LO202Zk Pracovní právo

Faculty of Law
Autumn 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 10 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. (lecturer)
JUDr. Jan Horecký, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Jana Komendová, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Contact Person: Mgr. Lenka Sochorová
Supplier department: Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Modul je zaměřen na zkoumání aplikace pracovního práva v podniku; v jeho rámci budou rozebírány ty instituty pracovního práva, které jsou nezbytné pro řízení personálních procesů v podniku. Modul umožní účastníkům získat znalosti a dovednosti v následujících oblastech: • právní základy pracovního práva v kontextu práva EU
• rozbor metod a nástrojů tvorby a rozvoje personálního kolektivu
• vedení sociálního dialogu
• tvorba a využívání mzdového systému
• prevence a odpovědnost
Syllabus (in Czech)
 • • předmět úpravy pracovněprávních vztahů, závislá práce vs. podnikání, nelegální práce
 • • právní souvislosti obsazování volných pracovních míst (výběrové řízení)
 • • vznik pracovního poměru, sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou
 • • změny pracovního poměru, vysílání na pracovní cesty
 • • vedoucí zaměstnanec, odpovědnost, práva a povinnosti, právní postavení
 • • práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích
 • • nástroje řízení pracovního procesu (individuální a hromadný závazný pokyn, vnitřní předpis, pracovní řád)
 • • sociální péče o zaměstnance, zaměstnanecké benefity
 • • odměňování, nárokové a nenárokové složky, motivační funkce
 • • rozvázání pracovního poměru, výpověď, odstupné
 • • řízení a rozvrhování pracovní doby
 • • předcházení škodám a povinnost nahradit škodu, specifika vedoucích zaměstnanců
 • • kolektivní vyjednávání, kolektivní smlouva, kolektivní právní spory a jejich řešení
Literature
  recommended literature
 • GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Jan HORECKÝ, Dana HRABCOVÁ, Kristina CHRÁSTKOVÁ, Jana KOMENDOVÁ, Petr MACHÁLEK, Jaroslav STRÁNSKÝ and Jana ZACHOVALOVÁ. Pracovní právo. 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 828 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 521. ISBN 978-80-210-8021-8. info
Teaching methods (in Czech)
výuka probíhá formou přednášek, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováním případových studií a řešení vzorových i reálných příkladů
Assessment methods (in Czech)
Účast na přímé výuce a zpracování písemné práce nebo složení testu
Témata písemných prací:
Analýza a hodnocení mzdového systému v podniku
Analýza a hodnocení kvalifikační struktury zaměstnanců v podniku a plány rozvoje
Rozbor a hodnocení motivačních a stimulačních nástrojů používaných v podniku
Postup před vznikem pracovního poměru se zaměřením na výběr zaměstnanců
Sjednávání a opakování pracovních poměrů na dobu určitou
Rozbor vnitřních předpisů a směrnic vybraného zaměstnavatele
Charakteristika pracovního poměru jako základního pracovněprávního vztahu
Specifika právního postavení vedoucího zaměstnance
Péče o zaměstnance a zaměstnanecké benefity
Projevy Corporate Social Responsibility v pracovněprávní oblasti
Spoluúčast zaměstnanců při řízení podniku
Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouva
Nástroje slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců
Rozvázání pracovního poměru pro nadbytečnost
Rozvázání pracovního poměru pro neuspokojivé výsledky a porušování povinností
Vlastní téma
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2020/LO202Zk