BPV_VEZA Public Procurement

Faculty of Economics and Administration
Spring 2020
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Markéta Páleníková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Markéta Páleníková, Ph.D.
Department of Public Economics - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Jana Biskupová
Timetable
Thu 14:00–15:50 S301
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Předmět umožní absolventům zvládnout procesní stránku zadávání veřejných zakázek, a to jak z pohledu zadavatele, tak i dodavatele. Pozornost je zaměřena rovněž na ekonomickou stránku veřejných zakázek (koncept 3E). Prostor je věnován také odlišnostem (klasických) veřejných zakázek, koncesí a PPP projektů. V neposlední řadě je důraz kladen na kontrolní činnosti v oblasti veřejných zakázek.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- Posoudit, zda je kontraktování optimální způsob jak zabezpečit vybranou veřejnou službu,
- definovat pojem veřejné zakázky a určit rozdíl mezi veřejnou zakázkou, koncesí a PPP projektem,
- popsat proces zadávání veřejných zakázek,
- definovat předmět veřejné zakázky a určit režim zadávání,
- stanovit kritéria pro hodnocení nabídek,
- popsat proces kontroly veřejných zakázek,
- vymezit zásady zadávání a zorientovat se v konceptu 3E (efektivnost, účelnost, hospodárnost.
- identifikovat nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek - stanovit postup pro zpracování nabídky (dodavatelská účast na veřejných zakázkách).
Syllabus (in Czech)
 • 1) Veřejné služby a způsoby jejich poskytování, kontraktování veřejných a doplňkových služeb.
 • 2) Trh veřejných zakázek, institucionální a právní rámec.
 • 3) Zásady veřejných zakázek a koncept 3E.
 • 4) Rozdíl mezi veřejnou zakázkou, koncesí a PPP projektem.
 • 5) Předmět veřejné zakázky, zadavatelé veřejných zakázek a zadavatelé sektorových veřejných zakázek.
 • 6) Proces zadávání, předpokládaná hodnota a režim VZ.
 • 7) Kvalifikace a hodnocení nabídek.
 • 8) Vybrané problémy zákona o zadávání veřejných zakázek.
 • 9) Kontrola veřejných zakázek a nejčastější chyby
 • 10) Veřejné zakázky ve vybrané oblasti (doprava)
 • 11) Veřejné zakázky ve vybrané oblasti (zdravotnictví, IT služby,...)
 • 12) Veřejné zakázky z pohledu dodavatele - dodavatelské zkušenosti a postřehy.
 • 13) Závěrečný test + prezentace projektů "VZ nanečisto".
Literature
  required literature
 • OECD (2015), "Concessions and PPPs", SIGMA Public Procurement Briefs, No. 18, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5js4vmnl876d-en.
 • DVOŘÁK, David, Tomáš MACHUREK, Petr NOVOTNÝ, Milan ŠEBESTA, Darja KOSMÁKOVÁ, Filip KRUMBHOLC and David MAREŠ. Zákon o zadávání veřejných zakázek. Komentář. (Act on awarding of public contracts. Commentary.). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o., 2017. 1320 pp. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-651-7. URL info
 • PAVEL, Jan. Veřejné zakázky a efektivnost. vyd. 1. Praha: Ekopress, 2013. 123 s. ISBN 9788087865040. info
 • OCHRANA, František. Veřejné zakázky. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2004. 173 s. ISBN 8086119793. info
  recommended literature
 • World Bank (2018) Procuring Infrastructure Public-Private Partnerships Report,250 pg,International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/sites/ppp.worldbank.org/files/documents/
 • https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en
Teaching methods (in Czech)
Přednášky vyučujících a odborníků z praxe (vybraných zadavatelů, dodavatelů a kontrolního subjektu). Exkurze na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže (dle počtu aktuálně zapsaných studentů). Součástí každé přednášky bude diskuze a příprava projektu "Veřejné zakázky nanečisto".
Assessment methods (in Czech)
Závěrečné hodnocení bude stanoveno na základě výsledků ze závěrečného testu a obhajoby projektů "Veřejné zakázky nanečisto". Z každé části je nutné získat 60 %. Výsledná známka bude stanovena jako průměr z dosažených výsledků v obou částech.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2020/BPV_VEZA