ZURb1405 Dílna V: PR praxe

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
0/1/8. 96 hodin (8 hodin týdně, 12 týdnů) praxe + 3 semináře. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
ZURb1226 Public relations || ZURb1227 Tiskový mluvčí || ZURb1228 Krizová komunikace
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je nejen porozumět fungování konkrétního oddělení, ale především vyzkoušet si vlastní schopnosti a předpoklady profese pracovníka PR oddělení či tiskového mluvčího a uplatnit je v praxi. Komplexnost předmětu vychází z požadavků aplikační sféry, jak byly zpracovány v analýze trhu práce.
Výstupy z učení
Studenti se při praxi komplexně seznamují a osvojují si každodenní pracovní rutinu v určené instituci, učí se pracovat „uvnitř“ instituce i v terénu. V teoretické rovině studenti nabývají patřičné vědomosti nejen o vlastní organizaci, formě a obsahu PR materiálů a tiskových zpráv, ale podle zaměření instituce také o sféře jejích klientů/zákazníků. Praktikanti získávají a upevňují si nejen praktické dovednosti a rutinní postupy, ale reflexí a konfrontací teorie a praxe své i svých kolegů na třech seminářích a v esejích ke zkušenostem z průběhu praxe se jejich znalosti povyšují na další kvalitativní úroveň, což výrazně rozšiřuje a podporuje možnost jejich uplatnění a významně zvyšuje jejich konkurenceschopnost v porovnání se studenty, kteří takový cyklus – provázání teorie a praxe – neabsolvují. Na konci PR praxe studenti zvládnou kompletní tvorbu PR materiálů, tiskových zpráv a dalších podobných výstupů příslušných organizací. Absolvent Praxe v public relations je schopen používat znalosti a dovednosti na adekvátních pozicích pracovníků v oboru public relations podle typu praxe v konkrétní organizaci.
Osnova
  • Osnova: 1. týden: Pod vedením garanta (pracovníka organizace, v níž bude student na praxi) komplexní seznámení s každodenní rutinou, s náplní práce instituce i náplní práce příslušné funkce, v níž bude student působit. 1.–3. týden: Zvládnutí nejen rutinních obsahových a organizačních věcí, ale i technických znalostí a postupů v konkrétní organizaci. 4.–6. týden: Postupné plnění nejen zadaných úkolů, ale také (po dohodě s garantem praxe) uskutečňování vlastních nápadů. 7.–12. týden: Postupné zvládnutí samostatné práce nejen uvnitř organizace, ale i v terénu. 12. týden: Závěrečné zhodnocení studentovy práce garantem, případná doporučení garanta pro zlepšení práce studenta v budoucnu.
  • Úvodní seminář – seznámení s organizací a obsahem kurzu, stanovení hlavních pravidel a zásad, které je nutno při praxi plnit a dodržovat; seznámení se zkušenostmi studentů, kteří byli na praxi v minulých obdobích (prezentační materiál). Průběžný seminář – reflexe zkušeností studentů z dosavadní praxe a konfrontace těchto poznatků s teorií, kterou se zabývali dříve ve výuce i s poznatky z praktických kurzů na katedře (prezentace esejů (kritická sebehodnotící reflexe) studentů, prezentace výsledků jejich práce, řízená diskuse s výměnou zkušeností mezi studenty působícími v různých institucích). Závěrečný seminář – závěrečná reflexe zkušeností studentů z celé praxe a konfrontace těchto poznatků s teorií, kterou se zabývali dříve ve výuce i s poznatky z praktických kurzů na katedře (prezentace závěrečných esejů (kritická sebehodnotící reflexe) studentů, prezentace konečných výsledků jejich práce, řízená diskuse s výměnou zkušeností mezi studenty působícími v různých institucích).
  • Poznámka: Praxi lze konat pouze v instituci, která se zaváže, že studentovi poskytne potřebné podmínky – pracovní prostor, počítač a podobně a bude hradit případné pracovní výjezdy studenta mimo místo působení. Pokud nejde o praxi v instituci, s níž má katedra či fakulta příslušnou rámcovou dohodu o výkonu praxe, domlouvá si student vše po předběžném souhlasu vyučujícího samostatně. Instituce se v tom případě musí zavázat k zajištění praxe v požadovaném rozsahu a kvalitě, k tomu, že umožní „inspekci“ vyučujícího a že po skončení praxe dodá vyučujícímu písemné zhodnocení praxe v požadovaném rozsahu.
Literatura
    povinná literatura
  • CHALUPA, Radek. Efektivní krizová komunikace : pro všechny manažery a PR specialisty. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 169 s. ISBN 9788024742342. info
  • BEDNÁŘ, Vojtěch. Krizová komunikace s médii. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2012. 183 s. ISBN 9788024737805. info
  • BEDNÁŘ, Vojtěch. Mediální komunikace pro management. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2011. 153 s. ISBN 9788024736297. info
  • SVOBODA, Václav. Public relations : moderně a účinně. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2009. 239 s. ISBN 9788024728667. info
  • SVOBODA, Václav. Public relations : moderně a účinně. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2009. 239 s. ISBN 9788024728667. info
Výukové metody
Praktická denní odborná práce v konkrétní organizaci splňující kritéria kurzu v České republice i v zahraničí. Organizační, hodnotící a reflexivní semináře s moderovanou diskusí a prezentací zkušeností studentů a ukázkami jejich dosavadní práce v předmětu. Praxe se koná v termínech určených katedrou, v odůvodněných případech lze akceptovat i jiné termíny.
Metody hodnocení
Předmět úspěšně ukončí uchazeči, kteří v určených termínech odevzdají dostatečný objem relevantních PR materiálů (hodnotí se kvalita i kvantita) nebo jinak prokážou činnost odpovídající náplni předmětu, předloží dvě kritické sebereflexivní eseje s hodnocením své PR praxe (v polovině a po skončení praxe) a odevzdají hodnocení garanta praxe, v němž bude práce studenta ohodnocena minimálně jako dostačující. Předpokladem k úspěšnému ukončení předmětu je rovněž aktivní absolvování všech seminářů (úvodní seminář, seminář v průběhu praxe a závěrečný seminář, nutná aktivní účast po celou dobu konání všech seminářů). Na seminářích s moderovanou diskusí prezentují studenti své zkušeností z praxe s ukázkami dosavadní práce v předmětu. Velmi podstatným předpokladem k úspěšnému absolvování předmětu také dodržování všech profesních zásad a souvisejících etických a právních norem.

