PSY104 Vývojová psychologie II

Fakulta sociálních studií
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petra Daňsová (přednášející)
Mgr. Hana Kyjonková, MSc, PhD, PGCert (přednášející)
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (přednášející)
Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Veronika Hanáčková (cvičící)
Mgr. Kristína Chabadová (cvičící)
Mgr. Iva Korábová (cvičící)
Mgr. Kristína Kotrčová (cvičící)
Mgr. Martina Koubíková (cvičící)
Mgr. Lenka Pivodová (cvičící)
Mgr. Tatiana Sedláková (cvičící)
Mgr. et Mgr. Dana Seryjová Juhová (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
každé sudé úterý 13:30–15:00 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PSY104/01: každé sudé úterý 15:15–16:45 U23
PSY104/02: každé sudé úterý 17:00–18:30 U23
PSY104/03: každé liché úterý 15:15–16:45 U23
PSY104/04: každé liché úterý 17:00–18:30 U23
Předpoklady
PSY103 Vývojová psychologie I
Psy 103 Vývojová psychologie I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 29 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz navazuje na výuku Vývojové psychologie I (PSY103). Kurz VP II dále pokračuje ve výkladu vývojových období od mladšího školního věku po období stárnutí a stáří. V rámci tohoto výkladu jsou dále prezentovány vývojové teoretické koncepce, metodologické možnosti zkoumání a studenti se seznámí s dalšími výsledky současných empirických studií, které se vztahují k probíraným vývojovým obdobím. Cílem kurzu je:
- kriticky využívat osvojených znalostí základních pojmů a zákonitostí VP k porozumění komplexu dynamických procesů psychického vývoje, k pochopení vývojových trendů a zákonitostí vývoje a k integrování těchto poznatků do obrazu celoživotního utváření osobnosti;
- porozumět zákonitostem a charakteristikám jednotlivých vývojových období v kontextu rozdílných vývojových teorií;
- pochopit variabilitu, unikátnost, typičnost a všeobecné trendy ve vývoji;
- prohloubit dovednost metodologického myšlení v souvislosti se zkoumáním intraindividuálních změn, interindividuálních rozdílů a vývojových trajektorií v psychickém vývoji;
- osvojit si základní zákonitosti a charakteristiky typické pro jednotlivá období vývoje od mladšího školního věku po stáří;
naučit se interpretovat jednotlivé projevy chování, prožívání apod. v rámci tzv. normativního vývoje a naučit se využívat jednotlivé teoretické přístupy k jejich explanaci.
Kurz předpokládá:
- obeznámenost se základními poznatky z biologie a antropologie člověka, syntézu s poznatky z dalších aktuálně studovaných psychologických disciplín, především z obecné psychologie a sociální psychologie, ale též statistiky a metodologie;
- dovednosti z oblasti práce s odbornými zdroji (včetně elektronických databází);
- znalost manuálu APA6th.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- rozumět základním pojmům a konceptům ve VP
- rozumět zákonitostem a charakteristikám jednotlivých vývojových období v kontextu rozdílných vývojových teorií
- zahrnout a zohlednit variabilitu, unikátnost, typičnost a všeobecné trendy ve vývoji při analýze lidského chování, prožívání, schopností a dovedností
- rozumět metodám zkoumání intraindividuálních změn a interindividuálních rozdílů v psychickém vývoji
- využívat znalosti základních zákonitostí a charakteristik typických pro jednotlivá období vývoje od mladšího školního věku po stáří pro pochopení lidského chování, prožívání, schopností a dovedností
- interpretovat jednotlivé projevy chování, prožívání apod. v rámci tzv. normativního vývoje a naučit se využívat jednotlivé teoretické přístupy k jejich explanaci
- zpracovat výsledky empirických studií, přehledových článků, meta-analýz do přehledu dosavadních poznatků ("introduction") ve zvolené oblasti vývojové psychologie
- navrhnout vývojově psychologickou otázku vhodnou pro empirický výzkum
- prakticky realizovat administraci vývojově-psychologické metody
Osnova
 • Mladší školní věk. Piagetova teorie kognitivního vývoje.
