VPLb1151 Educational Policy and HRD

Faculty of Social Studies
Spring 2021
Extent and Intensity
1/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. Gabriela Vaceková, PhD. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Supplier department: Department of Social Policy and Social Work - Faculty of Social Studies
Prerequisites (in Czech)
! VPL151 Educational Policy and HRD && ! NOWANY ( VPL151 Educational Policy and HRD )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to introduce basic principles, objectives, functions and instruments of education policy in the Czech republic and abroad; especially the role of education, scholarship and qualification in contemporary knowledge society is accentuated. Students are conduced to: understand the key relationships between education and other social policies (especially labour market policy and its bonds to human capital, employability, life-long learning and education-to-employment transition regimes), perceive educational and training programs design and implementation, evaluate their effects for various actors, and suggest appropriate and effective solutions of educational problems. Great emphasis is put also on the economic (education in the system of public budgeting, costs and benefits of education outcomes) as well as social aspects of education (inequalities in education, inclusive approach in education policy).
Learning outcomes
Students are conduced to: understand the key relationships between education and other social policies (especially labour market policy and its bonds to human capital, employability, life-long learning and education-to-employment transition regimes); perceive educational and training programs design and implementation; evaluate their effects for various actors; and suggest appropriate and effective solutions of educational problems.
Syllabus
 • 1) Educational policy as a substantial part of social (public) policy – its functions, principles, objectives, actors, levels, relationships to the other social policies, financing (including public funding), costs and benefits of education. 2) Primary education and vocational training as an entrance ticket to the labour market – educational systems (regional education and tertiary education systems), their objectives, subjects, programmes, outcomes and effects in national as well as European perspective. The importance of measures to support smooth transitions from education to the labour market (e.g. transition regimes, key characteristics and international experiences). 3) Additional (life-long) learning as an instrument of labour force adaptability, labour market flexibility and application, reproduction and diffusion of basic knowledge level – life-long learning, adult education in different life-course cycles, labour force development, vocational training (Czech and European perspective).
Literature
  required literature
 • Veselý, A. 2004. Společnost vědění jako teoretický koncept. In: Sociologický časopis, ročník 40, číslo 4, s. 433-446
 • Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České Republiky na období 2015-2020. MŠMT. Dostupné on-line na http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie/dz-rgs-2015-2020.pdf
 • Strategie vzdělávací politiky České Republiky do roku 2020. MŠMT. Dostupné on-line na http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/strategie-2020_web.pdf
 • Walther, A. (2006). Regimes of Youth Transitions: Choice, Flexibility and Security in Young People´s Experiences across Different European Contexts. Young (Nordic Journal of Youth Research), 14(2), 119-139
 • Economics of education. Edited by Dominic J. Brewer - Patrick J. McEwan. Amsterdam: Elsevier, 2010. xii, 369. ISBN 9780080965307. info
 • HÁJKOVÁ, Vanda and Iva STRNADOVÁ. Inkluzivní vzdělávání : teorie a praxe. Vydání 1. Praha: Grada, 2010. 217 stran. ISBN 9788024730707. info
 • KELLER, Jan and Lubor HRUŠKA TVRDÝ. Vzdělanostní společnost? : chrám, výtah a pojišťovna. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. 183 s. ISBN 9788086429786. info
 • Handbook of research in education finance and policy. Edited by Helen F. Ladd - Edward B. Fiske. 1st ed. New York: Routledge, 2007. xxii, 762. ISBN 9780805861457. info
 • BASL, Josef. (Ne)rovné šance na vzdělání : vzdělanostní nerovnosti v České republice. Edited by Petr Matějů - Jana Straková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2006. 411 s. ISBN 8020014004. info
 • Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Edited by Jaroslav Kalous - Arnošt Veselý. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 172 s. ISBN 8024612593. info
 • Vybrané problémy vzdělávací politiky. Edited by Jaroslav Kalous - Arnošt Veselý. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 159 s. ISBN 8024612593. info
 • Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. Edited by Jaroslav Kalous - Arnošt Veselý. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 181 s. ISBN 8024612593. info
 • International handbook of lifelong learning. Edited by David Aspin. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001. x, s. 405-. ISBN 0-7923-6815-0. info
 • BECKER, Gary S. Human capital : a theoretical and empirical analysis, with special reference to education. 3rd ed. Chicago: University of Chicago Press, 1993. xxii, 390. ISBN 0226041204. info
  recommended literature
 • Descy, P. 2002. Having a Low Level of Education in Europe: An At-Risk Situation. European Journal of Vocational Training No 26, pp. 58-69
 • West, A., Nikolai, R. (2013). Welfare Regimes and Education Regimes: Equality of Opportunity and Expenditure in the Eu (and US). Journal of Social Policy, 42(3): 469-493
 • Lundahl, L., Olofsson, J. 2014. Guarded Transitions? Youth Trajectories and School-to-work Transition Policies in Sweden. International Journal of Adolescence and Youth, 19:sup1, 19-34
 • Lundahl, L. 2011. Paving the Way to the Future? Education and Young Euroepans´Paths to Work and Independence. European Educational Research Journal, 10(2), 168-179
 • Eliasson, G. 1999. Diplomas, Labour Market Signalling and the Allocation of Competence on Jobs. European Journal of Vocational Training No 16, pp. 67-72
 • Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016-2018. MŠMT. Dostupné on-line na http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/apiv_2016_2018.pdf
 • Kalous, J. 2002. Česká republika na cestě ke společnosti vědění? In: Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 5. ročníku mezinárodní konference
 • Raffe, D. (2011). Cross-national Differences in Education-Work Transitions, In London, M. (ed.) The Oxford Handbook of Lifelong Learning. New York: Oxford University Press
 • Jirásek, J.A. 2002. Lidský kapitál. In: Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 5. ročníku mezinárodní konference
 • Krebs, V.; Durdisová, J.; Poláková, O.; Žižková, J. 2002. Sociální politika. Praha: Aspi Publishing s.r.o. (vybraná kapitola)
 • Brožová, D. 2002. Nová ekonomika a trhy práce. In: Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 5. ročníku mezinárodní konference
 • Sparkes, J. 1999. Schools, Education and Social Exclusion. CASEpaper 29. London: ESRC
 • LIESSMANN, Konrad Paul. Hodina duchů : praxe nevzdělanosti : polemický spis. Translated by Milan Váňa. Vydání první. Praha: Academia, 2015. 133 stran. ISBN 9788020025302. info
 • LIESSMANN, Konrad Paul. Teorie nevzdělanosti : omyly společnosti vědění. Translated by Jana Zoubková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008. 125 s. ISBN 9788020016775. info
 • CHECCHI, Daniele. The economics of education : human capital, family background and inequality. New York: Cambridge University Press, 2006. xi, 278. ISBN 0521793106. info
 • HORÁKOVÁ, Markéta. Problematika osob s nízkou kvalifikací na trhu práce. (Low-qualified on the labour market). In Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 122-140, 19 pp. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5. info
 • BRDEK, Miroslav and Helena VYCHOVÁ. Evropská vzdělávací politika :programy, principy a cíle. Praha: ASPI, 2004. 167 s. ISBN 80-86395-96-0. info
 • PRŮCHA, Jan. Vzdělávání a školství ve světě :základní mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 319 s. ISBN 80-7178-290-4. info
 • KALOUS, Jaroslav. Teorie vzdělávací politiky. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. 96 s. ISBN 8021102470. info
 • The politics, sociology, and economics of education : interdisciplinary and comparative perspectives. Edited by Russell Francis Farnen - Heinz Sünker. New York: St. Martin's Press, 1997. xii, 294. ISBN 0312174683. info
 • PAVLÍK, Oldřich, Luboš CHALOUPKA and Karel KOHOUT. Vzdělávání dospělých : výtah z dokumentů a publikací. Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání, 1997. 111 s. info
Teaching methods
Reading, homework, group work.
Assessment methods
Written test, seminar work, final written and oral examination.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2021/VPLb1151