PSYb2530 Rozhovor a pozorování v psychologii

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
Mgr. Jan Širůček, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PSYb2530/01: Pá 9. 10. 8:00–11:40 P22, Pá 23. 10. 8:00–11:40 P22, Pá 6. 11. 8:00–11:40 P22, Pá 20. 11. 8:00–11:40 P22, Pá 4. 12. 8:00–11:40 P22, Pá 18. 12. 8:00–11:40 P22, Pá 8. 1. 8:00–11:40 P22
PSYb2530/02: Pá 16. 10. 8:00–11:40 U35, Pá 30. 10. 8:00–11:40 U35, Pá 13. 11. 8:00–11:40 U35, Pá 27. 11. 8:00–11:40 U35, Pá 11. 12. 8:00–11:40 U35, Pá 15. 1. 8:00–11:40 U35
PSYb2530/03: Pá 9. 10. 12:00–15:40 U53, Pá 23. 10. 12:00–15:40 U53, Pá 6. 11. 12:00–15:40 U53, Pá 20. 11. 12:00–15:40 U53, Pá 4. 12. 12:00–15:40 U53, Pá 18. 12. 12:00–15:40 U53, Pá 8. 1. 12:00–15:40 U53
PSYb2530/04: Pá 16. 10. 12:00–15:40 U53, Pá 30. 10. 12:00–15:40 U53, Pá 13. 11. 12:00–15:40 U53, Pá 27. 11. 12:00–15:40 U53, Pá 11. 12. 12:00–15:40 U53, Pá 15. 1. 12:00–15:40 U53
Předpoklady
! PSY253 Rozhovor a pozorování v psychologii && ( SEMESTR ( 5 ) || SEMESTR ( 6 ) || SEMESTR ( 7 ))
Pro úspěšné zvládnutí předmětu je nezbytné disponovat základními znalostmi metodologie psychologického výzkumu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je směřuje k získání praktické dovednosti vedení rozhovoru a pozorování jako nástrojů získávání psychologických poznatků. V průběhu celého semestru probíhají praktické nácviky rozhovoru s využitím videozáznamu, trénink v pozorování a registrace výsledků pozorování. Pozornost je věnována současným paradigmatům kvalitativního i kvantitativního výzkumu a způsobům zpracování získaných dat v jejich kontextech.
Výstupy z učení
Student bude po úspěšném absolvování kurzu schopen: - naplánovat rámec exploračního rozhovoru a realizovat jej - vhodně aplikovat facilitační techniky vedení rozhovoru - vypořádat se etickými výzvami exploračních rozhovorů - zaznamenávat data získaná rozhovorem a analyzovat je - poskytnout kultivovanou zpětnou vazbu k užití metod vedení rozhovoru - naplánovat pozorovací schéma a užít jej pro zaznamenání vybraného jevu - analyzovat takto získaná data a interpretovat zjištění
Osnova
  • Témata výuky skrze jednotlivé semináře: 1. Rozhovor a pozorování jako zdroj získávání informací: etické aspekty, požadavky na tazatele, pozorovatele, silné a slabé stránky rozhovoru a pozorování jako základních metody používaných v psychologii, zdroje zkreslení při využití metody rozhovoru a pozorování ve výzkumu 2. Metodika vedení rozhovoru: druhy a využití rozhovoru v psychologii, fáze vedení rozhovoru, zásady tvorby otázek a jejich řazení, technika vedení rozhovoru - kladení otázek a typy otázek v rozhovoru, formy záznamu rozhovoru, zpracování a interpretace získaných informací 3. Pozorování: tvorba pozorovacího schématu, kritéria hodnocení pozorování, formy záznamu pozorování, zpracování a analýza dat, pozorování v kontextu kvalitativního a kvalitativního přístupu 4. Technické řešení záznamu rozhovoru a pozorování 5. Introspekce a sebereflexe
Literatura
    povinná literatura
  • ARKSEY, Hilary a Peter KNIGHT. Interviewing for social scientists : an introductory resource with examples. 1st pub. London: SAGE Publications, 1999. xii, 208. ISBN 0761958703. info
    doporučená literatura
  • Berman, P.S., Shopland, S. N. (2005). Interviewing and Diagnostic Exercises For Clinical and Counseling Skills Building. New Jersey
  • Rubin, H., Rubin, I. (2005). Qualitative interviewing: the art of hearing data. Sage.
Výukové metody
Semináře, praktické nácviky ve dvojicích a ve skupinách, videotrénink interakce, písemná zpětná vazba.
Metody hodnocení
Během semestru studující pořídí videonahrávku vlastního rozhovoru, vypracuje podrobnou zpětnou vazbu k videonahrávce kolegy a bude prezentovat její zkrácenou podobu na semináři - tyto povinnosti jsou hodnoceny jako splněné/nesplněné. Ke zkoušce studující připraví kritický rozbor odborné studie založené na pozorování a obhájí jej. Zkouška je klasifikována.
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022.