VSEI7X1 Epidemiologie infekčních nemocí - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Marie Kolářová, CSc. (přednášející)
MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Kräuff Rainer Schwanhaeuser Wulff, MBA, Ph.D. et Ph.D., M.A. (přednášející)
MUDr. Miroslava Zavřelová (cvičící)
Marie Sekaninová (pomocník)
Garance
MUDr. Marie Kolářová, CSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Marie Kolářová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VSSL051p Sociální lékařství - přednáška && ( STLM0522p Lékařská mikrobiologie || VLLM0522p Lékařská mikrobiologie II př. ) && VSIP0622c Interní propedeutika II -cvič. && VLCP0622c Chir.propedeutika II - cvič. && VLFA0621c Farmakologie I - cvičení

Prerekvizity dle LF MU studijního řádu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu

Na konci blokové výuky epidemiologie infekčních nemocí bude student schopen porozumět a vysvětlit proces šíření nákazy a faktory ovlivňujících přenos infekcí.

Je schopen použít informace o aktuální epidemiologické situaci.

Je schopen vytvořit represivní protiepidemická opatření při zajištění ohnisek nákazy.

Teoretické poznatky jsou základem realizace i preventivních zásad při zdravotnických výkonech.

Absolvent oboru je schopen předkládat odůvodněná rozhodnutí při kumulovaném výskytu známých infekčních nemocí a na základě nabytých znalostí odvodit protiepidemická opatření i v neobvyklých epidemiologických situacích např. při vzniku nové mutace virů nebo zavlečení vysoce nakažlivé infekce.

Je schopen interpretovat laboratorní a klinické nálezy ve vztahu k riziku přenosu infekce.
Osnova

 • 1. Principy a cíle epidemiologie.
 • 2. Základy epidemiologické statistiky; epidemiologická pracovní metoda (deskriptivní, analytická, experimentální epidemiologie).
 • 3. Epidemický proces; etiologie a rizikové faktory pro šíření nákazy v podmínkách jejich přirozeného výskytu.
 • 4. Zdroj nákazy, infekciosita v jednotlivých stádiích nemoci.
 • 5. Nosičství patogenních mikroorganizmů.
 • 6. Způsoby přenosu.
 • 7. Vnímavost organizmu a populace.
 • 8. Aktivní a pasivní imunizace.
 • 9. Reakce a komplikace po očkování, kontraindikace očkování.
 • 10. Globální epidemiologie. Epidemiologická surveillance.
 • 11. Prevence infekčních chorob- obecné metody.
 • 12. Hlášení infekčních nemocí.
 • 13. Represivní opatření v ohnisku nákazy. Izolace, karanténa, zvýšený zdravotnický dozor.
 • 14. Hygiena zdravotnických zařízení, surveillance infekcí spojených se zdravotní péčí (ISZP) .
 • 15. Charakteristika ISZP - (etiologie, zdroje nemocničních nákaz, rizikové faktory, přenos).Zásady prevence nejvýznamnějších ISZP.
 • 16. Dekontaminace, dezinfekce a sterilizace.
 • 17. Alimentární nákazy
 • 18. Zoonózy
 • 19. Respirační nákazy.
 • 20. Parenterálně přenosné nákazy.
 • 21. Vysoce nakažlivé nákazy.
 • 22. Možnosti včasné klinické a laboratorní diagnostiky.
Literatura
  doporučená literatura
 • GÖPFERTOVÁ, Dana, Petr PAZDIORA a Jana DÁŇOVÁ. Epidemiologie : obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí. 2., přepr. vyd. Praha: Karolinum, 2013. 223 s. ISBN 9788024622231. info
 • KOLLÁROVÁ, Helena. Vybrané kapitoly z epidemiologie. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 206, [5]. ISBN 9788024427157. info
 • ŠRÁMOVÁ, Helena. Nozokomiální nákazy. 3. vyd. Praha: Maxdorf, 2013. 400 s. ISBN 9788073452865. info
 • ŠMERHOVSKÝ, Zdeněk, Dana GÖPFERTOVÁ a Jitka FEBEROVÁ. Medicína založená na důkazech z pohledu klinické epidemiologie. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2007. 245 stran. ISBN 9788024613147. info
 • Manuál prevence v lékařské praxi. Edited by Kamil Provazník - Lumír Komárek. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2001. 63 s. ISBN 8070711949. info
 • JINDRÁK, Vlastimil, Dana HEDLOVÁ a Pavla URBÁŠKOVÁ. Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2014. 709 stran. ISBN 9788020428158. info
 • Manuál prevence v lékařské praxi 4 :základy prevence infekčních onemocnění. Edited by Kamil Provazník. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1996. 126 s. ISBN 80-7168-400-7. info
 • 4. Bonita R, Beaglehole R, Kjellström: Basic epidemiology. 2nd edition. Geneva - Switzerland: World Health Organization; 2006. pp 117-131.
 • 2. Farmer R, Lawrenson R, Miller D: Epidemiology and public health medicine. 5th edition. Oxford - U.K.: Blackwell Publishing; 2004. pp 7-13, 91-126.
 • 3. Bakoss P, Baška T, Bazovská S, Kmety E, Maďar R et al: Compendium of epidemiology. Edited by Pavol Bakoss. Bratislava - Slovak Republic: Comenius University Bratislava; 1999. pp 3-138.
 • 1. Stone DB, Armstrong WR, Macrina DM, Pankau JW: Introduction to epidemiology. Dubuque, IA - USA: Brown & Benchmark Publishers; 1996. pp 22-63, 115-150.
 • 6. www.cdc.gov (information not found in the books).
 • 5. www.who.int (information not found in the books).
 • 7. http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx (information not found in the books).
Výukové metody

