n4120 Pedagogická praxe 1

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
120 hod. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ondřej Janák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Marcela Janíková, Ph.D.
Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky sportu - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
Předpokladem pro plnění předmětu je úspěšné absolvování předmětu Úvod do pedagogické praxe.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem Pedagogické praxe I je orientace v praktické i teoretické oblasti základního školství, aplikace pedagogicko-didaktických znalostí v praxi, seznámení s administrativními úkoly konkrétní základní školy, prohloubení kompetencí analyzovat a hodnotit tělovýchovný proces a příprava, realizace a reflexe různých typů vyučovacích jednotek pod vedením cvičných učitelů a metodika praxe.
Výstupy z učení
Pedagogická praxe I je praxí průběžnou, tzv. asistentskou. Po úspěšném absolvování předmětu je student schopen:
- orientace v praktické i teoretické oblasti základního školství
- aplikace pedagogicko-didaktických znalostí v praxi
- pracovat se školní dokumentací (pedagogická dokumentace o žákovi – katalogové listy, třídní výkaz, třídní kniha, žákovská knížka, vysvědčení, žádost o uvolnění z TV, zápis o školním úrazu atd.)
- analyzovat a hodnotit tělovýchovný proces
- na základě teoretických didaktických, pedagogických a psychologických vědomostí, pod vedením cvičných učitelů, naplánovat, sestavit a realizovat různé typy vyučovacích jednotek tělesné výchovy
- analyzovat a posoudit vlastní výstup, výstup jiného studenta, popsat problémová místa a navrhnout řešení
Osnova
 • 1. student absolvuje každý týden jarního semestru 1 den průběžné praxe na ZŠ,
 • 2. hospituje u cvičného učitele,
 • 3. provádí náslechy aktivní a pasivní ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy jiného studenta,
 • 4. účastní se rozborů všech hodin,
 • 5. získává zkušenosti v samostatném vedení různých typů vyučovacích jednotek,
 • 6. učí se základním didaktickým dovednostem: plánovat učivo, formulovat výchovné a vzdělávací cíle, vhodně motivovat žáky, volit odpovídající organizační formy a metody výuky, volit vhodné didaktické prostředky, řešit kázeňské problémy, pracovat se základní pedagogickou dokumentací, provádět pedagogickou diagnostiku,
 • 7. podílí se v rámci své praxe na chodu školy (dozory, pedagogické rady, doprovod žáků na závody, příprava a kontrola pomůcek).
Literatura
  doporučená literatura
 • BENDL, S. Jak předcházet nekázni. 2004. vyd. Praha: ISV, 2004. info
 • HURYCHOVÁ, Alena a Vlasta VILÍMOVÁ. Didaktika tělesné výchovy [Hurychová, 1997]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. 71 s. ISBN 80-210-1525-X. info
 • LOCHMANOVÁ, Ludmila a Ferdinand MAZAL. Učitel tělesné výchovy mezi paragrafy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 1998. 107 s. ISBN 80-85783-21-5. info
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (Praha, Česko). Tělesná výchova : učební osnovy pro 1. až 9. ročník : vzdělávací program ZÁKLADNÍ ŠKOLA. 1. vyd. Praha: Fortuna, 1996. 36 s. info
 • PODLAHOVÁ, Libuše. Ze studenta učitelem : student - praktikant - začínající učitel. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 145 s. ISBN 8024404443. info
 • RYCHTECKÝ, Antonín a Ludmila FIALOVÁ. Didaktika školní tělesné výchovy. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1998. 171 s. ISBN 8071846597. info
 • ŠKOP, Václav a Monika ŽUMÁROVÁ. Pedagogická praxe v tělesné výchově :učební texty pro studenty na pedagogické praxi a začínající učitele tělesné výchovy. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000. 38 s. ISBN 80-7041-184-8. info
 • TILINGER, Pavel. Pedagogická praxe v tělesné výchově a sportu. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 82 s. ISBN 8024605155. info
 • VILÍMOVÁ, Vlasta. Didaktika tělesné výchovy. 1. vyd. Brno: Paido, 2002. 103 s. Skriptum, edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-033-6. info
  neurčeno
 • Klíčové dovednosti učitele :cesty k lepšímu vyučování. Edited by Chris Kyriacou, Translated by Dominik Dvořák - Milan Koldinský. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 155 s. ISBN 80-7178-022-7. info
Výukové metody
domácí teoretická příprava a praktická výuka na střední škole.
Metody hodnocení
Průběžná praxe je ukončena zápočtem.
Podmínky pro udělení zápočtu:
- úspěšné pedagogické výstupy
- písemné přípravy na vyučovací jednotky ve škole, připomínkované cvičným učitelem, včetně kartiček s průpravnou částí
- písemný záznam náslechů, prováděných studentem-partnerem
- denní záznam činnosti na praxi
- kladné hodnocení studenta na pedagogické praxi
- přehled rozborových hodin vyplněné cvičným učitelem
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.