ZLHE0322c Histology and Embryology II-practicals

Faculty of Medicine
Autumn 2006
Extent and Intensity
0/3. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc. (seminar tutor)
MUDr. Irena Lauschová, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Peter Mikolášek (seminar tutor)
doc. MUDr. Jitka Šťastná, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. MUDr. Drahomír Horký, DrSc.
Department of Histology and Embryology - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Timetable of Seminar Groups
ZLHE0322c/21: Tue 13:30–16:00 F01B1/126
ZLHE0322c/22: Tue 13:30–16:00 F01B1/126
ZLHE0322c/23: Thu 16:00–18:30 F01B1/126
ZLHE0322c/25: Thu 16:00–18:30 F01B1/126
Prerequisites (in Czech)
ZLHE0221c Histology and Embryology I - practice && ZLBI0222c Biology II-practice && ZLLT0222c Bas. Med. Terminology -p
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Praktické studium mikroskopické stavby orgánů dýchacího, trávicího, močového, pohlavního a nervového systému, žláz s vnitřní sekrecí, smyslových orgánů a kůže.
Syllabus (in Czech)
  • 1.týden: Opakování tkání. Přehled mikroskopické stavby dýchacího systému. Preparáty: concha nasi, epiglottis, larynx, trachea, pulmo. 2. týden: Mikroskopická stavba trávicího systému I. Preparáty: oesophagus, cardia, fundus ventriculi, pylorus. 3. týden: Mikroskopická stavba trávicího systému II. Preparáty: duodenum, intestinum tenue, intestinum crassum, appendix, anus. 4. týden: Mikroskopická stavba trávicího systému III. Preparáty: hepar 2x, vesica fellea, pankreas a Langerhansovy ostrůvky. 5. týden: Přehled mikroskopické stavby močového systému. Preparáty: ren, ureter, vesica urinalis, urethra feminina, pars cavernosa urethrae masculinae. 6. týden: Přehled mikroskopické stavby mužských pohlavních orgánů. Preparáty: testis, epididymis, prostata, gl. vesiculosa, penis. 7. týden: Přehled mikroskopické stavby ženských pohlavních orgánů I. Preparáty: ovarium, corpus luteum, tuba uterina, uterus. 8. týden: Přehled mikroskopické stavby ženských pohlavních orgánů II. Placenta a pupečník. Preparáty: vagina, placenta, pupečník. Embryologie: Vývoj placenty a pupečníku u člověka. Vývoj zevního tvaru zárodku. Porod; donošený a zralý plod. Znaky zralého plodu. 9. týden: Přehled mikroskopické stavby žláz s vnitřní sekrecí. Preparáty: hypophysis cerebri, epiphysis, gl. thyreoidea, gl. parathyreoidea, corpus suprarenale. 10. týden: Přehled mikroskopické stavby centrálního a periferního nervového systému. Preparáty: cortex cerebri, cortex cerebelli, medulla spinalis, ganglion spinale, periferní nerv. 11. týden: Přehled stavby orgánu zraku a orgánu sluchu a rovnováhy. Preparáty: přední segment oční, zadní segment oční, palpebra, gl. lacrimalis, cochlea. 12. týden: Přehled stavby kůže a kožních adnex. Preparáty: kůže z bříška prstu, kůže z axily, kůže s vlasy, nehet, mamma lactans. Zápočet. 15. týden: Náhradní praktická cvičení, konzultace.
Literature
  • ČECH, Svatopluk, Drahomír HORKÝ, Irena LAUSCHOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ and Jitka ŠŤASTNÁ. Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů (Histological practicals and methods of investigation of tissues and organs). 1.dotisk 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví hora, 2002. 162 pp. ISBN 80-210-1774-0. info
Assessment methods (in Czech)
Průběžná kontrola znalostí je prováděna formou ústního přezkoušení každého posluchače 3x za semestr. Úroveň znalostí je hodnocena bodovým systémem: 100 - 60 - 25 - 0 bodů. Podmínky pro udělení zápočtu: 1. Absolvování všech praktických cvičení. 2. Minimální počet získaných bodů: 180
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019, autumn 2020, autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2006/ZLHE0322c