BPBP041p Propedeutika bakalářské práce - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Liana Greiffeneggová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je chápán jako teoreticko praktický. Jeho pojetí vyplývá z profilu absolventky. Obsah předmětu je východiskem formování osobnosti porodní asistentky. Shrnuje nejdůležitější informace a doporučení pro studenty, kteří stojí před úkolem zpracovat a prezentovat svou bakalářskou práci jako součást státní závěrečné zkoušky. Poskytuje metodický návod pro jednotlivé etapy tvorby práce. Zabývá se výběrem a formulací problému, cílů a předpokladů práce. Obsahuje návod pro práci s informacemi a literaturou, pro formální i obsahovou stránku práce. Doporučuje harmonogram práce i postup přípravy studenta na obhajobu bakalářské práce. Cíle předmětu – studentbude schopen - orientace v zásadách tvorby odborného textu - respektovat etické a právní normy - formulovat problém, cíl a hypotézu pro průzkumně-výzkumné šetření - správné formulace cílů pro práci teoreticko-praktickou či případovou studii - vyhledat a pracovat s vhodnými prameny informací - orientace v metodách získávání dat - získané poznatky vhodnými metodami vyhodnotit, komentovat a prezentovat - formulovat závěry šetření - polemiky s výsledky jiných autorů
Výstupy z učení
studentbude schopen - orientace v zásadách tvorby odborného textu - respektovat etické a právní normy - formulovat problém, cíl a hypotézu pro průzkumně-výzkumné šetření - správné formulace cílů pro práci teoreticko-praktickou či případovou studii - vyhledat a pracovat s vhodnými prameny informací - orientace v metodách získávání dat - získané poznatky vhodnými metodami vyhodnotit, komentovat a prezentovat - formulovat závěry šetření - polemiky s výsledky jiných autorů
Osnova
  • Obsah modulu: - Pojetí a charakter bakalářské práce, základní požadavky a zadání práce - Etapy zpracování, harmonogram práce a metodika práce - Etické a právní aspekty písemné práce - Téma, název, stanovení a definování problému - Práce s literaturou a informačními zdroji - Stanovení a formulace cílů, hypotéz a výzkumného vzorku - Metody sběru a vyhodnocení dat - Formální a obsahové zpracování, struktura bakalářské práce - Doporučení pro stylistiku a gramatiku, nejčastější nedostatky prací - Hodnocení a obhajoba práce
Literatura
  • GREENHALGH, Trisha. Jak pracovat s vědeckou publikací :základy medicíny založené na důkazu. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 208 s. ISBN 80-247-0310-6. info
  • ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika : jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. Praha: Grada, 2003. 120 s. ISBN 8024706334. info
  • FARKAŠOVÁ, Dana. Výskum v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2002. 87 s. ISBN 8080631115. info
  • Základy sociologického výzkumu. Edited by Alois Surynek - Růžena Komárková - Eva Kašparová. 1. vyd. Praha: Management Press, 2001. 160 s. ISBN 80-7261-038-4. info
  • Český normalizační institut (Praha). Bibliografické citace : ČSN ISO 690 (01 0197). Část 2, Elektronické dokumenty nebo jejich části : Bibliographic references. Pt. 2, Electronic documents or parts thereof (Souběž.) : Informace a dokumentace : bibliografické citace. Část 2, Elektronické dok. 1. vyd. Praha: Český normalizační institut, 2000. 22 s. info
Výukové metody
Interaktivní přednášky, interpretace, diskuse k vybraným problémům.
Metody hodnocení
Způsob ukončení: Zápočet Hodnocení výsledků studentů - respektování harmonogramu práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BPBP041p