STIM051p Imunologie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2004
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. (přednášející)
Miroslava Bučková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc.
Ústav klinické imunologie a alergologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc.
Předpoklady
VSBC0221p Biochemie I-předn. && VSLC011p Lék.chemie-předn. && VSBI0222p Biologie II - přednáška && VSBF011p Biofyzika - přednáška && VSFY0422s Fyziologie II && VSFY0422p Fyziologie II - přednáška && VSBC041s Biochemie II -s && VSBC041c Biochemie II -c && VSLT0221s Základy lék. terminol. II -s && ( VSAJ0222 Angličtina 1 II -c || VSNJ0222 Němčina 1 II -c || VSRJ0222 Ruština 1 II -c || VSSJ0222 Španělština 1 II -c || VSFJ0222 Francouzština 1 II -c || VSCJ0484 Čeština pro cizince IV -c ) && VSET021 Lékařská etika 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Imunologie a medicína. Obor alergologie a klinická imunologie. Fyziologie a patologie imunity. Imunologické pojetí "vlastního", "cizího", "odcizeného", "škodlivého". Antigen.
 • Anatomie imunitního systému. Buněčný základ imunitního systému. Centrální a periferní lymfoidní orgány.
 • Vrozená imunita. Komplementový systém. Fagocytární systém. Zánět. Buňky NK. Cytokiny.
 • Hlavní histokompatibilitní komplex a jeho úloha v imunitní reaktivitě. Prezentace antigenů. Specifická imunitní reakce.
 • Lymfocyty B a tvorba protilátek, biologické vlastnosti imunoglobulinů.
 • Lymfocyty T, cytotoxicita, lymfokiny. Polarizace lymfocytů T (T1,T2).
 • Regulace imunitních reakcí. Vztah imunitního a neuroendokrinního systému. Ovlivnění imunity zevními zásahy. Imunosuprese. Imunostimulace.
 • Kompartmentalizace imunitní reaktivity. Společný slizniční imunitní systém. Antiinfekční imunita. Vakcíny a vakcinace.
 • Patogenéze, diagnostika a terapie primárních imunodeficiencí. Problematika substituční terapie gamaglobulinovými preparáty. Pasivní imunizace.
 • Sekundární imunodeficience. Nemocný s podlomenou imunitou. AIDS - aspekty imunologické, všeobecně medicínské a společenské.
 • Imunitní reakce vedoucí k poškození organismu. Atopie a atopické choroby. Anafylaktický šok.
 • Imunologická tolerance. Autoimunita a autoimunitní choroby. Imunosupresivní terapie.
 • Imunologické aspekty krevní transfúze, transplantace orgánů a kostní dřeně.
 • Nádorová imunologie. Nádorové antigeny. Imunitní reakce na nádory. Imunodiagnostika nádorů. Nádory z buněk imunitního systému.
 • Účast imunologických mechanismů v reprodukci.
 • Věkový faktor a imunitní systém.
 • Zevní prostředí a imunita.
Literatura
 • HOŘEJŠÍ, Václav a Jiřina BARTŮŇKOVÁ. Základy imunologie. Vyd. 1. V Praze: Triton, 1998. 219 s. ISBN 80-85875-73-X. info
 • BUC, Milan. Imunológia. 1. vyd. Bratislava: VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2001. 463 s. ISBN 8022406678. info
 • FUČÍKOVÁ, Terezie. Základy klinické imunologie :imunodeficity - autoimunita - alergie. [1. vyd.]. Praha: RDI PRESS, 1994. 148 s. ISBN 80-900674-3-3. info
 • Imunológia :základné termíny a definície. Edited by Miroslav Ferenčík - Jozef Rovenský - Štefan Nyulassy. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava: Slovac Academic Press, 2001. 348 s. ISBN 80-88908-77-9. info
 • Immunology :a short course. Edited by Eli Benjamini - Sidney Leskowitz. 2nd ed. New York: Wiley-Liss, 1991. xxvi, 459. ISBN 0-471-56751-5. info
 • Položky 3 a 4 jsou doplňkovou literaturou
Metody hodnocení
Závěrečná rigorózní ústní zkouška
Informace učitele
Průběžné informace o studiu jsou vyvěšovány ve vestibulu Ústavu klin. imunologie a alergologie.
Kontaktní osoba: Prof. MUDr. J. Lokaj, CSc., tel: 05 4318 3125
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006.