BLAM061c Analýza a management dat pro zdravotnické obory - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D. (cvičící)
Michaela Gregorovičová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
Institut biostatistiky a analýz - Jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Institut biostatistiky a analýz - Jiná pracoviště pro vzdělávací a vědecko-výzkumnou činnost - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 15:00–16:40 D29/347-RCX2
Předpoklady
Nejsou - základní kurz
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je úvodem do praktické analýzy dat pro studenty biologických a případně klinických vědních oborů. Látka navazuje na teoretické přednášky analýzy dat z pohledu praktického řešení problémů analýzy dat ve statistických software (popisná statistika, jednovýběrové a dvouvýběrové testy, testy pro kategoriální data, ANOVA, korelační a regresní analýza, vizualizace dat, základy experimentálního designu). Kurz vede k osvojení základních principů biostatistické analýzy dat a připravuje uchazeče k jejímu samostatnému využití ve vlastní vědecké práci. V průběhu kurzu budou posluchači rovněž zdokonaleni v užívání produktů MS Office.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- používat následující metody analýzy metod:
- Popisná statistika, vizualizace dat.
- Tabulka statistických rozdělení.
- Základy designu experimentů.
- Modelová rozdělení pro spojité a kategoriální proměnné.
- Aplikace binomického rozdělení na biologická data.
- Jednovýběrové testy.
- Dvouvýběrové testy.
- Test dobré shody.
- Analýza rozptylu (ANOVA).
- Korelace, lineární regrese.
Osnova
  • 1. Úvod do statistiky, testování hypotéz. Stochastická rozložení, distribuční funkce, frekvenční tabulky, kvantily. Tabulky modelových rozložení. Výběry z biologických populací, zpracování dat. Úvod do plánování výběrů. 2. Spojitá, ordinální a nominální data v biologii. Odhady výběrových parametrů. Procenta a indexy jako odvozená biologická data. 3. Rozložení spojitých proměnných - testování hypotéz, grafické metody. Rozložení binárních proměnných - testování hypotéz, grafické metody. 4. Jednovýběrové testy. Testování hypotéz o parametrech výběrových populací: výběrový průměr, medián, směrodatná odchylka, rozptyl. 5. Aplikace binomického rozložení v biologii, modelování pomocí binomického rozložení. Jednovýběrové testy o binomickém parametru p. 6. Srovnávání parametrů dvou výběrových populací. Parametrické a neparametrické metody. Formální prezentace srovnání dvou výběrových populací v literatuře. Grafické metody. 7. Analýza binárních a ordinálních dat. Test dobré shody: genetika, molekulární biologie, ekologie. Analýza R x C kontingenčních tabulek. 8. Korelační analýza. Parametrická a pořadová korelace. Korelační a kovarianční matice. 9. Analýza rozptylu (ANOVA), modely jednoduchého třídění.. Neparametrické metody analýzy rozptylu. 10. Úvod do regresní analýzy. Regresní analýza přímky. Analýza rozptylu v regresní analýze přímky. Lineární regrese. Analýza reziduí regresních modelů.
Literatura
  • ZAR, Jerrold H. Biostatistical analysis. 5th ed. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall, 2010. xiii, 944. ISBN 9780131008465. info
  • PETRIE, Aviva a Caroline SABIN. Medical statistics at a glance. 1st ed. Oxford: Blackwell Science, 2001. 138 s. ISBN 0632050756. info
  • ALTMAN, Douglas G. Practical statistics for medical research. 1st ed. Boca Raton: Chapmann & Hall/CRC, 1991. xii, 611. ISBN 0412276305. info
Výukové metody
Cvičení na počítačích
Metody hodnocení
Test spočívající v korektní aplikaci statistických metod.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.