ENSb1110 Seminář k bakalářské práci I

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Ľuboš Slovák (přednášející)
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Mikuláš Černík (cvičící)
doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Dostalík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Fraňková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Chabada (cvičící)
RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vojtěch Pelikán, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Skalík (cvičící)
doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D. (cvičící)
Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Kristína Markechová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ENSb1110/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Ľ. Slovák
ENSb1110/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Binka
ENSb1110/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Černík
ENSb1110/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Činčera
ENSb1110/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Dostalík
ENSb1110/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Fraňková
ENSb1110/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Chabada
ENSb1110/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. N. Johanisová
ENSb1110/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Krajhanzl
ENSb1110/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Pelikán
ENSb1110/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Skalík
ENSb1110/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Stibral
ENSb1110/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Ulčák
ENSb1110/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
! ENS110 Seminář k bakalářské práci I &&! NOW ( ENS110 Seminář k bakalářské práci I )&&( ENSb1117 Úvod do metodologie || ENS117 Úvod do metodologie )&&( ENSb1122 Práce s odborným textem || ENS122 Práce s odborným textem )
Předmět si studenti zapisují v semestru, předcházejícím semestru ve kterém chtějí odevzdat závěrečnou práci.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, pod dohledem vedoucího práce, uskutečnění samostatného výzkumu v konkrétní tematické oblasti příslušného oboru a prezentace jeho výsledků cestou zpracování získaných dat do podoby standardního odborného textu, v rozsahu a formálních standardech (struktura textu, anotace, klíčová slova, formát, způsob citace, seznam použitých pramenů a literatury), jež definuje obor. Absolvent předmětu je schopen formulovat ve svém oboru relevantní výzkumný problém, realizovat odpovídající vlastní výzkum a na základě shromážděných dat sestavit odborný text, jenž je v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky oboru. Student je také připraven svůj text kompetentně obhájit. Předměty ENSb1110 a ENSb1111 zapisuje student, který chce obor Environmentální studia ukončit bakalářskou prací. Předmět ENSb1110 je prerekvizitou pro zápis ENSb1111, ENSb1111 student povinně zapisuje v semestru, ve kterém hodlá odevzdat práci (zpravidla 6. semestr studia).
Výstupy z učení
Student předmětu:
- bude schopen formulovat v oboru environmentální studia relevantní výzkumný problém a na něj navázanou výzkumnou otázku - dokáže připravit rešeršní studii k vybranému problému a formulovat algoritmus výběru jednotlivých zdrojů
- schopen vytvořit výzkumný design odpovídající zvolené výzkumné otázce a problému, tak aby odpovídal výzkumnému záměru a reflektoval dosavadní poznatky z dané oblasti
Osnova
  • Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce v průběhu vlastního zpracovávání zadání.
Literatura
  • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
Výukové metody
Student se na individuálních konzultacích s vedoucím práce aktivně podílí na všech fázích tvorby práce – na přípravě, psaní i kompletaci.
Metody hodnocení
Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce. Je zakončen zápočtem, jenž uděluje vedoucí práce. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání závěrečné diplomové práce v předepsaném termínu a v souladu s jejím zadáním i formálními a obsahovými požadavky, vyžadovanými oborem.
Informace učitele
„Uvedený studijní plán vyjadřuje model jednooborového studijního programu. V případě, že student studuje dvouoborový program, studijní plán je konstruován obdobně.“
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nutné absolvovat před zapsáním ENSb1111. Jedná se předmět s průběžnými kontrolami podle čl. 16.8. SZŘ MU.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.