Praxi lze částečně nebo zcela uznat i studentům, kteří působí či působili (maximálně pět let zpětně) v odpovídající organizaci v rozsahu a kvalitě odpovídající podmínkám předmětu.
Informace učitele
https://cemep.fss.muni.cz/bakalarske-praxe/pr-praxe
Informace k předmětu najdete také na webu Centra mediálních praxí: https://cemep.fss.muni.cz/bakalarske-praxe/pr-praxe.

V době výuky kurzu budou ve studijních materiálech v IS zveřejňovány všechny důležité doplňující informace a podklady související s kurzem (jeho začátkem, průběhem a ukončením).

During the course, all the important additional information and documents associated with the course (its beginning, organisation and completion) are to be published in the study materials folder in the Information System (IS).

Pojištění: Za škody na zdraví a majetku v době praxe nenese odpovědnost MU, potažmo FSS. V případě zájmu o pojištění je nezbytné se pojistit individuálně. Pro případ poškození zdraví praktikanta je možné využít individuálního úrazového pojištění. Škody na majetku a zdraví druhých osob je možné pokrýt z pojištění odpovědnosti za škody způsobené v občanském životě, což je volitelné připojištění k pojištění domácnosti (vztahuje se na členy rodiny i mimo domácnost).

Etika a právo: Velmi podstatným předpokladem k úspěšnému absolvování kurzu (a možnosti pokračovat dále ve studiu) je mimo jiné dodržování všech profesních zásad public relations, etických a právních norem. Student v tomto kurzu pracuje v public relations běžným způsobem, získává a používá reálné informace od reálných zdrojů, nemůže si informace, skutečnosti či zdroje vymýšlet ani je nijak upravovat.

Podvodné plnění studijních povinností: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání univerzity i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.