CKF_UCET Accountancy

Faculty of Economics and Administration
Spring 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D.
Department of Finance - Faculty of Economics and Administration
Contact Person: Iva Havlíčková
Supplier department: Department of Finance - Faculty of Economics and Administration
Timetable
Tue 10. 3. 13:00–16:40 S315, Wed 11. 3. 8:00–11:40 S315, Thu 12. 3. 8:00–11:40 S315, Thu 23. 4. 8:00–11:40 S315, Mon 11. 5. 8:00–11:40 S315, Tue 12. 5. 8:00–11:40 S315
Prerequisites (in Czech)
( TYP_STUDIA ( C ) && OBOR ( EMAOB ))
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Studiem předmětu se student seznámí s filosofií finančního účetnictví, jeho základními principy, předpoklady a všeobecně uznávanými zásadami. Osvojí si pravidla používání základních metod účetního zobrazování hospodářských dějů v obchodních korporacích a bude schopen posoudit vliv účetního řešení na majetek, zdroje financování a výsledek hospodaření.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- popsat a vysvětlit základní principy, předpoklady a zásady finančního účetnictví
- používat základní metody účetního zobrazování hospodářských dějů v obchodních společnostech v České republice
- analyzovat jednoduché hospodářské jevy, sestavit postup účtování a posoudit vliv účetního řešení na výsledek hospodaření
- sestavit základní účetní výkazy a orientovat se v jejich obsahu
Syllabus (in Czech)
 • 1. Podstata a funkce účetnictví, charakteristické rysy, právní úprava účetnictví v České republice, obecné účetní zásady.
 • 2. Aktiva a pasiva, jejich vymezení a struktura, druhy aktiv a pasiv, jejich vzájemné vazby. Konstrukce rozvahy, vliv hospodářských operací na strukturu rozvahy. Specifika rozvahy ve společnosti provozující obchodní činnost.
 • 3. Náklady a výnosy, druhy nákladů a výnosů, výsledek hospodaření. Výkaz zisku a ztráty, jeho struktura, vazba na rozvahu. Specifika výkazu zisku a ztráty ve společnosti provozující obchodní činnost.
 • 4. Metodické prvky účetnictví, účet a soustava účtů, účtová osnova a účtový rozvrh, účetní doklady, účetní knihy, kontrolní systém účetnictví. Specifika zachycení obchodních transakcí.
 • 5. Oceňování majetku a závazků v účetní jednotce, principy oceňování, oceňovací báze se zaměřením na oceňování zásob.
 • 6. Daně v účetnictví a jejich vliv na výsledek hospodaření, problematika DPH a daně z příjmů.
 • 7. Finanční účty, charakteristika a význam, peněžní prostředky v hotovosti, peníze na cestě, peníze na účtech v bance.
 • 8. Zásoby, charakteristika, druhy, základní účetní operace, způsob účtování A a B o zásobách.
Literature
  required literature
 • SEDLÁČEK, Jaroslav. Základy finančního účetnictví. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 191 stran. ISBN 9788073806125. info
 • SEDLÁČEK, Jaroslav, Eva HÝBLOVÁ and Zuzana KŘÍŽOVÁ. Praktikum finančního účetnictví pro ekonomická, finanční a právní studia. 3. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 179 stran. ISBN 9788073806095. info
  recommended literature
 • RYNEŠ, Petr. Podvojné účetnictví a účetní závěrka : průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2019. 19. aktualizované vydání. Olomouc: Anag, 2019. 1079 stran. ISBN 9788075541925. info
Teaching methods (in Czech)
Výuka probíhá v blocích ve formě seminářů. Předpokládá se samostudium a aktivní zapojení studentů na seminářích. Příslušné téma bude na seminářích nejprve představeno shrnutím teorie a společnou diskusí. Teoretické poznatky budou dále aplikovány při řešení příkladů zaměřených na sestavování jednoduchých účetních výkazů a účtování základních hospodářských operací typických pro obchodní společnosti s použitím směrné účtové osnovy pro podnikatelské subjekty.
Assessment methods (in Czech)
Předmět je zakončen zkouškou ve formě závěrečného písemného testu. Podmínkou účasti na zkoušce je aktivní zapojení studentů do řešení příkladů zadaných vyučujícím na seminářích. Písemný zkouškový test trvá 60 minut a obsahuje obvykle testové otázky, teorii a 3 - 5 příkladů. Maximální bodové ohodnocení testu je 30 bodů, potřebné minimum pro úspěšné složení zkoušky je 19 bodů.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught only once.
Information on the extent and intensity of the course: 16 hodin.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/econ/spring2020/CKF_UCET