VLPX084t Prázdninová praxe

Lékařská fakulta
jaro 2008
Rozsah
4 týdny. 1 kr. Ukončení: z.
Předpoklady
VSPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && VSPA0622p Patolog. anatomie II - předn. && VSIP0622c Interní propedeutika II-cvič. && VLCP0622c Chir.propedeutika II - cv. && VLPX061t Prázdninová praxe
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Prázdninová praxe
 • Cílem prázdninové praxe "Základy ošetřovatelské péče" je seznámit se s činností středního zdravotnického pracovníka na lůžkové ošetřovací jednotce zejména:
 • S kategoriemi zdravotnických pracovníků na ošetřovací jednotce, s principy vzájemné spolupráce a komunikace.
 • S charakterem ošetřovací jednotky, s jejím vybavením, s uložením pomůcek.
 • S organizačními formami ošetřovatelské péče.
 • S vedením zdravotnické a ošetřovatelské dokumentace.
 • S realizací ošetřovatelského procesu, tj. s individuální ošetřovatelskou péčí o nemocné na základě poznání biopsychosociálních potřeb a problémů nemocného, stanovení ošetřovatelských diagnóz, cílů a plánů ošetřovatelských činností a hodnocení ošetřovatelských intervencí.
 • Se základními principy v prevenci nozokominálních nákaz a aseptických způsobů práce.
 • Délka prázdninové praxe:
 • 1. týden interní oddělení 1. týden chirurgické oddělení
 • Pracovní doba
 • pondělí - pátek 6.00 - 14.30 hod. včetně 30 minutové přestávky
 • Povinnosti studentů/tek
 • Ve spolupráci s pověřenou sestrou sledovat zajišťování ošetřovatelské péče, která vyplývá ze směrnice č. 10/1986 o náplni činnosti středních, nižších a pomocných zdravotnických pracovníků.
 • Dodržovat paragraf 55 Zákona č. 86/1992 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků - povinnost mlčenlivosti.
 • Pracovat v souladu s Etickým kodexem sestry a Právy pacientů.
 • Dodržovat hygienicko-epidemiologické předpisy.
 • Dodržovat stanovenou pracovní dobu.
 • Chodit upravený/á podle dohodnutých pravidel (čistý pracovní oděv, pracovní obuv, jmenovka)
 • Přehled činností, kterými by se měl student/ka v průběhu prázdninové praxe seznámit:
 • Realizace ošetřovatelského procesu.
 • Příjem, přeložení a propuštění nemocného.
 • Péče o osobní hygienu nemocných.
 • Péče o imobilní nemocné.
 • Stravování nemocných.
 • Vyprazdňování nemocných včetně klyzma, cévkování a péče o inkontinentní nemocné.
 • Péče o odpočinek a spánek nemocných.
 • Péče o nemocné s bolestí.
 • Prevence a péče o nemocné s dekubity.
 • Péče o nemocné s poruchami vědomí.
 • Sledování a záznam fyziologických funkcí.
 • Vizita, asistence sestry při vizitě.
 • Odběry biologického materiálu k laboratornímu vyšetření.
 • Asistence sestry při endoskopických vyšetření.
 • Asistence sestry při punkcích.
 • Základy léčebné rehabilitace, užití tepla a chladu v terapii.
 • Úkoly sestry ve farmakoterapii - aplikace léků per os, per rectum, na kůži, do tělních dutin, aplikace injekcí (subkutánních, intramuskulárních, intravenózních), oxygenoterapie, infúze a transfúze.
 • Předoperační příprava a pooperační péče.
 • Převazy aseptických a septických ran, péče o drény.
 • Imobilizační obvazy.
 • Příprava nemocného k vyšetřením: rentgenovým, počítačovou tomografií, magnetickou resonancí, ultrazvukovým elektrografickým, izotopovým a funkčním.
 • Péče o umírajícího a zemřelého.
 • Péče o pomůcky, dezinfekci a sterilizaci.
Metody hodnocení
Student předloží potvrzení pracoviště o absolvování praxe.
Prázdninová praxe je ukončena zápočtem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.