POLb1004 Historie české politiky

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tadeáš Celý (cvičící)
Mgr. Adam Folvarčný (cvičící)
Mgr. Petr Konečný (cvičící)
Ján Michalčák, MSc. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 10:00–11:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
POLb1004/01: St 19. 4. 14:00–15:40 M117, St 3. 5. 14:00–15:40 M117
POLb1004/02: Čt 20. 4. 8:00–9:40 U43, Čt 4. 5. 8:00–9:40 U43
POLb1004/03: Čt 20. 4. 12:00–13:40 U23, Čt 4. 5. 12:00–13:40 U23
Předpoklady
! POL013 Teorie politických režimů && ! NOW ( POL013 Teorie politických režimů )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 30 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout základní informaci o charakteristických rysech politických systémů a režimů českých zemí (Slovenska pouze sekundárně, v logických souvislostech) v období let 1848-1992. Látka je zkoumána v chronologické posloupnosti, kombinuje důraz na dimenze polity a politics.
Výstupy z učení
Absolventi předmětu disponují znalostí a porozuměním klíčových reálií vývoje moderní české politiky a jsou připraveni aplikovat na moderní českou politiku klasické politologické teorie, koncepty a typologie.
Osnova
 • Úvod, způsob organizace předmětu Úvod do sporů o smysl českých dějin a české politiky Vývoj politického systému českých zemí v období 1848-1918 První republika – politický systém První republika – stranický systém Autoritarismus Druhé republiky a protektorátní totalitní režim Třetí republika Český totalitarismus let 1948-1956 Politický systém českých zemí v letech 1956-1968 Politický systém českých zemí v letech 1969-1989 Reading week Reading week Přechod k demokracii a rozpad československé federace
Literatura
  povinná literatura
 • BALÍK, Stanislav. Politický systém českých zemí 1848-1989. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2011. 178 s. ISBN 9788021054387. info
 • KOPEČEK, Lubomír. Éra nevinnosti. Česká politika 1989-1997. Brno: Barrister & Principal, 2010. 380 s. edice Politika, ekonomika a mezinárodní vztahy. ISBN 978-80-87029-98-5. URL info
 • Spor o smysl českých dějin. Edited by Miloš Havelka. Vyd. 1. Praha: Torst, 2006. 723 s. ISBN 8072152920. info
 • MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany : vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. Brno: Doplněk, 2005. 1021 s. ISBN 8072391801. info
 • KOŘALKA, Jiří. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914 : sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích. Vyd. 1. Praha: Argo, 1996. 354 s. ISBN 8072030221. info
 • Spor o smysl českých dějin. Edited by Miloš Havelka. Vyd. 1. Praha: Torst, 1995. 867 s. ISBN 8085639416. info
 • MALÍŘ, Jiří. Politické strany na Moravě v období habsburské monarchie. (Pokus o srovnání systému českých a německých stran na Moravě). In Politické strany a spolky na Moravě. Sborník XXII. Mikulovské sympozium. Břeclav-Brno: MVS, 1993. s. 11-35, 24 s. ISBN 80-85048-44-2. info
  neurčeno
 • VODIČKA, Karel a Ladislav CABADA. Politický systém České republiky : historie a současnost. 3. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2011. 486 s. ISBN 9788073678937. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Požadavky k zakončení předmětu 1. Povinná účast na seminářích. V seminářích se předpokládá aktivní zapojení do diskuse, které ocení vedoucí seminární skupiny udělením bodů, a to na škále 0-2 v každém ze čtyř cvičení. Dohromady lze tedy získat až 8 bodů, které budou zohledněny při závěrečné ústní zkoušce. 2. Hned na začátku semestru (středy 8. a 15. března 2017) se uskuteční dva průběžné písemné testy. Otázky v nich budou vycházet ze zadané historiografické literatury, vztahující se u prvního testu k časovému období 1848-1938 a u druhého testu k časovému období 1939-1992 (zadaná literatura viz níže témata č. 3 a 4 v programu semestru). Za tyto testy, orientované na historické údaje (tzn. jména, názvy, události, data), je možné získat maximálně 40 bodů (struktura vždy 10 otevřených otázek po 2 bodech), přičemž k závěrečnému ústnímu přezkoušení mohou postoupit pouze ti, kteří získají alespoň 24 bodů. Možné příklady otázek: - Po jaké válce došlo k rakousko-uherskému vyrovnání? - Datujte (měsíc a rok) odchod T. G. Masaryka do exilu. - Ve kterých dvou vládních postech nejčastěji působil E. Beneš? - Kdo byl ministrem zahraničí ČSR v únoru 1948? - Jaká byla nejproslulejší akce domácího druhého odboje? - Datujte První, Druhou a Třetí republiku. Průběžné testy je možno jednou opravit, a to až po napsání obou testů a součtu získaných bodů ve středu 22. března 2017 (čas a místnost budou upřesněny; struktura opět 10 otevřených otázek po 2 bodech, zkoušená látka z obou období, k závěrečnému ústnímu přezkoušení mohou postoupit pouze ti, kteří v tomto opravném testu získají alespoň 12 bodů). Tento termín je určen také pro studující, kteří se nebudou moci z důvodu nemoci zúčastnit některého z průběžných písemných testů v jim příslušných termínech, což řádně (dle SZŘ MU) doloží lékařským osvědčením. 3. Ve zkouškovém období proběhne závěrečná ústní zkouška na veškerá odpřednášená témata a kompletní zadanou literaturu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2023/POLb1004