ISBN 9788024519302. info
 • HALÁSKOVÁ, Renáta. Politika zaměstnanosti. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, 2008. 145, 6. ISBN 9788073685225. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, skupinové projekty, prezentace externistů, úkoly
Metody hodnocení
Závěrečná ústní zkouška: Podmínkou připuštění ke zkoušce je úspěšné absolvování závěrečného testu a odevzdání a prezentace vyhovující seminární práce. Student, který neuspěje v písemném testu, má možnost druhého pokusu. Výsledná známka = 25% seminární práce + 25% test + 50% ústní zkouška Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání, zejména používání různých nedovolených pomůcek („taháků“), opisování, vynášení zadání testů a vůbec jednání narušující průběh zkoušky, přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF. Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětu.Uvedený postup se vztahuje na všechny aktivity, které vstupují do závěrečného hodnocení předmětů.
Informace učitele
a/ Required literature • KLUVE, D. et al. Active Labour Market Policies in Europe, Performance and Perspectives. Springer Berlin Heidelberg New York. 2007. ISBN 978-3-540-48557. • BROŽOVÁ, Dagmar. Společenské souvislosti trhu práce. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 140 s. ISBN 80-86429-16-4. b/ Recommended literature • POTUŽÁKOVÁ, Z. Český trh práce v evropském kontextu. Vyd.1. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2013.281 s. ISBN 978-80-7372-946-2. • JUSKO,P., HALÁSKOVÁ,R. Politika zamestnanosti. Vyd.1. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2012.164s. ISBN 978-80-557-0339-8. • KACZOR, Pavel. Trh práce, pracovní migrace a politika zaměstnanosti ČR po roce 2011. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, s. 225. ISBN 978-80-245-1930-2. • DERLIEN,H.,PETERS,G.B. (Eds.) The state at work. Volume 1. Cheltenham, 2008.. ISBN 978-1-84720-774-6.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PVPTPO.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.