CS

LF:MBKM071p Klinická mikrobiologie II - př - Course Information

MBKM071p Klinická mikrobiologie II - přednáška

Faculty of Medicine
Autumn 2016
Extent and Intensity
2/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MUDr. Jana Bednářová, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA (lecturer)
MUDr. Markéta Hanslianová (lecturer)
MUDr. Alena Ševčíková (lecturer)
Michaela Gregorovičová (assistant)
Supervisor
doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA
Department of Laboratory Methods - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Contact Person: Michaela Gregorovičová
Supplier department: Department of Laboratory Methods - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Timetable
Tue 9:00–11:50 A5-107
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Výuka předmětu Lékařská mikrobiologie staví na základech, které získali studenti absolvováním bakalářského studia.
Cílem teoretické části přípravy je poskytnout rozšířené informace o vlastnostech lékařsky významných mikroorganismů a o patogenezi, klinice, epidemiologii a terapii infekčních onemocnění a podrobné informace o mikrobiologických vyšetřovacích postupech vč. zásad indikace mikrobiologických vyšetření, správného odběru a zasílání infekčního materiálu a správné interpretace výsledků vzhledem ke klinickému stavu pacienta včetně možností antibiotické terapie. V praktické části přípravy je cílem získat praktické zkušenosti a dovednosti v analýze biochemických vlastností, v analýze antigenní, proteomické a molekulárně biologické.
Po absolvování předmětu bude student orientován v detailní diagnostice jednotlivých etiologických agens infekčních chorob: bakterií, virů, parazitů a kvasinek a plísní. Bude moci provádět diagnostika jednotlivých etiologických agens na základě detailních znalostí biochemie, antigenní struktury, složení bílkovin a molekulárně biologických vlastností mikroorganismů. Bude seznámen se základními i specializovanými mikrobiologickými postup, včetně znalosti práce na přístrojích, dostupných v současné laboratorní mikrobiologické praxi. Bude schopen interpretovat výsledek laboratorního vyšetření. Bude cvičen ve schopnostech kombinačních, chápání širších souvislostí infekčních onemocnění. Bude se schopen orientovat v problematice nozokomiálních nákaz. Bude znát zásady racionální antibiotické terapie a antibiotické politiky na národní i mezinárodní úrovni. Bude seznámen se zásady managementu kvality v lékařské mikrobiologii.
Syllabus (in Czech)
 • Teoretická část obecná:
 • Úvod do klinické mikrobiologie, historie mikrobiologie
 • Metody mikroskopie, barvící postupy v mikrobiologii
 • Kultivační metody, příprava kultivačních půd
 • Biochemické metody druhové identifikace bakterií
 • Imunologické metody identifikace mikroorganizmů
 • Proteomické metody identifikace bakterií
 • Molekulárně biologické metody identifikace mikroogranizmů
 • Imunologie (specifika antimikrobiální imunity)
 • Epidemiologie jednotlivých infekcí (šíření infekčního agens, cesty přenosu, epidemické šetření a protiepidemická opatření)
 • Nozokomiální infekce, jejich prevence a profylaxe
 • Zásady antibiotické terapie, antibiotická politika
 • Výpočetní technika v mikrobiologické laboratoří
 • Teoretická část speciální:
 • Druhová identifikace jednotlivých mikroorganizmů nebo jejich skupin za použití specifických metod biochemických, imunologických, proteomických a molekulárně biologických:
 • Enterobakterie (salmonely, shigely, escherichie a další), vibria a kampylobaktery
 • Gramnegativní nefermentující tyčinky a kokobacily (pseudomonády, burkholderie, acinetobaktery, legionely.)
 • Kultivačně náročné gramnegativní tyčinky (hemofily, bordetely, francisely, brucely aj.)
 • Gramnegativní koky (neisserie, moraxelly, branhamelly aj.)
 • Grampozitivní koky (stafylokoky, streptokoky, enterokoky aj.)
 • Grampozitivní tyčinky aerobní (bacily, listerie, korynebakteria, nokardie)
 • Anaerobní mikroby (klostridia, aktinomycety, peptostreptokoky, bakteroidy aj.)
 • Mykobakteria
 • Spirochety
 • Mykoplasmata
 • Rickettsie, ehrlichie, chlamydie aj.
 • Kvasinky (kandidy, kryptokoky, pneumocysty) a plísně (aspergily, dermatofyta)
 • RNA-viry (pikornaviry, rotaviry, orthomyxoviry, paramyxoviry, rhabdoviry, retroviry, togaviry)
 • DNA-viry (papilomaviry, adenoviry, hepadnaviry. herpesviry, poxviry) a priony
 • Patogenní prvoci (trichomonády, lamblie, toxoplasmy, plasmodia, leishmanie, trypanosomy), mnohobuněční endoparaziti (motolice, tasemnice, hlístice) a ektoparaziti (vši, blechy, zákožky aj.)
 • Klinické mikrobiologie (běžná mikroflóra jednotlivých orgánových soustav, nejběžnější patogeny v jednotlivých lokalizacích), souvislostí mezi mikrobiologickým nálezem a klinickým stavem pacienta.
 • Teoretická část metodická:
 • Principy mikroskopických technik
 • Principy barvicích technik
 • Kultivační techniky: použití jednotlivých kultivačních půd, využití různého složení atmosféry pro kultivaci, využití různých růstových teplot
 • Metody biochemické identifikace bakterií
 • Metody imunologické identifikace mikroorganizmů
 • Metody proteomické identifikace bakterií
 • Metody molekulárně biologické identifikace mikroorganizmů
 • Průkaz metabolitů mikroorganizmů
 • Provedení testů ciltivosti na antibiotika: diskové difúzní testy, metody stanovení minimální inhibiční koncentrace
 • Stanovení produkce betalaktamáz
 • Stanovení hladiny antibiotik v tělních tekutinách
 • Nepřímý průkaz mikrobů (serologické postupy obecně, jednotlivé serologické reakce a interpretace serologických nálezů)
Literature
Teaching methods (in Czech)
přednáška s využitím audiovizuálních učebních opor (pp-prezentace, komentovaná videa) včetně interaktivních vstupů;
Assessment methods
ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is also listed under the following terms Autumn 2015, Autumn 2017, autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2016/MBKM071p