DO1MPS1 Lex mercatoria – doktrína a vývoj

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je věnován koncepci tzv. lex mercatoria jako práva mezinárodního obchodu. Tato problematika je jednak postavena proti tzv. státnímu právu, jednak je analýzovana co do obsahu, co do možností aplikace na konkrétní právní vztah. Nezanedbatelnou složku tvoří vlastní vymezení této doktríny z pohledu starších i novějších koncepcí jednotlivých autorů. Je věnována také pozornost vztahu kolizního práva a lex mercatoria, resp. kolizního práva a jednotlivých prostředků.
Výstupy z učení
Na konci předmětu bude student schopen: - vysvětlit a porozumět koncepci lex mercatoria a interakci s MPS; - mít přehled o základních směrech lex mercatoria jako globalizovaného práva; - identifikovat základní a důležité rysy lex mercatoria; - využít lex mercatoria v praxi.
Osnova
  • 1. Různé koncepce lex mercatoria. 2. Vídeňská úmluva a lex mercatoria. Konkurence nebo komplementarita. Význam článku 6 a 9, omezení článkem 3. UNIDROIT a lex mercatoria. 4. Mezinárodní rozhodčí řízení a lex mercatoria.
Literatura
    doporučená literatura
  • LÓPEZ RODRÍGUEZ, Ana M. Lex Mercatoria and harmonization of contract law in the EU. 1. ed. Copenhagen: DJOF Publishing, 2003. xv, 404 s. ISBN 87-574-0947-1. info
  • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Transnacionální právo mezinárodního obchodu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 205 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 131. ISBN 80-210-0855-5. info
    neurčeno
  • studenti sami si vyberou reprezentativní vzorek literatury
  • T. Orsolya. Lex Mercatoria in Theory and Practice. Oxford University Press, 2015.
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Student zpracuje seminární práci v rozsahu 10 stran na následující možné téma: - - Teubnerův přístup k lex mercatoria jako globalizovanému právu pro globalizovanému stavu. - Schmitthoff a Goldštajn - normativní přístup k lex mercatoria. - Na příkladu nejméně dvaceti příkladů rozeber aplikaci lex mercatoria (například zásad UNIDROIT atd.) - Možnosti aplikace lex mercatoria pohledem mezinárodního práva soukromého Pro získání zápočtu lze uplatnit i článek na výše uvedené či náplni předmětu odpovídající téma.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.