CKF_POJ1 Insurance Industry

Faculty of Economics and Administration
Autumn 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Petr Libich (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D.
Department of Finance - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Iva Havlíčková
Supplier department: Department of Finance - Faculty of Economics and Administration
Prerequisites (in Czech)
( TYP_STUDIA ( C ) && OBOR ( FINCP ))
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem kurzu je seznámit účastníky se širokým spektrem informací v oblasti principů a fungování jak životního, tak i neživotního pojištění.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen: - orientovat se v podmínkách vzniku, trvání a zániku pojištění, stejně tak jako v ostatních aspektech spojených s pojistnými produkty. - popsat důvody potřeby pojištění v běžném životě - uvědomit si rozdílné požadavky na pojištění v různých životních etapách - rámcově navrhnout smysluplné řešení v oblasti zajištění člověka v různých životních etapách.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Historie pojišťovnictví 2. Pojistný trh, jeho definice, úloha a význam, základní pojmy v pojišťovnictví a v pojištění, aktuální trendy 3. Principy pojištění a zajištění, klasifikace pojištění, charakteristika životního a neživotního pojištění podle zákona o pojišťovnictví, povinná pojištění, 4. Charakteristika soukromoprávní úpravy pojištění (zejména pojištění jako závazek, pojistný zájem, obnosové a škodové pojištění, pojistka, základní práva a povinnosti pojistitele a pojistníka, vznik, trvání a zánik pojištění, promlčení) 5. Distribuce pojištění - pojišťovny, zajišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé 6. Likvidace pojistných událostí a činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí 7. Horní hranice pojistného plnění (pojistná částka, limit pojistného plnění), spoluúčast 8. Právní normy upravující pojišťovnictví. 9. Principy a fungování životního pojištění a jeho produktů 10. Principy a fungování pojištění motorových vozidel a jeho produktů 11. Principy a fungování neživotního občanského pojištění a jeho produktů 12. Subjekty a Mezinárodní instituce v pojišťovnictví
Literature
  required literature
 • DUCHÁČKOVÁ, Eva. Pojišťovnictví [Ducháčková, 1997]. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1997. 138 s. ISBN 80-7079-092-X. info
  recommended literature
 • Kolektiv autorů. Slovníček pojmů, Generali České pojišťovna, Zkouška dle IDD, 2020
 • Zákon č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 • Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v platném znění
 • Zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění
 • Zákon č. 168/1999 Sb, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, v platném znění
Teaching methods (in Czech)
Výklad, skupinová práce, individuální cvičení a výpočty, simulační hry a kvízy.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky na účastníka: aktivní účast při přímé výuce při individuálních i skupinových aktivitách (případové studie, znalostní kvízy, výpočty apod.) Závěrečná zkouška formou zpracování vlastní práce návrhu zajištění člověka v různých životních etapách Hodnotící metody: hodnocení vlastní závěrečné práce na základě úspěšnosti navrženého řešení pojištění při simulovaných pojistných událostech v jednotlivých etapách života (20,32 a 50 let). Hodnocení je závislé na tom, kolikrát se účastník na základě nevhodného nastavení pojištění dostal do závažných finančních problémů. Hodnotí se komplexnost a smysluplnost řešení, skladba rizik, správné nastavení limitů a pojistných částek s ohledem na tvorbu rezerv. Podmínkou úspěšného absolvování závěrečné práce je dosažení alespoň 60 bodů v hodnocení. Maximální dosažený počet bodů je 100.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught only once.
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: 12 hodin.
Information on the extent and intensity of the course: tutorial 12 hodin.
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/autumn2020/CKF_POJ1