BN507K Basics of Land Law I

Faculty of Law
Autumn 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 7 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Taught online.
Teacher(s)
JUDr. Jana Dudová, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (lecturer)
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D.
Department of Environmental Law and Land Law - Faculty of Law
Contact Person: Zuzana Suchá
Supplier department: Department of Environmental Law and Land Law - Faculty of Law
Timetable
Fri 2. 10. 12:00–13:40 214, 14:00–15:40 214, Fri 16. 10. 14:00–15:40 214, 16:00–17:40 214, Fri 13. 11. 16:00–17:40 209, 18:00–19:40 209
Prerequisites (in Czech)
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to acquaint students with the basic institutes of the general part of land law and their links to private and public law aspects related to the performance of public administration. At the end of the course student should be able to record and interpret basic sources of land law. Student should further be able to understand and describe the basic institutes of Land Law and apply knowledge in practice.
Learning outcomes
Students completing the course will be able to:
- name and interpret the sources of the legal regulation of the general part of land law;
- describe and explain the basic institutes of the general part of land law;
- apply generally acquired knowledge in practice.
Syllabus
 • General part:
 • Object, subject, system and sources of land law. Legal regulation method of land-law relationships. Terminology.
 • Land classification and registration.
 • Land valuation.
 • Land planning and decision-making.
 • Specifics of land ownership and its limitation.
 • Land ownership of municipalities, regions and the state.
 • Land planning and decision-making.
 • Land arrangements.
Literature
  required literature
 • PEKÁREK, Milan, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 488 s. Učebnice -516. ISBN 978-80-210-7536-8.
 • HANÁK, J., TKÁČIKOVÁ, J. PRŮCHOVÁ, I., DUDOVÁ, J.,PEKÁREK, M. Praktikum z pozemkového práva, MU 2018
  recommended literature
 •  BAUDYŠ, Petr: Katastrální zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014, 421 s., ISBN 978-80-7400-525-1.
 • KABELKOVÁ, Eva:. Věcná břemena v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. Vydání. Praha: C.H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-461-2
 •  JANŮ, Petra, ŠUSTEROVÁ, Daniela, VRCHA, Pavel: Nový katastrální zákon, poznámkové vydání s judikaturou, Linde Praha, 2014,336 s., ISBN 978-80-7201-934-2.
 •  HANDRLICA, J.: Právní úprava věcných břemen je subsidiární k institutu veřejnoprávních omezení. Jurisprudence, 2006, č. 6
 •  Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem, Eliáš, K. a kolektiv, nakladatelství Sagit, a.s., 2012. ISBN 978-80-7208-922-2.
 •  Přehled judikatury ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům, Spáčil, J. Spáčil, M. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, s. 764. ISBN 978-80-7357-688-2.
 • DROBNÍK, JAROSLAV, DVOŘÁK, PETR. Lesní zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, ISBN 978-80-7357-425-3
 • ADAMOVÁ, Hana, Luboš BRIM, Petr COUFALÍK, Eva DOBROVOLNÁ, Jakub HANÁK and Anna PEKAŘOVÁ. Pozemkové vlastnictví (Land Ownership). Praha: Wolters Kluwer, 2020. 832 pp. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-690-0. info
 • PRŮCHA, Petr and Alena KLIKOVÁ. Veřejné stavební právo (Public Building Law). 2., aktualizované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 189 pp. Edice Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 547. ISBN 978-80-210-9362-1. info
 • HURDÍK, Jan and Lenka DOBEŠOVÁ. Občanské právo hmotné : obecná část, absolutní majetková práva. 3. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. 302 stran. ISBN 9788073807184. info
  not specified
 • Zákon o vyvlastnění : praktický komentář. Edited by Jakub Hanák - Dominik Židek - Robert Černocký. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2020. xi, 190. ISBN 9788075986344. info
Teaching methods
Lectures according to syllabus. Work with relevant legislation, literature, case law, and other sources.
Assessment methods
Elaboration of colloquial work according to assignment. Debate on the topic of colloquial work and related institutes of land law.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on the extent and intensity of the course: 12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2020/BN507K