np4411 Vývojová psychologie

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Hana Válková, CSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Hana Válková, CSc.
Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra společenských věd a managementu sportu - Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
np4411/01: St 11:00–13:30 A11/311, H. Válková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studující se základními přístupy, tématy a problémy, kterými se zabývá vývojová psychologie, konkrétně ontogenezí psychických funkcí ve spojení s motorikou od prenatálního období až po terminální fázi života jedince, a to jak jedinců z majoritní populace, tak i jedinců z populačních skupin minoritních.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude studující schopen:
1. pochopit základní pojmy a principy psychického vývoje jedinců všech populačních skupin
2. na základě uvedených principů chápat holistický a biodromální přístup v ontogenezi jedince a v rodinném či společenském kontextu
3. aplikovat získané poznatky a dovednosti podstatné pro pochopení a řešení životních křižovatek (milníků) v ontogenezi, a to očekávaných (např. zralost pro školu, profesní orientace, partnerství, odchod do důchodu), či neočekávaných krizí – do profesní praxe
Osnova
 • Předmět vývojové psychologie (definice, paradigma), pojetí periodizace vývoje dle různých psychologických teorií
 • Pojetí normality ve vývoji, pojetí minorit a fenoménu jinakosti
 • Charakteristika vývojových období z hlediska vývoje somatického, motorického, exekutivních funkcí
 • Senzitivní období optimálního rozvoje, senzitivní období pro nejčastější krize
 • Rodina jako prostředí vývoje jedince
 • Instituce jako prostředí vývoje jedince
 • Zralost pro vstup do školy, zralost pro partnerství a rodičovství, zralost pro odchod do důchodu a prarodičovství („teorie transition“)
Literatura
  povinná literatura
 • VÁLKOVÁ, Hana. Teorie aplikovaných pohybových aktivit pro užití v praxi. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 92 s. ISBN 9788024431635. info
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2006. ISBN 80-247-1284-9. info
  doporučená literatura
 • HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Psychologický slovník. Vydání první. Praha: Portál, 2000. 774 stran. ISBN 807178303X. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Úvod do psychologie. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1996. 122 s. ISBN 80-85864-17-7. info
Výukové metody
- semináře s diskusí a demonstrací postupů, pomůcek, projektování
- příklady dobré praxe
- samostudium
- průběžná kolokvijní kontrola
Metody hodnocení
- bodové hodnocení za aktivní účast na seminářích (kolokvijní diskuse)
- bodové hodnocení zadaných průběžných úkolů
- bodové hodnocení zadaného projektu
- zápočtový test
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2019/np4411