POLb1005 Současná česká politika

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tadeáš Celý (cvičící)
Mgr. Jan Hruška (cvičící)
Mgr. Petr Konečný (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 12:00–13:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
POLb1005/01: St 1. 3. 14:00–15:40 M117, St 8. 3. 14:00–15:40 M117, St 29. 3. 14:00–15:40 M117, St 26. 4. 14:00–15:40 M117
POLb1005/02: Čt 2. 3. 8:00–9:40 U43, Čt 9. 3. 8:00–9:40 U43, Čt 30. 3. 8:00–9:40 U43, Čt 27. 4. 8:00–9:40 U43
POLb1005/03: Čt 2. 3. 12:00–13:40 U23, Čt 9. 3. 12:00–13:40 U23, Čt 30. 3. 12:00–13:40 U23, Čt 27. 4. 12:00–13:40 U23
Předpoklady
! POL144 Politický systém ČR && ! NOW ( POL144 Politický systém ČR )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout klíčové informace o charakteristických rysech politického systému ČR po roce 1992, o jednotlivých ústavních orgánech a politických aktérech.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studenti schopni: - identifikovat klíčové aktéry politického systému ČR a jejich vzájemné vazby;
- určit a popsat politické trendy české politiky po roce 1992;
- aplikovat politologické principy v oblasti českého politického systému.
Osnova
 • 1. Úvod, způsob organizace. 2. Základy demokracie a ústavního pořádku v ČR, Ústava ČR 3. Listina základních práv a svobod 4-1. Zákonodárná moc, parlamentní volby 4-2. Seminář - české volební systémy 5-1. Prezident ČR 5-2. Problematická místa české ústavy 6. Vláda ČR, ústřední státní správa; státní zastupitelství 7-1. Územní a profesní samospráva; Česká národní banka 7-2. Seminář - krajská a obecní samospráva 8. Soudní a kontrolní orgány v ČR; Veřejný ochránce práv 9-1. Politické strany 1992-2002 9-2. Seminář - politické strany 10. Politické strany 2002-2010 11. Politické strany 2010-2018 12. Česká republika a Evropská unie
Literatura
  povinná literatura
 • Wagnerová, E., Šimíček, V., Langášek, T., Pospíšil, I. et al.: Listina základních práv a svobod. Komentář, Praha: Wolters Kluwer Česká republika 2012, s. 1-46.
 • PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 1. úplné vyd. Praha: Leges, 2011. 1119 s. ISBN 9788087212905. info
 • BALÍK, Stanislav. Komunální politika. Obce, aktéři a cíle místní politiky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2009. 250 s. Politologie, 1. ISBN 978-80-247-2908-4. info
 • CHYTILEK, Roman, Jakub ŠEDO, Tomáš LEBEDA a Dalibor ČALOUD. Volební systémy. 2. rozšířené. Praha: Portál, 2009. 376 s. Politologie. ISBN 978-80-7367-548-6. info
 • VODIČKA, Karel a Ladislav CABADA. Politický systém České republiky : historie a současnost. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2007. 374 s. ISBN 9788073673376. info
 • STRMISKA, Maxmilián a Petr FIALA. Systém politických stran v letech 1989-2004. In MALÍŘ, Jiří a Pavel MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a na Slovensku, 1861-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 1359-1380. II. díl. ISBN 80-7239-179-8. info
Výukové metody
přednášky, diskuse v seminárních skupinách
Metody hodnocení
Požadavky k zakončení předmětu: seminární práce, úspěšné absolvování dvou průběžných testů, ústní zkouška.
Informace učitele
Uvedená literatura je doplněna v podrobném sylabu, který je umístěn ve studijních materiálech IS. Tam také budou v průběhu kursu zavěšovány všechny důležité dodatky a materiály.
Literature to be studied is desribed at greater details in the more concrete syllabus that can be found in Study Materials of IS (Information System).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2023/POLb1005