BZ507Zk Basics of Criminal Law Substantive and Procedural Criminal Law

Faculty of Law
Autumn 2021
Extent and Intensity
0/0/0. 7 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught online.
Teacher(s)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. David Čep, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D., LL.M. (lecturer)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (lecturer)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (lecturer)
JUDr. Jan Provazník, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
Department of Criminal Law - Faculty of Law
Contact Person: Jana Dopitová
Supplier department: Department of Criminal Law - Faculty of Law
Prerequisites
( BZ407Z Criminal Law Substant I || CBT404Z Criminal Law Substantive I || BT404Z Criminal Law Substant I ) && ( BZ408Z Procedural Criminal Law I || CBT405Z Procedural Criminal Law I || BT405Z Procedural criminal law I ) && ! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Criminal substantive law I and II (general and special part) Criminal process law I and II (general and special part)
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Oral examination: including criminal substantive and process law, general and special part; students should by able to understand the foundations of the criminal substantive and process law for application practice.
Syllabus
 • Basic concepts: crime, offence, punishment, protective measures, measures for juveniles. Special part of the criminal substantive law. Basic concepts: criminal procedure, police, prosecutor, court,evidence, ensurence of persons and things for criminal procedure. Special part of the criminal process law.
Literature
  required literature
 • ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní – Zvláštní část. Multimediální učební text. 1. dot. 2.dopl. a přepr.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 152 pp. Učebnice PrF MU, sv. 514. ISBN 978-80-210-7288-6. info
 • FRYŠTÁK, Marek, Jan PROVAZNÍK, Jolana SEDLÁČKOVÁ and Eva ŽATECKÁ. Trestní právo hmotné - zvláštní část (Criminal Substantive Law - Special Part). 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2015. 195 pp. Právo. ISBN 978-80-7418-225-9. info
 • ŽATECKÁ, Eva. Trestní právo hmotné a procesní – Obecná část. Multimediální učební text. 4., dopl. a aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 172 pp. ISBN 978-80-210-7955-7. info
 • FRYŠTÁK, Marek, Jan PROVAZNÍK, Jolana SEDLÁČKOVÁ and Eva ŽATECKÁ. Trestní právo procesní. 1. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2015. 338 pp. Právo. ISBN 978-80-7418-246-4. info
 • FRYŠTÁK, Marek, Jan PROVAZNÍK, Jolana SEDLÁČKOVÁ and Eva ŽATECKÁ. Trestní právo hmotné - obecná část (Criminal substantive law - general part). 1st ed. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2014. 192 pp. ISBN 978-80-7418-221-1. info
  recommended literature
 • FENYK, Jaroslav and Jan PROVAZNÍK. Hlava I. Úvodní výklady (Chapter I. Introductory Comments). In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7th ed. Praha: Wolters Kluwer, 2019. p. 25-35. ISBN 978-80-7598-306-0. info
 • JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné : obecná část, zvláštní část. 7. aktualizované a doplněn. Praha: Leges, 2019. 1000 stran. ISBN 9788075023803. info
 • FENYK, Jaroslav, Ladislav SMEJKAL and Irena BÍLÁ. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář (Act on Criminal Liability of Legal Persons and Procedure against them: commentary. 2 ed.). 2. podstatně přeprac. a dopl. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 272 pp. Komentáře. ISBN 978-80-7552-965-7. info
 • JELÍNEK, Jiří. Trestní zákoník a trestní řád : s poznámkami a judikaturou : zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif. 7. aktualizované vydání p. Praha: Leges, 2017. 1312 stran. ISBN 9788075022301. info
 • ŽATECKÁ, Eva and Milana HRUŠÁKOVÁ. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže : Komentář (The Juvenile Justice Act : Commentary). 1st ed. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2015. 293 pp. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-848-2. info
Teaching methods
Criminal Law and Procedure are positive legal disciplines. They can exist only in mutual interaction. Education needs use of theoretical - practical methods, based on presentation of theoretical provision and its explanation as a practical example within active student involvement. This enable to teacher to evaluate the level of knowledge and at the same time the method provides background on ability of students to apply theoretical information in concrete case.
Assessment methods
The students have to study at home (individual study of law, cases, literature, and power point presentations) beside the attendance at lectures. The students have to solve the problems and argue during the oral exam.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2021/BZ507Zk