BDOP021 Ošetřovatelské postupy

Lékařská fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/10/0. celkem 10. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Tereza Polzer, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BDPC011 Ošetř. proces a potřeby čl.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu jsou identifikovány v rovině kognitivní, psychomotorické i postojové. Předmět Ošetřovatelské postupy patří mezi teoreticko – praktické předměty s převahou nácviku praktických činností a získávání základních ošetřovatelských dovedností. Předmět navazuje na poznatky odborných předmětů, zejména ošetřovatelství a preklinických medicínských disciplin. Výuka probíhá v odborných učebnách, které simulují podmínky klinického pracoviště. Studenti dodržují pravidla ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a jsou vedeni k akceptování práv nemocných v duchu holistického pojetí ošetřovatelství a k rozvoji komunikačních dovedností. Ve výuce jsou respektovány obecně závazné normy ošetřovatelských postupů a využívány nejnovější poznatky v oboru. Získané vědomosti a dovednosti studenti aplikují v klinické praxi při výuce odborné ošetřovatelské praxe. Na konci tohoto předmětu budou studenti schopni: - zvládnout odbornou terminologii - orientovat se v související odborné literatuře - identifikovat problémy nemocného a na jejich základě formulovat ošetřovatelskou diagnózu (zvládat orientaci v problematice ošetřovatelského procesu) - definovat požadavky na účelnou a holistickou ošetřovatelskou péči - poskytovat ošetřovatelskou péči osobám s imobilizačním obvazem - aplikovat své vědomosti při přípravě a asistenci ke specifickým vyšetřením (punkce, endoskopie) - realizovat činnosti na základě získaných vědomostí při podávání různých forem léků, aplikaci injekcí, přípravě a asistenci infuze, transfuze - realizovat ošetřovatelský proces v rámci předoperační přípravy a pooperační péče o pacienty - realizovat ošetřovatelský proces v rámci péče o pacienta se stomií
Osnova
 • - podávání všech forem léků (per os, do oka, ucha, nosu, na kůži, per rektum, do dýchacích cest (inhalace,O2) - aplikace injekcí - i.d., s.c., i.m., i.v. - příprava a asistence při infuzích, převodu krve a krevních derivátů, žilní vstupy Ošetřovatelský proces v rámci předoperační přípravy a pooperační péče Ošetřovatelský proces při péči o pacienta se stomií Činnost sestry při přípravě a asistenci ke specializovanému vyšetření (punkce, endoskopie) Ošetřovatelský proces u jedinců s imobilizačním obvazem
Literatura
  neurčeno
 • POKORNÁ, Andrea. Klinický algoritmus pro hodnocení nehojící se rány. první. Brno: NCO NZO, 2013. 20 s. ISBN 978-80-7013-563-1. info
 • VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II : speciální část. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 272 s. ISBN 9788024734200. info
 • JUŘENÍKOVÁ, Petra. Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče o pacienty s onemocněním srdce a dýchacích cest. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 55 s. ISBN 9788021063549. info
 • VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I : obecná část. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 228 s. ISBN 9788024734194. info
 • Ošetřovatelské diagnózy : definice & klasifikace 2009-2011. Edited by T. Heather Herdman, Translated by Pavla Kudlová. 1. české vyd. Praha: Grada, 2010. xxiv, 456. ISBN 9788024734231. info
 • HŮSKOVÁ, Jitka a Petra KAŠNÁ. Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 85 s. ISBN 9788024728544. info
 • HŮSKOVÁ, Jitka a Petra KAŠNÁ. Ošetřovatelství - ošetřovatelské postupy pro zdravotnické asistenty. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 104 s. ISBN 9788024728520. info
 • KELNAROVÁ, Jarmila. Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy - 2. ročník. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 228 s. ISBN 9788024731063. info
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka, Marie FROŇKOVÁ a Marie ZAJÍČKOVÁ. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualizované a doplněné. Praha: Grada, 2006. 171 stran. ISBN 8024714434. info
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 248 s. ISBN 8024714426. info
 • ŠAMÁNKOVÁ, Marie. Základy ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 353 s. ISBN 8024610914. info
Výukové metody
- přednášky -skupinová práce - (metody k podpoře kritického myšlení a participativní a heuristické metody) - problem based metody výuky - skupinové diskuse - praktické demonstrování a procvičení v modelových situacích - skupinové projekty - EBN (evidence based nursing) - studenti mohou využívat e-learningovou podporu výuky
Metody hodnocení
Aktivní účast ve cvičení, 100% docházka (akceptována bude pouze řádně omluvená absence v informačním systému, 1x/semestr). Prokázání znalostí a dovedností Zkouška se skládá s ústní a praktické části, testu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.