SPRb1119 Kvalitativní výzkum

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ladislav Otava, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ladislav Otava, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 8:00–9:40 P24a
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky kvalitativního výzkumu, poskytnout jim základní orientaci v termínech, konceptech a faktech, které lze v této specifické oblasti sociální práce využít, zvláštní pozornost je věnována metodologii uplatňované ve výzkumu v sociální práci, schopnosti analýzy problému, jejich prezentaci a diskusi.
Výstupy z učení
Studenti získají znalost termínů, konceptů a fakt z problematiky kvalitativního výzkumu. Studenti získají dovednost strukturované prezentace znalostí.
Osnova
  • Předmět je realizován formou samostudia, přednášek studentů a vyučujícího k tématům předmětu. Evidence docházky bude probíhat elektronicky pomocí čipové karty studenta.
Literatura
    povinná literatura
  • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008, 407 s. ISBN 9788073674854. info
  • CORBIN, Juliet M. a Anselm L. STRAUSS. Basics of qualitative research : techniques and procedures for developing grounded theory. Fourth edition. Los Angeles: SAGE, 2015, xviii, 431. ISBN 9781412997461. info
  • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. 4. nezměněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2011, 372 stran. ISBN 9788024619668. URL info
    doporučená literatura
  • FLICK, Uwe. An introduction to qualitative research. 5th ed. Los Angeles: Sage, 2014, xxvii, 587. ISBN 9781446267790. info
Výukové metody
Expertíza: písemná odpověď na otázku podle zadání. Rozsah expertízy je stanoven na 3000 ±300 slov, odevzdání do IS MUNI v termínu uvedeném u příslušné složky Odevzdávárny, formulářem z IS MUNI. Prezentace: ústní přednesení expertízy. Očekávaný rozsah prezentace je 20 minut s 10 slajdy, odevzdání do IS MUNI nejpozději v pondělí předcházející přednášce. K prezentaci se přihlašuje v aplikaci IS MUNI Zkušební termíny. Na prezentaci probíhá přihlašování v IS MUNI. Přednáška: ústní přednesení volného téma-tu. Očekávaný rozsah přednášky je 20 minut s 10 slajdy, odevzdání do IS MUNI nejpozději v den přednášky. K přednášce se přihlašuje v IS MUNI.
Metody hodnocení
Hodnocení je založeno na průběžném plnění podmínek a závěrečné prezentaci expertízy: i) 1 bod za expertízu: učitelovo a komentátorčino / komentátorovo kladné hodnocení expertí-zy a její prezentace – povinná část, bez tohoto bodu nebudou započítány body ostatní; ii) 1 bod za kvalitu: učitelovo a komentátorčino / komentátorovo celkově výborné hodnocení expertízy a její prezentace učitelem a komentátorkou / komentátorem; iii) 1 bod za docházku: účast na minimálně 60 % výuky – volitelná část; iv) 1 bod za aktivitu: aktivní zapojení během přednášek – volitelná část; v) 1 bod za přednášku: učitelovo kladné hodnocení přednášky na volné téma – volitelná část. Bodové vyjádření: 5 bodů ≡ A, 4 body ≡ B, 3 body ≡ C, 2 body ≡ D, 1 bod ≡ E, 0 bodů ≡ F.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2024.