DO4PVPB3 Správní právo IV

Faculty of Law
Spring 2022
Extent and Intensity
0/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (lecturer)
Mgr. Michal Šašek (assistant)
Guaranteed by
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
Faculty of Law
Supplier department: Faculty of Law
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět poskytuje dostatečně hluboké teoretické a praktické poznatky o správním právu a rozvíjí schopnost vysvětlit souvislosti a vztahy mezi správním právem a dalšími právními odvětvími (zejména pak právem ústavním), jakož i schopnost získané poznatky zprostředkovat posluchačům ve výukovém procesu.
Learning outcomes
The students, especially the students of Administrative and Environmental Law study programme specialized in environmental law, who have succeeded at the end of the course: - have sufficient theoretical and practical knowledge of administrative law - are able to explain connections and relationships between administrative law and the other branches of law (especially constitutional law) - are able to transmit the acquired knowledge to the students in the teaching process.
Syllabus
 • 1. Legal guaranties in public administration. 2. Control of public administration (concept, nature and functions of public administration control, types and sorts of public administration control). 3. Liability in administrative law (concept, nature and characteristic features of liability in administrative law, liability for misdemeanours, liability for so called other administrative delinquency).
Literature
  required literature
 • PRŮCHA, Petr. Správní právo : obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd.,. Brno: Doplněk, 2012. 427 s. ISBN 9788073803810. info
  recommended literature
 • HENDRYCH, Dušan. Správní právo : obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. xxix, 570. ISBN 9788074006241. info
 • SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA and Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 216 pp. Učebnice -513. ISBN 978-80-210-7335-7. info
 • WEYR, František. Československé právo správní., Část obecná. (Organisace veřejné správy a řízení správní). V Brně: Nákladem Čes. akadem. spolku "Právník", 1922. 148 s. info
 • MERKEL, Adolf. Obecné právo správní : Allgemeines Verwaltungsrecht (Orig.). Edited by František Weyr. Praha, Brno: Orbis, 1932. xv, 184 +. info
 • HOETZEL, Jiří. Československé správní právo., část všeobecná [Melantrich, 1937]. 2. přeprac. vyd. Praha: Melantrich, 1937. 506 s. info
 • POŠVÁŘ, Jaroslav. Obecné pojmy správního práva. Brno: Československý akademický spolek Právník, 1946. 103 s. info
 • KOJA, Friedrich. Allgemeines Verwaltungsrecht : Lehr- und Handbuch für Studium und Praxis. Edited by Walter Antoniolli. 3., völlig neu bearbeitete. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 1996. xxix, 874. ISBN 3214046578. info
 • SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3., aktualiz. a upr. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 497 s. ISBN 9788074780028. info
 • HÁCHA, Emil. Slovník veřejného práva československého. Svazek I. Reprint původního vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. vii, 871 s. ISBN 80-902752-5-7. info
 • HÁCHA, Emil. Slovník veřejného práva československého. Svazek II. Reprint původního vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. vii, 1202. ISBN 80-902752-6-5. info
 • Slovník veřejného práva československého. Svazek III. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. vi, 960 s. ISBN 80-902752-7-3. info
 • Slovník veřejného práva československého. Svazek IV. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. vi, 995 s. ISBN 80-902752-8-1. info
 • Slovník veřejného práva československého. Svazek V. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. 1098 s. ISBN 80-902752-9-X. info
 • Prawo administracyjne. Edited by Marek Wierzbowski. Wyd. III. zm. Warszawa: Wydawnictwa prawnicze PWN, 2001. 634 s. ISBN 83-88296-19-1. info
 • OCHENDOWSKI, Eugeniusz. Prawo administracyjne : część ogólna. Wyd. 7. - zaktualizowane. Toruń: Dom organizatora, 2006. 498 s. ISBN 8372853037. info
 • DUNIEWSKA, Zofia. Prawo administracyjne :pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie. Wyd. 2. Warszawa: Difin, 2002. 429 s. ISBN 83-7251-288-4. info
 • TICHÝ, Luboš. Evropské právo. 5. přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. xlii, 756. ISBN 9788074005466. info
 • KLÍMA, Karel. Evropské právo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 579 s. ISBN 9788073803353. info
Teaching methods
theoretical preparation, tuition, support in the form of e-learning (interactive syllabus)
Assessment methods
Written thesis of 12-15 pages extent on the theme approved by the guarantor of the subject. The thesis should keep to the recommended literature, practice of the courts and other relevant sources.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Spring 2021, Spring 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2022/DO4PVPB3