 • Adolescence. Vývojové teorie I.: Teorie psychosociálního vývoje, teorie adolescentního egocentrismu, teorie vývoje partnerských vztahů v adolescenci.
 • Vynořující se dospělost. Vývojové období či proces? Debata nad konceptem emerging adulthood.
 • Dospělost. Vývojové teorie II.: Evoluční psychologie, etologie a sociobiologie, ekologický model vývoje.
 • Stárnutí a stáří. Vývojové teorie III.: Emocionální vývoj, teorie socio-emocionální selektivity, teorie celoživotního vývoje, model SOC.
 • Aplikace vývojové psychologie v praxi.
 • Vývojové teorie a výzkum aktuálně.
Literatura
  povinná literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 467 s. ISBN 9788024609560. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2007. 461 s. ISBN 9788024613185. info
 • MACEK, Petr. Adolescence. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 143 s. ISBN 80-7178-747-7. info
 • ARNETT, Jeffrey Jensen. Human development : a cultural development. 1st ed. Harlow: Pearson, 2014. ii, 760. ISBN 9781292039596. info
 • NEWMAN, Barbara M. a Philip R. NEWMAN. Development through life : [a psychological approach]. Edited by Clarissa Uttley. 11th ed. Belmont: Wadsworth Cengage Learning, 2012. vi, 153. ISBN 9781111349042. info
  doporučená literatura
 • EISEN, Andrew R. a Charles E. SCHAEFER. Separation anxiety in children and adolescents : an individualized approach to assessment and treatment. New York: Guilford Press, 2005. xxii, 298. ISBN 159385482X. info
 • Anxiety disorders in children and adolescents. Edited by Tracy L. Morris - John S. March. 2nd ed. New York: Guilford Press, 2004. xvi, 395. ISBN 1572309814. info
 • STUART-HAMILTON, Ian. Psychologie stárnutí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 319 s. ISBN 8071782742. info
  neurčeno
 • ERIKSON, Erik H. Životní cyklus rozšířený a dokončený : devět věků člověka. Translated by Jiří Šimek. Vyd. 2., přeprac., v Portá. Praha: Portál, 2015. 147 s. ISBN 9788026207863. info
 • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie [Langmeier, 1998]. Vyd. 3., přeprac. a dopl., v. Praha: Grada Publishing, 1998. 343 s. : i. ISBN 80-7169-195-X. info
 • HEIDBRINK, Horst. Psychologie morálního vývoje. Translated by Ondřej Müller. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 175 s. ISBN 80-7178-154-1. info
 • VYGOTSKIJ, L. S. Myšlení a řeč : Izbrannyje psichologičeskije issledovanija (Orig.). Translated by Jan Průcha. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 295 s. info
 • VYGOTSKIJ, L. S. (Lev Semenovič). Vývoj vyšších psychických funkcí : Razvitije vysšich psichičeskich funkcij (Orig.). Translated by Jan Průcha - Miluše Sedláková. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 363 s. info
 • PIAGET, Jean a Bärbel INHELDEROVÁ. Psychologie dítěte [Piaget, 1970]. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1970. 115 s. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, skupinová diskuse, skupinový úkol (realizace administrace vývojově-psychologické metody), seminární práce ("introduction")
Metody hodnocení
Povinná docházka na semináře. Zápočet: prezentace týmového úkolu (max 10 bodů) + závěrečná seminární práce - introduction (max 40 bodů) Zkouška: závěrečná ústní zkouška (max 50 bodů)
Informace učitele
http://www.fss.muni.cz/psych/studium.html
Kurz je vyučován každoročně. The course is taught annually. Uvedená literatura je doplněna v podrobném sylabu, který je umístěn ve studijních materiálů IS a v jeho interaktivních osnovách. Tam také budou v průběhu kursu zavěšovány všechny důležité dodatky a materiály. Literature to be studied is desribed at greater details in the more concrete syllabus that can be found in Study Materials of IS (Information System).

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.