EVS466 European Policy Analysis

Faculty of Social Studies
Spring 2019
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Ondřej Krutílek (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
Department of International Relations and European Studies - Faculty of Social Studies
Contact Person: Olga Cídlová, DiS.
Supplier department: Department of International Relations and European Studies - Faculty of Social Studies
Prerequisites (in Czech)
EVS401 Political System of EU
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 10 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/10, only registered: 0/10
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je předat studentům prakticky orientované kompetence v oblasti analýzy policy. Absolventi kurzu budou schopni aktivně aplikovat nástroje „policy analysis“, tj. identifikovat, analyzovat a řešit relevantní politické problémy, a to nejen v rámci politického systému České republiky, ale primárně v rámci víceúrovňového politického systému Evropské unie. Dvojice studentů si zvolí konkrétní (reálný) politický problém a identifikují míru jeho dosavadní reflexe v rámci politického systému Evropské unie a potažmo České republiky z hlediska jeho obsahu i formy, včetně sporných bodů a pozic zainteresovaných aktérů. V návaznosti na tuto analýzu pak zformulují a odprezentují policy paper z pozice zvoleného zainteresovaného aktéra, jehož součástí bude kromě přehledně strukturované věcné argumentace také stručná specifikace krátkodobého i střednědobého postupu zaměřeného na dosažení aktérova cíle. Maximální počet studentů v předmětu je stanovan na 10. Úspěšným absolventům předmětu bude nabídnuta minimálně semestrální stáž v oboru včetně mentoringu.
Learning outcomes (in Czech)
Kombinace průběžné práce na analýze, policy paperu a závěrečné ústní prezentaci.
Syllabus (in Czech)
  • Program semestru Úvod, způsob organizace předmětu (27/2 POVINNÁ ÚČAST) Individuální konzultace (6/3 na vyžádání, NEPOVINNÁ ÚČAST) Výběr politického problému k analýze a k sepsání policy paperu (13/3 e-mailem na ondrej.krutilek@gmail.com) Odevzdání analýzy (3/4 e-mailem na ondrej.krutilek@gmail.com) Individuální ústní hodnocení analýzy (17/4 POVINNÁ ÚČAST) Odevzdání policy paperu (1/5 e-mailem na ondrej.krutilek@gmail.com) Prezentace (15/5 POVINNÁ ÚČAST) Všechny povinné výstupy (analýza, policy paper, prezentace) je možné si jednou opravit. Řádně odůvodněné a včas oznámené absence na povinných setkáních (max. však 1 absence na studenta a semestr) budou řešeny individuálně.
Assessment methods (in Czech)
Požadavky k zakončení předmětu Povinná účast (27/2, 17/4, 15/5) Analýza (20–30 normostran; odevzdání 3/4 e-mailem na ondrej.krutilek@gmail.com) Policy paper (max. 5 normostran; odevzdání 1/5 e-mailem na ondrej.krutilek@gmail.com) Prezentace (15/5)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2019/EVS466