HMV404 Geopolitika

Fakulta sociálních studií
podzim 2010
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Ocelík, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Rozvrh
St 10:00–11:40 P21
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
HMV404/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Osička
HMV404/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Osička
HMV404/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Osička
Předpoklady
! MVZ402 Geopolitika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět si nazapisují studenti, kteří již absolvovali MVZ402 Geopolitika: teorie a případové studie
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na výklad geopolitiky jako jedné z prvních velkých teorií mezinárodních vztahů. Sleduje definici pojmu geopolitika od jejího prvního použití R. Kjellénem na konci 19. století až do současnosti. Všímá si metodologických kořenů této teorie, která čerpala inspiraci z geografického determinismu a sociálního darwinismu. Zvláštní důraz je kladen na vysvětlení základních rozdílů v chápání geopolitiky mezi reprezentanty německé „Geopolitik“, především F. Ratzelem a K. Haushoferem na straně jedné a reprezentanty anglosaské „Geopolitics“ a to zejména H. J. Mackinderem, A. T. Mahanem a N. Spykmanem na straně druhé. Další část kurzu je věnována výkladu geopolitiky, který nabízí ruský autor A. P. Tsygankov. Francouzskou geopolitickou školu reprezentují Y. Lacoste, R.-J. Dupuy, P.-M. Gallois, M. Korinman. Teoretický výklad je doplněn o dvě případové studie věnované: a) zániku SSSR (příklad hroutícího se impéria); b) postavení USA v současném světě (pozice jediné supervelmoci).
Osnova
  • Geopolitika a politická geografie – vzájemná relace těchto pojmů, (R. Kjellén a vznik pojmu geopolitika); Německá „Geopolitik“ – organický charakter státu; F. Ratzel, K. Haushofer – vztah státu k životnímu prostoru a právo na hledání přirozených hranic; Anglosaská „Geopolitics” – motivace jednání států a geostrategie; A. T. Mahan – dělení světové mocenské rovnováhy na mořskou a pozemní moc; H. J. Mackinder – Heartland; N. Spykman – Rimland; S. Cohen – geostrategické a geopolitické regiony; Ruské geopolitické myšlení; A. P. Tsygankov – postsovětská geopolitika a fenomén euroasijského prostoru; Francouzské geopolitické myšlení – hlavní představitelé. Povinná literatura: Aldred, Ken; Smith, Martin A. (1999): Superpowers in the Post-Cold War Era, New York: St. Martin’s Press. Brzezinski, Zbigniew (2004): The Choice: Global Domination or Global Leadership. New York: Basic Books. Claval, Paul (2000): Hérodote and the French Left. In: Dodds, K., Atkinson, D. (eds.): Geopolitical Traditions. A Century of Geopolitical Thought. London: Routledge., s. 239-267. Cohen, S., B.: Geopolitical Realities and United States Foreign Policy, Political Geography, Vol. 22, (2003), s. 1–33. Dugan, A., B.: Mackinder and His Critics Reconsidered, Journal of Politics, Vol. 24, No. 2 (May. 1962), s. 241-257. Ferguson, Niall (2004): Empire. The Rise and Demise of the British World Order and Its Lessons for Global Power. New York: Basic Books. Gray, Colin, S. (1977): The Geopolitics of the Nuclear Era: Heartland, Rimlands, and the Technological Revolution, New York: Crane, Russak & Company, Inc. Gray, C., S. (1988): The Geopolitics of Super Power, Lexington: University Press of Kentucky. s. 75-92. Hagan, B., Ch.: Geopolitics, Journal of Politics, Vol. 4, No. 4 (Nov. 1942), s. 478-490. Hartshorne, R.: Recent Developments in Political Geography I. American Political Science Review, Vol. 29, No. 5 (Oct. 1935), s. 785-804. Hartshorne, R.: Recent Developments in Political Geography II. American Political Science Review, Vol. 29, No. 6 (Dec. 1935), s. 943-966. Heprle, Leslie W. (2000): Géopolitiques de Gauche. Yves Lacoste, Hérodote and French radical geopolitics. In: Dodds, K., Atkinson, D. (eds.): Geopolitical Traditions. A Century of Geopolitical Thought. London: Routledge., s. 268-301. Mahan, A., T. (1957): The Influence of Seapower upon History, New York: Sagamore Press. s. 22-77. Schnitzer, E., W.: German Geopolitics Revived, Journal of Politics, Vol. 17, No. 3 (Aug. 1955), s. 407-423. Tsygankov, A., P.: Mastering Space in Eurasia: Russian Geopolitical Thinking after the Soviet Break-Up, Communist and Post-Communist Studies, Vol. 35, No. 1. (2003).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.