HMV404 Geopolitics

Faculty of Social Studies
Autumn 2011
Extent and Intensity
1/1/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Kristýna Dyková (seminar tutor)
Mgr. Petr Ocelík, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
Department of International Relations and European Studies - Faculty of Social Studies
Contact Person: Olga Cídlová, DiS.
Timetable
Thu 14:00–15:40 U32
  • Timetable of Seminar Groups:
HMV404/01: No timetable has been entered into IS. B. Dančák
HMV404/02: No timetable has been entered into IS. B. Dančák
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je zaměřen na výklad geopolitiky jako jedné z prvních velkých teorií mezinárodních vztahů. Sleduje definici pojmu geopolitika od jejího prvního použití R. Kjellénem na konci 19. století až do současnosti. Všímá si metodologických kořenů této teorie, která čerpala inspiraci z geografického determinismu a sociálního darwinismu. Zvláštní důraz je kladen na vysvětlení základních rozdílů v chápání geopolitiky mezi reprezentanty německé „Geopolitik“, především F. Ratzelem a K. Haushoferem na straně jedné a reprezentanty anglosaské „Geopolitics“ a to zejména H. J. Mackinderem, A. T. Mahanem a N. Spykmanem na straně druhé. Další část kurzu je věnována výkladu geopolitiky, který nabízí ruský autor A. P. Tsygankov. Francouzskou geopolitickou školu reprezentují Y. Lacoste, R.-J. Dupuy, P.-M. Gallois, M. Korinman. Teoretický výklad je doplněn o dvě případové studie věnované: a) zániku SSSR (příklad hroutícího se impéria); b) postavení USA v současném světě (pozice jediné supervelmoci).
Syllabus (in Czech)
  • Geopolitika a politická geografie – vzájemná relace těchto pojmů, (R. Kjellén a vznik pojmu geopolitika); Německá „Geopolitik“ – organický charakter státu; F. Ratzel, K. Haushofer – vztah státu k životnímu prostoru a právo na hledání přirozených hranic; Anglosaská „Geopolitics” – motivace jednání států a geostrategie; A. T. Mahan – dělení světové mocenské rovnováhy na mořskou a pozemní moc; H. J. Mackinder – Heartland; N. Spykman – Rimland; S. Cohen – geostrategické a geopolitické regiony; Ruské geopolitické myšlení; A. P. Tsygankov – postsovětská geopolitika a fenomén euroasijského prostoru; Francouzské geopolitické myšlení – hlavní představitelé. Povinná literatura: Aldred, Ken; Smith, Martin A. (1999): Superpowers in the Post-Cold War Era, New York: St. Martin’s Press. Brzezinski, Zbigniew (2004): The Choice: Global Domination or Global Leadership. New York: Basic Books. Claval, Paul (2000): Hérodote and the French Left. In: Dodds, K., Atkinson, D. (eds.): Geopolitical Traditions. A Century of Geopolitical Thought. London: Routledge., s. 239-267. Cohen, S., B.: Geopolitical Realities and United States Foreign Policy, Political Geography, Vol. 22, (2003), s. 1–33. Dugan, A., B.: Mackinder and His Critics Reconsidered, Journal of Politics, Vol. 24, No. 2 (May. 1962), s. 241-257. Ferguson, Niall (2004): Empire. The Rise and Demise of the British World Order and Its Lessons for Global Power. New York: Basic Books. Gray, Colin, S. (1977): The Geopolitics of the Nuclear Era: Heartland, Rimlands, and the Technological Revolution, New York: Crane, Russak & Company, Inc. Gray, C., S. (1988): The Geopolitics of Super Power, Lexington: University Press of Kentucky. s. 75-92. Hagan, B., Ch.: Geopolitics, Journal of Politics, Vol. 4, No. 4 (Nov. 1942), s. 478-490. Hartshorne, R.: Recent Developments in Political Geography I. American Political Science Review, Vol. 29, No. 5 (Oct. 1935), s. 785-804. Hartshorne, R.: Recent Developments in Political Geography II. American Political Science Review, Vol. 29, No. 6 (Dec. 1935), s. 943-966. Heprle, Leslie W. (2000): Géopolitiques de Gauche. Yves Lacoste, Hérodote and French radical geopolitics. In: Dodds, K., Atkinson, D. (eds.): Geopolitical Traditions. A Century of Geopolitical Thought. London: Routledge., s. 268-301. Mahan, A., T. (1957): The Influence of Seapower upon History, New York: Sagamore Press. s. 22-77. Schnitzer, E., W.: German Geopolitics Revived, Journal of Politics, Vol. 17, No. 3 (Aug. 1955), s. 407-423. Tsygankov, A., P.: Mastering Space in Eurasia: Russian Geopolitical Thinking after the Soviet Break-Up, Communist and Post-Communist Studies, Vol. 35, No. 1. (2003).
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2010, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2011, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2011/HMV404