Přednášky.

Nastudování VEŠKERÉ POVINNÉ LITERATURY.
Studentům, kteří budou vypracovávat výzkumné projekty či psát seminární práce během třetího, čtvrtého či pátého roku studia, je velmi doporučeno zapsat si následující předměty:

 VSIL021 - Information literacy - (3 kredity) - e-learning.
 VSKP041 - Kurz práce s informačními zdroji a nástroji (4 kredity).
Metody hodnocení

INFORMACE O KOLOKVIU:

1.   Pro připuštění ke kolokviu je požadováno, aby student splnil veškeré předpoklady předmětu a získal zápočet z předmětu VSEI7X1a.

2.   Každý student se musí v ISu registrovat na jeden z vypsaných termínů kolokvia. Tyto termíny jsou pevně stanovené (pouze v průběhu zkouškového období s výjimkou předtermínu). Žádné další termíny se vypisovat nebudou.

3.   Studenti zapsaní na konkrétní termín kolokvia o něj přijdou v případě, že:
  a-) se v den kolokvia dostaví pozdě.
  b-) se ke kolokviu nedostaví a včas si nezrušili zápis na termín v systému (viz IS).

4.   V případě neúspěšného složení kolokvia může být kolokvium opakováno DVAKRÁT a to pouze ve vypsaných termínech.

5.   V případě, že student u kolokvia neuspěje ani při třetím pokusu (druhé opakování), musí předmět zopakovat v následujícím semestru / školním roce.

6.   Všechny otázky v rámci kolokvia vycházejí z VEŠKERÉ POVINNÉ LITERATURY, seminářů a přednášek.


Kolokvium → Ústní zkouška → 1 otázka ze všeobecné epidemiologie a 1 otázka ze speciální epidemiologie.

BODOVÉ HODNOCENÍ:

  Uspěl → student správně zodpověděl obě otázky.
  Neuspěl → student nezodpověděl jednu nebo obě otázky.


***Tento předmět je součástí Státní rigorózní zkoušky ze Zdraví, prevence, zdravotnictví***.
Viz kompletní informaci v ISu k předmětu VLZP11XX - Zdraví, prevence, zdravotnictví - SRZ.AKADEMICKÉ PŘESTUPKY, PLAGIÁTORSTVÍ A NEETICKÉ CHOVÁNÍ:

1.   Každý pokus o neetické a akademicky nepřípustné chování, například podvádění či napovídání jinému při testu / přípravě u ústní zkoušky, bude důvodem k disciplinárním krokům, například:
  a) Budete požádáni o okamžité odevzdání testu / přípravy a opuštění místnosti. To znamená, že přijdete o termín a v záznamu výsledků v informačním systému získáte odpovídající ohodnocení F / 4.
  b) Bude zahájeno disciplinární řízení.
  c) Neúspěšné absolvování předmětu.
  d) Vyloučení z univerzity.

2.   Během testu / ústní zkoušky je zakázáno:
  a) Používat hytré telefony, tablety.
  b) Používat počítače a notebooky.
  c) Mít naslouchátka (pokud nejsou předepsána lékařem) či jakákoli sluchátka.
  d) Mluvení během testu / přípravy u ústní zkoušky.

* Porušení tohoto zákazu povede k výše zmíněným disciplinárním krokům.
Informace učitele
http://is.muni.cz/do/1411/epidemiologie
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/VSEI7X1