HEN566 Global Political Issues

Faculty of Social Studies
Autumn 2007
Extent and Intensity
2/1. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
RNDr. Petr Daněk, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.
Department of Environmental Studies - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ivona Tolarová
Timetable
Mon 14:00–15:40 U32
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Kurz je úvodem do diskuse globálních politických problémů současného světa. Pozornost je věnována následujícím tématům: (1)nerovnoměrný rozvoj (tj. vztah mezi bohatými státy Severu a zeměmi Jihu, důsledky kolonialismu, rozvoj jako diskurz, jímž se "rozvinuté" společnosti snaží modernizovat společnosti "nerozvinuté", a jeho důsledky), (2) geopolitika (role geografické polohy v mezinárodních vztazích, geopolitické modely světa a jejich kritika, koncept geopolitických formací), (3) nacionalismus (vznik moderní národní identity a jeho předpoklady, ideologie nacionalismu, vybrané moderní teorie nacionalismu), (4) mezinárodní politika životního prostředí (posun environmentálních otázek na agendu mezinárodní politiky, environmentální režim, Kjótský protokol). Při diskusi témat převažuje politickogeografický přístup, tj. důraz je kladen jak na historický vývoj diskutovaného jevu, tak na jeho prostorové rozšíření, včetně jeho podmíněnosti nerovnoměrným rozložením moci. Studenti jsou vedeni ke kritickému pohledu na studovaná témata a k zaujetí vlastního stanoviska. Proto jsou významnou součástí kurzu semináře věnované diskusi otázek z doporučené literatury. Součástí kurzu je také prezentace vybraného regionálního konfliktu, kterou studenti připravují v malých skupinách.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Úvod. Organizace kurzu. Vývoj přístupů ke studiu globálních politických otázek. 2. Nerovnoměrný rozvoj: systém světového hospodářství a jeho šíření. 3. Důsledky kolonialismu. Vznik třetího světa a jeho diferenciace. 4. Diskurz rozvoje, jeho vznik, vývoj a kritika. 5. Seminář k nerovnoměrnému rozvoji. 6. Geopolitika: geopolitická tradice, geopolitické modely světa, jejich politická implikace, a kritika. 7. Geopolitika: koncept geopolitických formací, diskuse vztahu mezi vývojem světového hospodářství a vývojem mezinárodních vztahů, diskuse typických rysů vytvářející se geopolitické formace. 8. Seminář ke geopolitice. 9. Nacionalismus: vznik národní identity - spor mezi primordialisty a modernisty, ideologie nacionalismu. 10. Nacionalismus: šíření a transformace nacionalismu, vybrané moderní teorie - Gellner, Anderson. 11. Seminář k nacionalismu. 12. Case study: Palestina 13. Mezinárodní politika životního prostředí: koncept mezinárodního environmentálního režimu, formování environmentálního režimu regulace rizika klimatických změn. 14. Prezentace skupinových seminárních prací.
Literature
  • GELLNER, Ernest. Nacionalismus. Translated by Hana Novotná - Petr Skalník. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. 133 s. ISBN 80-7325-023-3. info
  • JEHLIČKA, Petr, Jiří TOMEŠ and Petr DANĚK. Stát, prostor, politika. Vybrané otázky politické geografie. (State, space, politics. Selected issues of political geography.). Praha: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2000. 276 pp. ISBN 80-238-5566-2. info
  • AGNEW, John A. Geopolitics : re-visioning world politics. London: Routledge, 1998. 150 s. ISBN 0415140951. info
  • BROHMAN, John. Popular development :rethinking the theory and practice of development. 1st pub. Oxford: Blackwell Publishers, 1996. 398 s. ISBN 1-55786-316-4. info
  • AGNEW, John and Stuart CORBRIDGE. Mastering space :hegemony, territory and international political economy. 1st pub. London: Routledge, 1995. 260 s. ISBN 0-415-09434-8. info
Assessment methods (in Czech)
Výuka je kombinací přednášek a seminářů. Zkouška je písemná. Předpokladem úspěšného absolvování kurzu je účast na seminářích, předložení poznámek z literatury ve stanovených termínech (4x) a prezentace vybraného regionálního politického konfliktu (ve skupině 4-5 studentů).
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2007, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2007/HEN566